ประวัติความเป็นมาของ Internet

**รวบรวมข้อมูล และเขียนโดย สว อิเฎล เพื่อใช้ใน Sw-Eden.NET และการศึกษาเท่านั้น อ้างอิงจากหนังสือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เขียนโดย รศ.ดร. ถวัลย์วงศ์ ไกรโรจนานันท์ และ รศ.ดร. รุจพร ชนะชัย และอ้างอิงจาก Wikipedia.org

elephant
ผู้ใช้เครือข่าย Internet ในปัจจุบันกำลังจะกลายเป็นปิศาจกันหมดแล้ว

Internet เกิดมาจากความเกรงกลัวทางการทหารของสหรัฐอเมริกา ว่าจะสู้โซเวียตไม่ได้ ทั้งสองประเทศมีการแข่งขันกันทางดาราศาสตร์ (Space Race) มาโดยตลอด จนกระทั้งนักวิชาการหลายคนกล่าวว่า Neil Armstrong ไม่ได้เดินทางไปเหยีบดวงจันทร์จริง การแข่งขันทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Cold War หรือ สงครามเย็น ที่เกิดหลังจากสงคราวโลกครั้งที่ 2 (World War II) กระทรางกลาโหมสหรัฐได้มีโครงการวิจัยเพื่อสร้างเครือข่าย ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) ในปี 1969 โดยมีมหาวิทยาลัย 3 แห่ง และศูนย์วิจัยอีก 1 แห่งเข้าร่วม (University of California, Los Angeles; The Stanford Research Institute’s Augmentation Research Center; University of California, Santa Barbara; The University of Utah’s Computer Science Department) โดยระบบนี้จะสามารถทำงานต่อได้แม้ว่าบางส่วนของเครือข่ายจะถูกทำลายไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันการหยุดชะงักของการทำงาน เมื่อมีการโจมตี ต่อมาในปี 1983 มีระบบ NSFNET (National Science Foundation Network) เกิดขึ้น เป็นเครือข่ายเกี่ยวกับการศึกษาและการวิจัย เริ่มจากการเชื่อมโยง 5 supercomputer centers จากสถาบันต่าง ๆ

Internet เข้ามาสู่ประเทศไทยประมาญ 1987 และเริ่มมีการใช้อย่างแพร่หลายในช่วง 1997 และจำนวนผู้ที่ใช้เพื่อความบันเทิงไร้สาระได้พุ่งกระฉูดในปี 2000 จนกระทั่งปัจจุบันคนส่วนใหญ่ที่ใช้ Internet มีความไร้สาระเป็นที่ตั้ง

**รวบรวมข้อมูล และเขียนโดย สว อิเฎล เพื่อใช้ใน Sw-Eden.NET และการศึกษาเท่านั้น อ้างอิงจากหนังสือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เขียนโดย รศ.ดร. ถวัลย์วงศ์ ไกรโรจนานันท์ และ รศ.ดร. รุจพร ชนะชัย และอ้างอิงจาก Wikipedia.org

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “ประวัติความเป็นมาของ Internet

  1. Pingback: ใครเกลียดงานเอกสาร เบื่อทำรายงานบ้าง ยกมือขึ้น! | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.