วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ไตรสิกขา

ศีล สมาธิ และปัญญา
สรุปโดย ©Ratajit

ผู้บรรยายธรรม : ท่านพระครูสังฆกิจพิมล (พอจ.สุรศักดิ์)

วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันและสถานที่ : เสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 ณ ชมรม แมสบุญรักษา มูลนิธิชาวพุทธพาต้า

พอจ. สุรศักดิ์ บรรยายว่าเรื่องสำคัญ ๆ ทางพุทธศาสนามี 3 เรื่องคือ ศีล สมาธิ และปัญญา โดยศีล ถือว่าเป็นพื้นฐานให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน หรือแม้แต่ตนเอง สรุปเรื่อง ศีล ได้ดังนี้

ศีล สมาธิ และปัญญา

ศีล ยึดหลัก 3 ส. คือ สะอาด สงบ และสว่าง ทั้งภายนอก และภายใน กล่าวโดยสรุปคือ

(1) สะอาด ให้สะอาดนอก สะอาดใน นำชีวิตสดใส

(2) สงบ     ส. นี้ถ้าทำได้ จะอยู่ได้นาน ทุกคนถ้าตาย ไม่ใช่จะนอนตายตาหลับได้เหมือนกันหมด เพราะบางคน แม้ตายก็ยังไม่สงบ ท่านพุทธทาสเคยกล่าวไว้ว่า “สบายใจ สงบ ไม่มีอะไรปกปิด ถึงตายตาหลับ” พอจ. ยกตัวอย่าง หลวงตาไสว ซึ่งบวชเป็นพระที่สวนโมกขลพลาราม หลังจากที่ออกจากงานที่บจก. Singers   หลวงตาเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยทุกวัน เช่น ทรัยพ์สินที่มี ให้บริจาคเป็นทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน การนอนแต่ละวัน อาจหลับไม่ตื่น แต่ถ้าตื่นขึ้นมายังมีชีวิตอยู่ ก็ทำหน้าที่ของวันนั้นต่อไปให้ดีที่สุด เป็นต้น แต่หากไม่เตรียมพร้อมอะไร ตายอาจมีกังวลก็ได้

(3) สว่าง พอจ. เปรียบไว้ว่า แสงอะไร สว่างเท่าปัญญา ไม่มี ปัญญา สามารถส่องทางสว่าง ทำให้อวิชชาไม่มี โดยปกติ ถ้ายังมีชีวิต ย่อมติดกับปัญหา จึงต้องพยายามทำให้ได้ว่า ตราบใดที่มีชีวิต อย่าให้มีปัญหา   เพราะความจริงไม่ใช่ปัญหาเลย เช่น บางคนคิดว่า ความแก่ เป็นปัญาหาของชีวิต แต่สำหรับทานพุทธทาสแล้ว ท่านพูดไว้ว่า ความแก่นี้ดี อย่างน้อยช่วยให้ไม่ไปด่า ไปตีใคร เป็นต้น

ศีล สมาธิ และปัญญา

Advertisement

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.