สามีจิกรรม ณ วัดญาณเวศกวัน

สามีจิกรรม หลังวันสงกรานต์ ณ วัดญาณเวศกวัน

พระประธานวัดญาณ

ที่มาของพิธีสามีจิกรรม ณ วัดญาณเวศกวัน

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2558 มีฟังธรรม พิธีบังสกุล เพื่อระลึกถึงผู้ที่ล่วงลับและสรงน้ำพระพุทธรูป และพระสงฆ์ทุกรูป ของวัดญาณเวศกวัน เพื่อการเคารพพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ซึ่งหลายวัดในประเทศไทยก็มีพิธีกรรมนี้กัน เพราะถือเป็นวันสำคัญของไทยวันหนึ่ง คือวันปีใหม่ไทยนั่นเอง และปี 2558 นี้ มีญาติโยมมาทำบุญที่วัดญาณเวศกวันมากมายกว่าปีก่อน รวมถึงการถวายจีวร และทำสังฆทานปิดท้าย จำนวนมาก อย่างไรก็ตามวันนี้ รตจิตร ไม่ได้จะเล่าถึง วันสงกรานต์ แต่อย่างใด รตจิตร จะพูดถึงพิธี สามีจิกรรม ซึ่งหลายคนก็รู้จัก แต่อาจไม่รู้ว่าเรียกพิธีดังกล่าวว่า สามีจิกรรม

ลูกศิษย์ธรรมะใต้โบสถ์

อาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2558 รตจิตร ไปปฏิบัติธรรม และเรียนธรรมะใต้โบสถ์ ตามปกติ แต่วันนี้ พิเศษกว่าทุกครั้ง เพราะหลังเรียนเสร็จ จะมีพิธีทำสามีจิกรรม ต่อพระครูธรรมธร ครรชิต คุณวโร วันนั้น รตจิตร และเพื่อน ๆ จึงเรียนในโบสถ์ และหลังเรียนธรรมะจบก็จะมีพิธีสามีจิกรรมต่อ รตจิตร คิดว่าพิธีนี้เป็นพิธีหนึ่งที่ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย และช่วยรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยไว้ ให้รู้ถึงบุญคุณผู้มีพระคุณ ผู้อาวุโสกว่าเรา ให้รู้จักขอขมา และให้รู้จักการให้อภัยต่อกัน ตลอดจน คำมั่นที่จะปฏิบัติตนเป็นคนดี หรือเชื่อฟังคำสอนคำปฏิบัติ เป็นต้น

วัตถุประสงค์ พิธีสามีจิกรรม

เนื่องจากการอยู่ร่วมกัน อาจมีข้อขัดเคือง หรืออาจกระทบกระทั่งกัน ไม่ว่าเจตนาหรือไม่ ไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลัง ไม่ว่าด้วยกาย วาจา และใจ พิธีนี้จึงมีเพื่อให้เกิดความสามัคคีกัน เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยสงบ พร้อมที่จะให้อภัยแก่กัน
เนื่องจากลูกศิษย์ พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร มีจำนวนมาก และมากขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละปี เราจึงมีตัวแทนโยมลูกศิษย์ 2 คน ชายและหญิง เพื่อขอขมาพระอาจารย์

ตัวแทนลูกศิษย์โยมขอขมาพระอาจารย์ครรชิต

พิธีเริ่มจากการตั้งนโม 3 จบ และสวดเทิดทูนพระคุณพระสงฆ์ ตามด้วยคำกล่าวขอขมา รตจิตร และเพื่อน ๆ จะได้บทแจกขอขมาเพื่อกล่าวพร้อมเพรียงกัน คำกล่าวสามีจิกรรม ในวันนั้น ได้แก่

“ข้าแต่พระอาจารย์ ผู้เจริญ กรรมใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว ต่อพระอาจารย์ ด้วยประมาทพลาดพลั้ง ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทั้งโดยเจตนา และไม่เจตนาก็ดี ทั้งต่อหน้า และลับหลังก็ดี ขอพระอาจารย์ได้โปรดอดโทษ และอโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้าด้วย เพื่อความสำรวมระวังในกาลต่อไป

นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจะสร้างแต่กรรมดี คุณงามความดีตลอดกาลนาน ขอให้พระอาจารย์ได้โปรดให้พร เพื่อเป็นกำลังใจแก่ข้าพเจ้าด้วย เทอญ”

พระครูธรรมธร ครรชิต คุณวโร กล่าวสัมโมทนียกถา

พระครูธรรมธรครรชิตคุณวโร

พอลูกศิษย์โยมกล่าวจบ ตัวแทนพวกเราก็จะนำธูปเทียนแพ ถวายท่านพระครู ฯ แล้วพระอาจารย์ ให้อโหสิกรรม และกล่าวสัมโมทนียกถา ถือว่าเป็นอนุโมทนากถา คือให้พรแก่พวกเรา พระอาจารย์แสดงความขอบคุณหรือกล่าวถึงอานิสงส์ของความดีที่พวกเราได้กระทำมา คือตั้งใจ
– ศึกษาพระธรรมมาตลอด บางคนมาเรียนที่ธรรมะใต้โบสถ์เป็นเวลา ถึง 7-8 ปี แล้วก็มี
– ตั้งใจปฏิบัติให้ได้ด้วย
ทั้งนี้เพื่อรักษาพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยกาย วาจา ใจ โดยการน้อมให้ พระพุทธเจ้า มาอยู่กับเราตลอดเวลา ให้สามารถนำคำสอนของพระองค์มาเป็นแนวทางในการตัดสินใจ ในการปฏิบัติของเรา การที่พระองค์พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญเพียร สั่งสมบารมี ถึง 4 อสงไขยกับหนึ่งแสนมหากัป นั้น ก็เพื่อสอนพระธรรมวินัยแก่พวกเรา พยายามให้เราได้เป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์…

สุดท้ายของกิจกรรมคือ พวกเราจะตั้งปณิธานว่าจะปฏิบัติตามคำสอนของ พระอาจารย์ และเมื่อเสร็จสิ้นพิธี สามีจิกรรม ก่อนที่ลูกศิษย์จะแยกย้ายกันกลับบ้าน มีการถ่ายรูปหมู่พวกเรา กับพระครูธรรมธร ครรชิต คุณวโร

รูปถ่ายพระอาจารย์ และลูกศิษย์ธรรมะใต้โบสถ์

พระครูธรรมธรครรชิต-คุณวโร

Advertisement

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.