ประโยชน์ของการประชุมวิชาการ ICMSIT ที่ มร. สวนสุนันทา

อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช ได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ icmsit 2017 ( International Conference on Management Science, Innovation, and Technology) ที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นต้นสังกัดที่ข้าพเจ้าทำงานอยู่ จึงมีความประสงค์ที่จะบอกต่อเกี่ยวกับประโยชน์และความประทับใจ

1. ได้รับความรู้จากอาจารย์และนักวิชาการท่านอื่นๆ ที่ทำงานวิจัยในศาสตร์ใกล้เคียงกัน

2. ได้คิดวิเคราะห์ เพื่อนำความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้กับการสอน

3. จากการได้รับฟังข้อเสนอแนะในงานวิจัยของอาจารย์ท่านอื่นๆ ทำให้สามารถมองหาแนวทางการทำวิจัยในอนาคต

4. ได้มีประสบการณ์นำเสนองานวิจัยเป็นภาษาไทย เป็นครั้งที่ 2

5. ได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัยของตนเอง จากผู้ทรงคุณวุฒิ

6. ได้พูดคุย ถาม ตอบ กับนักวิจัยจากสถาบันอื่น

7. ได้เห็นภาพรวม และหัวข้อวิจัยที่กำลังเป็นที่นิยมในศาสตร์ของตนเอง

8. ได้สนับสนุนงานประชุมวิชาการที่ทางคณะได้จัดขึ้น

9. ได้พัฒนาการเขียนงานวิจัยเป็นภาษาไทย และเป็นครั้งแรกที่ได้ลองทำการวิจัยด้วยวิธีการสังเกตุการณ์

10. ระหว่างกระบวนการ ได้มีการปรึกษาวิทยาการที่คณะวิทยาการจัดการเชิญมา และจากสถาบันวิจัย เป็นการได้รับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย และเกิดความรู้สึกดีๆ กับมหาวิทยาลัยมากขึ้น

11. ได้แง่คิด มุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับการทำงานวิจัยในปัจจุบัน ซึ่งนักวิจัยที่มานำเสนองานในวันนั้นมาจากหลากหลายสาขา

12. ได้รับฟังและได้ความรู้ที่ทันสมัยจากการฟังผู้อื่นนำเสนอผลงานวิจัย เพราะทราบกันดีว่า งานเหล่านี้มีความสดใหม่พราะมีการเผยแพร่ทันทีทันใดมากกว่างานวิจัยในวารสารถึงแม้จะเข้มข้นไม่เท่าก็ตาม

13. ได้นำเสนอผลงานวิจัยของตนต่อสาธารณะ และเผยแพร่เพื่อมอบองค์ความรู้ที่ได้ให้แก่สังคม

อยากจะบอกความจริงว่า ที่เขียนไว้ 13 ข้อนี้ อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช เขียนขึ้นมาเพื่อทำรายงาน ส่งให้มหาวิทยาลัยหลังจากประชุมวิชาการ ซึ่งอาจารย์ท่านอื่นๆ สามารถนำเป็นข้อคิดและแนวทางการเขียนได้ แต่อยากให้ท่านเรียบเรียงเป็นคำพูดของท่านเองใหม่ เผื่อถ้าองค์กรณ์ของท่านรู้เนาะ

ประโยชน์ของการประชุมวิชาการ ICMSIT ที่ มร. สวนสุนันทา

ประโยชน์ของการประชุมวิชาการ ICMSIT ที่ มร. สวนสุนันทา

Advertisement

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.