เนื้อหาจากการดูวีดิทัศน์ และการฟังบรรยาย

เนื้อหาจากการดูวีดิทัศน์ และการฟังบรรยาย

สงวนลิขสิทธิ์โดย © รตจิตร

1 โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา มีวัตถุประสงค์ คือ
– เป็นโครงการศึกษาทดลอง
– เป็นโครงการตัวอย่าง ให้ผู้ต้องการศึกษา นำไปใช้ได้จริง
– เป็นโครงการไม่หวังผลตอบแทน

วัตถุประสงค์
เป็นโครงการศึกษาทดลอง
เป็นโครงการตัวอย่างให้ผู้ที่ดำเนินการศึกษานำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

2 โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา มีการดำเนินงาน 2 แบบ คือ
– โครงการไม่ใช่ธุรกิจ
เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการต่างๆ และหน่วยงานจากเอกชน ที่สนองพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ป่าไม้สาธิต นาข้าวทดลอง การเพาะพันธุ์ปลานิล กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลม บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบผลิตน้ำเย็นด้วยพลังงานความร้อนจากแกลบ โรงกระดาษสา และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

– โครงการกึ่งธุรกิจ
เป็นโครงการที่แปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร เพื่อขายโดยไม่หวังผลกำไร รายได้จากโครงการจะนำมาใช้บริหารจัดการภายในโครงการต่อไป
– พาสเจอร์ไรส์
จากพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ทรงให้รับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรมาพาสเจอร์ไรส์ให้อยู่นานขึ้น

– นมผงสวนดุสิต
ในอดีตมีแต่การเลี้ยงโคเนื้อ ต้องนำเข้ามาลองผสมพันธุ์ว่าใช้กับไทยได้ที่โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา โดยมีกรมปศุสัตว์เป็นผู้เผยแพร่ต่อให้ประชาชนสามารถมีความรู้นำไปปฏิบัติได้จริง และทรงให้มีการเลี้ยงโคนม เพื่อศึกษา ค้นคว้า เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม มีการแปรรูปน้ำนมดิบโค ไปเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิด ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์ นมยูเอชที นมผง นมผงอัดเม็ด เนย ไอศกรีม และโยเกิร์ต


อ่านเพิ่มเติม
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา Royal Chitralada Project
คุณสุวิตรี สุมาลา เจ้าหน้าที่นำชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
ระหว่างทางไปห้องชม วีดิทัศน์ ณ ศาลามหามงคล
ณ ศาลามหามงคล
เนื้อหาจากการดูวีดิทัศน์ และการฟังบรรยาย
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ ในโครงการสวนจิตรลดา
โรงกระดาษสา (Sa Paper)
โครงการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทอง
โรงเพาะเห็ดหลินจือ Lucidum Ganoderma
กังหันเพื่อพลังงานลม\
อื่น ๆ จากการฟังบรรยายโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

สงวนลิขสิทธิ์โดย © รตจิตร

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.