การยื่นแบบฯ ภงด.90 และ 91 ปี 2560 ผ่านอินเเตอร์เน็ท

Submission of Personal Income Tax of Y2015 via internet
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | January 29, 2018

การยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลปี 2560

**งานเขียนนี้ของ รตจิตร ถือเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนได้อ่านเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน โดยห้ามมิให้คัดลอกนำไปใช้เพื่อการค้าหรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บไซต์ที่มีโฆษณา ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้อนุญาตให้นำไปใช้ในสถาบันการศึกษา โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและชื่อผู้เขียน

รตจิตร ตั้งใจเขียนบทความนี้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่เพื่อน ๆ ที่กำลังจะยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทาง อินเตอร์เน็ท ตั้งแต่กรมสรรพากรเริ่มมี website ให้ยื่นภาษีเงินได้ออนไลน์ ผู้มีเงินได้พึงประเมินได้ให้ความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวเลขในปี 2558 มีคนยื่นผ่านอินเตอร์เน็ทมีมากขึ้นประมาณ 77% ตามความเห็นของ รตจิตร สิ่งที่เป็นปัญหาทำให้คนอาจเบื่อการยื่นแบบออนไลน์คือ การที่สรรพากรขอเอกสารซ้ำ ๆ เหมือนกันทุกปี เสมือนไม่ใช้ Comment sense แต่ปี 2561 ซึ่งรตจิตรได้ยื่นแบบ online ภาษีเงินได้พึงประเมิน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ผลปรากฏว่า เย่! สรรพากรไม่มีการขอให้ scan เอกสารหลักฐานให้เลย และทำงานได้รวดเร็วมากด้วย วันรุ่งขึ้นคือวันที่ 25 มกราคม 2561 รตจิตร ลองเข้าเมนูตามรายการขอคืนภาษี ปรากฏว่าอยู่ระหว่างทำเช็คคืน แล้ว แต่ ณ วันนี้คือ 29 มกราคม 2561 ก็ยังไม่ได้รับเช็คคืนนะคะ

1. การยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลปี 2560 ผ่านอินเเตอร์เน็ทที่เว็บไซต์ http://www.rd.go.th
2. เริ่มยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561
ทั้งนี้ยกเว้นบางปี ที่กรมสรรพากรจะมีการขยายเวลาการยื่นแบบ เช่น ปี 2558 ขยายเวลาถึง 8 เมษายน 2558 ปีนี้กรมสรรพากรก็อาจจะยืดขยายเวลาไปถึง 9 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
3. รตจิตรเลือกเมนู ที่หน้าหลักเว็บไซต์ของกรมสรรพากร rdserver.rd.go.th/publish/indeex.php ปีนี้ต่างจากปีก่อน ตรงมีคำว่า
E-FILING
“ยื่นแบบ-ชำระภาษีออนไลน์ ทุกคลิก มั่นใจ”

การยื่นแบบภาษีเงินได้ออนไลน์ปี 2560

ขั้นตอนการยื่นแบบภาษีเงินได้ปี 2560

รตจิตรใช้วิธีคำนวณล่วงหน้าใน Excel file หรือ ใน Program ของกรมสรรพากรที่มีให้ Download
1. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

ก่อนอื่น รตจิตรอยากแนะนำให้เพื่อน ๆ เตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนที่จะยื่นแบบ ฯ ทางอินเตอร์เน็ท เพราะทำให้รตจิตร ยื่นแบบ ฯ ได้รวดเร็วมาก เอกสารต่าง ๆ ได้แก่
– หนังสือรับรองการหักภาษีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ดอกเบี้ย เงินปันผล
– ใบเสร็จรับเงิน การจ่ายเงินประกันสังคม
– ใบเสร็จรับเงินอื่น ๆ ได้แก่ เงินบริจาค เบี้ยประกันชีวิต และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ตาม โครงการ shop ช่วยชาติ จามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 เป็นต้น

2. ทำความเข้าใจ

ทำความเข้าทั้งประเภทเงินได้พึงประเมิน และรายการเงินได้ที่ได้รับยกเว้น หรือค่าลดหย่อน

เงินได้ของ รตจิตร ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น 40 (1), 40 (4), และ 40 (8) เมื่อ รตจิตร ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ก็ต้องเก็บหลักฐานหนังสือการถูกหักภาษีไว้ให้ดี บางรายการต้องเก็บไว้ถึงปีกว่า เช่น ถูกหักภาษีไว้ในเดือน มกราคม 2560 กว่าจะสามารถยื่นแบบได้ ก็เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 การยื่นแบบ ฯ ออนไลน์ในปี 2561 ของรตจิตร นี้ เป็นเงินได้ประเภท 40 (4) และ 40 (8) ดังนี้

การยื่นแบบภาษีเงินได้ออนไลน์ปี 2560

รตจิตร ได้ยื่นแบบการเสียภาษีเงินได้บุคคลปี 2560 ทาง Internet เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เพราะรอหนังสือรับรองการหักภาษีจากธนาคารแห่งหนึ่ง เนื่องจากรตจิตรเคยลงทะเบียนไว้แล้ว จึงเลือกเมนู “ยื่นแบบ ฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91 ปีภาษี 2560” ได้เลย โดย log in ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของรตจิตร และใส่ password ที่เคยกำหนดไว้นั่นเอง อย่างไรก็ตาม เพื่อน ๆ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนก็สามารถลงทะเบียนได้ง่ายนิดเดียว ด้วยการกรอกรายละเอียดตามบัตรประชาชน

หน้าแรกของเว็บไซต์กรมสรรพากร ปี 2561 ได้มีการปรับปรุงนิดหน่อยให้ดูง่าย และสั้นขึ้น ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ต้องแก้ไข ให้ไปหน้าถัดไปได้เลย ซึ่งถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ด้านซ้ายเป็นรายการเงินได้ และด้านขวาเป็นค่าลดหย่อนต่าง ๆ

รายการเงินได้พึงประเมิน

1. รายการเงินได้พึงประเมิน

รายการเงินได้ ในหน้านี้ของ website เป็นส่วนที่อยู่ด้านขวาของเพจ โดยมีรายละเอียดหลัก ๆ ที่บุคลลโดยทั่วไปใช้กันค่ะ ได้แก่

(1) รายการเงินได้พึงประเมิน 8 ประเภท คือ 40(1) – 40(8)
รตจิตร อยากบอกเพื่อน ๆ ว่า เฉพาะเงินได้พึงประเมิน 40(1) และ 40(2) ซึ่งยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

(2) รายการเงินได้ของรตจิตร
ทุกปีหลังจากรตจิตร ปลดเกษียณแล้ว ก็มีเงินได้อยู่แค่ 40(4) ได้แก่ ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก และดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ รวมถึงเงินปันผลจากบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นอกจากนี้รตจิตร ยังมีเงินได้ประเภท 40(8) คือเงินส่วนแบ่งกำไรจากหน่วยลงทุน RMF และ LTF เป็นต้น ส่วนนี้ รตจิตร อยากให้เพื่อน ๆ ระวังนิดว่า แม้หลักฐานในหนังสือรับรองจะระบุว่าเป็นเงินปันผลจากเงินลงทุนใน LTF เพื่อน ๆ อย่าได้ไปใส่ใน 40(4) ว่าเป็นเงินปันผล

เงินได้พึงประเมิน 40(1) และ 40(2) ปี 2560

2. รายการหักลดหย่อน

รายการหักลดหย่อน จะเป็นส่วนที่อยู่ด้านขวาของหน้านี้ รตจิตรอยากแยกเป็นรายการที่รตจิตร ยื่นไป กับรายการอื่นที่เพื่อน ๆ ควรรู้

(1) รายการหักลดหย่อนของรตจิตร สำหรับส่วนที่รตจิตรยื่นหักลดหย่อนก็มีไม่มาก ได้แก่
ลดหย่อนตัวเอง
เบี้ยประกันชีวิต
เงินประกันสังคม

(2) รายการหักลดหย่อนอื่น ๆ ที่รตจิตรอยากให้เพื่อน ๆ ระวัง อย่าลืมติ๊ก และกรอกตัวเลขได้แก่

ลดหย่อนค่าอุปการะบิดามารดาตัวเองที่อายุ 60 ปีขึ้นไป โดยหักลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท
ลดหย่อนตัวเอง 60,000 บาท
ลดหย่อนคู่สมรส 60,000 บาท
ลดหย่อนบุตร บุตรบุญธรรม กี่คนก็ได้รวม 30,000 บาท
เบี้ยประกันชีวิต ไม่เกิน 100,000 บาท เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง ไม่เกิน 15,000 บาท รวมอยู่ใน 100,000 บาท) (ความจริง เบี้ยประกันชีวิต หักลดหย่อนได้10,000 บาท ส่วนที่เกิน 10,000 บาท ได้รับยกเว้นไม่เกิน 90,000 บาท)
ลดหย่อนด้วยเงินบริจาคไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนอื่น
เบี้ยประกันสุขภาพ บิดามารดา ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท และ
รายการค่าซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศตามโครงการ shop ช่วยชาติ ไม่เกิน 15,000 บาท เป็นต้น

ใบสรุปการยื่นแบบภงด.90/91 ปี 2560

3. อัตราภาษี Progressive rate

เมื่อยื่นแบบเสร็จเรียบร้อย จะมีการคิดอัตราภาษีตามอัตราก้าวหน้า ดังนี้
เงินได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาท อัตราภาษี 0%
เงินได้สุทธิระหว่าง 150,001-300,000 อัตราภาษี 5%
เงินได้สุทธิระหว่าง 300,001-500,000 อัตราภาษี 10%
เงินได้สุทธิระหว่าง 500,001-750,000 อัตราภาษี 15%
เงินได้สุทธิระหว่าง 750,001-1,000,000 อัตราภาษี 20%
เงินได้สุทธิระหว่าง 1,000,001-2,000,000 อัตราภาษี 25%
เงินได้สุทธิระหว่าง 2,000,001-5,000,000 อัตราภาษี 30%
เงินได้สุทธิตั้งแต่ 5,000,001 ขึ้นไป ต่อปี 35%

สอบถามผลการคืนเงินภาษี ปี 2560

4. การสอบถามผลการคืนเงินภาษี

ในการสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90&91 ทาง Internet ที่ http://www.rd.go.th/publish/tax_inquire.html สามารถสอบถามได้ไม่ว่าจะยื่นผ่านทางอินเตอร์เน็ท หรือผ่านสรรพกรพื้นที่ก็ตาม โดยคีย์ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขบัตรประชาชน เท่านั้นเอง หน้าจอจะแสดงผลดังนี้
สอบถามข้อมูลการคืนแล้ว ผู้มีเงินได้ที่ต้องขอคืนภาษีเงินได้ มักจะยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อได้รับจดหมายจากสรรพากรระบุว่าเป็น จดหมาย “คืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา”

ก่อนจบท้ายหัวข้อการยื่นแบบฯ ปี 2560 ผ่านอินเตอร์เน็ท เพื่อให้ได้เงินคืนเร็ว รตจิตรอยากเชิญชวนให้เพื่อน ๆ ยื่นแบบทาง internet และรีบยื่นตอนนี้เลยจ้า

ผลการคืนเงินภาษี ปี 2560

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.