ไปประชุมวิชาการที่ซูริค สวิสเซอร์แลนด์ Zurich, Switzerland

อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช ได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปประชุมวิชาการที่เมือง ซูริค ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ (Zurich, Switzerland) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเกิดความประทับที่ได้ร่วมเดินทางจากคณาจารย์ในมหาวิทยลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงอยากนำประโยชน์ที่ได้รับมาเล่าให้ฟัง ณ ที่นี้

(1) หลังจากที่ได้เผยแพร่บทความวิจัยไปก่อนหน้านี้ 2 ครั้ง ด้วยเล่มวิจัยงบรายได้ปีงบประมาณ 2559 งานนี้ถือเป็นงานสุดท้าย ที่ทำให้ทุกส่วนของเล่มวิจัยนั้นถูกเผยแพร่อย่างสมบูรณ์ ข้าพเจ้ารู้สึกพอใจ และรู้สึกว่างานสำเร็จสะที

(2) ได้มีประสบการณ์นำเสนองานวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในฐาน Scopus และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าครั้งนีจะได้ตพิมพ์ **หมายเหตุว่า ความจริงแล้วเคยนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในฐาน Scopus มาแล้ว 2 ครั้ง แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะตอนนั้นทาง Procedia เลิกรับบทความกระทันหัน เวลานั้นข้าพเจ้ารู้สึกหมดกำลังใจ แต่เมื่อมาเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ทำให้เกิดความหวังขึ้นมาอีกครั้ง

(3) ได้รับฟังงานวิจัยจากศาสตร์ต่างๆ มากมาย ทั้งที่คุ้นและไม่คุ้น

(4) ได้เห็นความสามารถของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน และเกิดกำลังใจที่จะอ้างอิงบทความของเพื่อนๆ ในงานวิจัยอื่นๆ ที่จะเขียนขึ้นในอนาคต

งานวิจัยของอาจารย์พราว อรุณรังสีเวชที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการในครั้งนี้ คือ The Effectiveness of Learning Crisis Response Strategies through Movies ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถดูประวัติการทำงานวิจัยของข้าพเจ้าได้ที่นี่

ไปประชุมวิชาการที่ซูริค สวิสเซอร์แลนด์ Zurich, Switzerland

ไปประชุมวิชาการที่ซูริค สวิสเซอร์แลนด์ Zurich, Switzerland

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.