นำเสนองานวิจัย ความเท่าเทียม เพื่อน และรุนแรงใน Slash และ Yaoi

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเผยแพร่งานวิจัย
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยหัวข้อเรื่อง Equality, Friendship, and Violence in Slash or Yaoi Fan Art (ความเสมอภาค, มิตรภาพ, และความรุนแรง ในงานศิลปะประเภทแสลซและยาโอย) ในหลาย ๆ ช่องทาง คือ การนำเสนอ Oral Presenatation, Proceeding, ตลอดจนตีพิมพ์ใน วารสารนานาชาติ International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering ฉบับที่ ๙(๑๒) ปีที่ ๒๐๑๕ หรือสามารถเข้าถึงได้จาก URL คือ http://www.waset.org/publications/10002997 ซึ่งสามารถถูกค้นพบได้ใน Google Scholar

จากการที่บทความของข้าพเจ้าสามารถถูกค้นพบใน Google Scholar ทำให้ Profile Google Scholar ของข้าพเจ้ามีบทความมากขึ้น นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายัง Cite บทความในอดีตของตนเองจำนวน ๒ บทความ ซึ่งมีผลกับกราฟที่แสดงการอ้างอิงใน Google Scholar ของข้าพเจ้า

Google Scholar ของข้าพเจ้า คือ
https://scholar.google.co.th/citations?user=3FlYP6oAAAAJ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการไปประชุมวิชาการ

ผู้ดำเนินการวิจัยได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับงานวิจัยของข้าพเจ้า เช่น เรื่องการให้นักศึกษามาช่วยกันเป็น Coder ในระหว่างดำเนินการเก็บข้อมูล และผู้เข้าฟังการนำเสนองานคนอื่น ๆ ก็ขอให้ข้าพเจ้าอธิบายลักษณะของงาน Fan Art ในแนว Slash และ Yaoi ที่ข้าพเจ้านำเสนอ มีผู้ฟังคนหนึ่งสงสัยเรื่องประวัติ ข้าพเจ้าจึงอธิบายว่างานศิลปะลักษณะนี้ที่นักวิจัยในอดีตเชื่อว่าเป็นงานชิ้นแรก ๆ คือ คู่รักระหว่าง Captain Kirk และ Spock จาก Star Trek: The Original Series ซึ่งข้าพเจ้ามีภาพประกอบให้ชมใน Powerpoint Slide ที่ ๒

ข้าพเจ้าเดินทางไปถึงสถานที่ประชุมวิชาการก่อนเที่ยง ทำให้มีโอกาสได้ร่วมรับประทานอาหารกับนักวิจัยคนอื่น ๆ เช่น อาจารย์วิศวกรรมศาสตร์จากประเทศรัสเชีย และนักศึกษาปริญญาเอกจากมิลาน ประเทศอิตาลี ซึ่งอาหารมื้อนั้น เป็นอาหารท้องถิ่น ที่มีรสชาดดีกว่าโรงแรมที่ข้าพเจ้าพักอยู่ ระหว่างการรับประทานอาหารนั้น ข้าพเจ้าและเพื่อนนักวิจัยชาติอื่น ได้คุยกันเรื่องการประชุมวิชาการครั้งต่อ ๆ ไปว่ามีที่ใดน่าสนใจบ้าง

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมวิชาการ นักวิจัยใน Session ของข้าพเจ้าได้แลกนามบัตร แต่ข้าพเจ้าไม่ได้เตรียมไป จึงขอแลก Facebook กับพวกเขา

ตัวอย่างงาน Yaoi หรือ Slash โดยอาจารย์พราว อรุณรังสีเวช

งานศิลปะ ภาพวาด fan art แสลซ ยาโอย ชายรักชาย Slash Yaoi

งานศิลปะ ภาพวาด fan art แสลซ ยาโอย ชายรักชาย Slash Yaoi

งานศิลปะ ภาพวาด fan art แสลซ ยาโอย ชายรักชาย Slash Yaoi

งานศิลปะ ภาพวาด fan art แสลซ ยาโอย ชายรักชาย Slash Yaoi

งานศิลปะ ภาพวาด fan art แสลซ ยาโอย ชายรักชาย Slash Yaoi

Advertisement

3 Comments

Filed under Uncategorized

3 responses to “นำเสนองานวิจัย ความเท่าเทียม เพื่อน และรุนแรงใน Slash และ Yaoi

  1. Pingback: ละครไทยล้าหลัง ประชดประชัน ตบตี เสียดสี? | Sw-Eden.NET

  2. Pingback: ข่มขืนต้องประหาร ขมขืนเกย์ก็ต้องประหารด้วย! | Sw-Eden.NET

  3. Pingback: เกลียดนักเรียนที่แสดงความเห็นทางการเมืองมั้ย? | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.