ธรรมบรรยาย จากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
สรุปโดย ©Ratajit

ผู้บรรยายธรรม : ท่านพระมหาสัญญา ขนฺติธมฺโมวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ท่าพระจันทร์ กทม.

วันและสถานที่ : เสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 ณ ชมรม แมสบุญรักษา มูลนิธิชาวพุทธพาต้า

รตจิตรได้ไปร่วมฟังธรรม กับชมรมชาวพุทธพาต้า ในวันที่ 19/9/2558 ซึ่งได้นิมนต์ ท่านพระมหาสัญญา ขนฺติธมฺโม มาในวันนั้น รตจิตรจึงอยากสรุปเพื่อถ่ายทอดให้เพื่อน ๆ ที่ไม่ได้ไปได้รับรู้ และซึมซับรสพระธรรมได้ด้วยกันจ้า ท่านพระมหาสัญญา ขนฺติธมฺโม ได้เริ่มอรัมภบท โดยการเตือนสติให้โยม ว่า “ชีวิตคอการเดินผ่าน ร่างกายคือทางผ่าน ชีวิตนี้ยืมเขามา สักวันธุดินก็ต้องกลับสู่ดิน และ
ที่เรา “มา” ดี เพราะมีบุญ จึงมาเกิดเป็นคน
ที่เรา “อยู่” ดี ก็เพราะมีต้นทุน และ
ที่เราสามารถจะ “ไป” ดี อยู่ที่เราสร้างเหตุปัจจุบันให้ดี”

แม้บางคน เมื่อไป ก็ไปได้แต่อบายภูมิ ในขณะที่บางคนต้องการไป โดยอยากเกิดเป็นเทวดาชั้นพรหม ก็ยังมีวันหมดอายุขัย ท่านพระมหาสัญญา ขนฺติธมฺโม ได้เล่าตัวอย่างเกี่ยวกับ สุพรหมเทพบุตร ที่วิมานของท่าน 1 หลังจะมีบริวารประภัสสรถึง 1000 องค์ อยู่ ๆ เทพธิดา 500 องค์หมดบุญพร้อมกัน สุพรหมเทพบุตร จึงเพ่งดวงชะตา ถึงเห็นว่า ตัวท่านเองก็เช่นกันที่จะอยู่ได้เพียง 7 วัน จึงรีบเสด็จไปเข้าเฝ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อฟังธรรม และธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แก่สุพรหมเทพบุตร สรุปได้ดังนี้ ถือเป็นธรรม 4 ประการ เพื่อความสุขสวัสดีของสัตว์ทั้งหลาย
อบายภูมิ เทวดาชั้นพรหม

1) ปัญญา
เพื่อพินิจพิจารณาว่าอะไรมีประโยชน์แก่ตน ซึ่งมี 2 ประการคือ
1.1 ปัญญาที่เป็นโลกียะ คือรู้ตามความเป็นจริง และ
1.2 ปัญญาที่เป็นโลกุตระ คือมองความจริง 4 ประการ หรืออริยสัจ 4 ได้แก่
(1) ทุกข์ (การยึดมั่น ถือมั่น)
(2) สมุทัย (เหตุแห่งทุกข์ เพราะอวิชา)
(3) นิโรธ (ความดับทุกข์) และ
(4) มรรค (หนทางนำไปสู่ความดับทุกข์)

2) ความเพียร
เพื่อดูตัวเอง หลังจากรู้ว่าอะไรที่ดีกับตัวเอง

3) สำรวมอินทรีย์ 6
เพื่อไม่ให้ยินดียินร้าย กับ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

4) สลัดความยึดมั่นถือมั่น

เพื่อไม่ให้เป็นทุกข์ หลังจากพิจารณาข้อ 1) ถึงข้อ 3)

ธรรมะ 4 ประการ

รูปภาพประกอบ วาดโดยรตจิตร ด้วยสีน้ำ Sennelier บนกระดาษ Canson ชื่อภาพ “Sleeping Buddha”

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.