รายการอ้างอิงทั้งหมดของ บทที่ 10 เศรษฐกิจสร้างสรรค์

อ่านเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งบท
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ความหมายของ Creative Economy
ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
ความยั่งยืนของธุรกิจ
ความหมายและความสำคัญของผลิตภัณฑ์
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
จริยธรรมในการออกแบบ และ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์
รายการอ้างอิง ของทั้งหมด

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Alves, J., Marques, MJ, Saur, I., & Marques, P. (2007). Creativity and innovation through multidisciplinary and multisectoral cooperation. Creativity and Innovation Management, 16(1), 27–34.

Arunrangsiwed, P. (2013). The Effects of Website for Temples in Bangyai and Bangkruay District on Thai Tourist Attractions. Proceedings of The 5th International Science, Social Science, Engineer and Energy Conference 2013. Kanjanaburi, Thailand: Suan Sunandha Rajabhat University.

Arunrangsiwed, P. (2014). Fears of Strangers: Causes of Anonymity Rejection on Virtual World. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 8(7), 2090-2093.

Arunrangsiwed, P. (2015). Be Like Me & Follow Me : A Relationship between Homophily and Belief of Superheroes’ Fans. Rangsit University Journal of Communication Art (นิเทศศาสตรปริทัศน์), 18(2), 35-50.

Boonyopakorn, K. (2015). The Importance of the ASEAN Economic Community (AEC). SSRU Journal of Management Science, 2(2), 10-14.

Burke, K. (1950). The Range of Rhetoric: A Rhetoric of Motives. University of California Press, London: UK .65-69.

Calhoun, A. (2018). “It All Started With a Mouse”: Resolving International Trademark Disputes Using Arbitration. Journal of Dispute Resolution, 2018(2), 14.

Chen, Y. S., & Chang, C. H. (2012). Enhance green purchase intentions: The roles of green perceived value, green perceived risk, and green trust. Management Decision, 50(3), 502-520.

Christopherson, S. (2004). Creative economy strategies for small and medium size cities: options for New York State. Economics.

Coy, P. (2000). The creative economy. Business Week, 28(8), 77.

Creyer, E. H., & Ross Jr, W. T. (1996). The impact of corporate behavior on perceived product value. Marketing letters, 7(2), 173-185.

Dunne, M. (2006). The representation of women in comic books, post WWII through the radical 60’s. PSU McNair Scholars Online Journal, 2(1), 1-11.

Festa, G., Cuomo, M. T., Metallo, G., & Festa, A. (2016). The (r) evolution of wine marketing mix: From the 4Ps to the 4Es. Journal of Business Research, 69(5), 1550-1555.

Flew, T. (2005). Creative economy. Creative industries, 344-360.

Franke, N., & Schreier, M. (2008). Product uniqueness as a driver of customer utility in mass customization. Marketing Letters, 19(2), 93-107.

Geyskens, I., Steenkamp, J. B. E., & Kumar, N. (1998). Generalizations about trust in marketing channel relationships using meta-analysis. International Journal of Research in marketing, 15(3), 223-248.

Howkins, J. (2002). The creative economy: How people make money from ideas. Penguin UK.

Jaroenwanit, P. & Chueabunkoet Noth, A. (2015). The Power of Forgiveness toward Repurchase Intention. BU Academic Review, 14(2), 118-134.

Kearns, R. F., Kearns, T. R., & Kearns, T. P. (1982). U.S. Patent No. 4,349,398. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

Kim, S. S., Lee, J., & Prideaux, B. (2014). Effect of celebrity endorsement on tourists’ perception of corporate image, corporate credibility and corporate loyalty. International Journal of Hospitality Management, 37, 131-145.

Leone, R., & Barowski, L. (2011). MPAA ratings creep: a longitudinal analysis of the PG-13 rating category in US movies. Journal of Children and Media, 5(1), 53-68.

Monkolprasit, P., & Arunrangsiwed, P. (2016). The Effect of Prior Characteristic on Perceived Prosocial Content in Media. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 10(12), 3526-3530.

Nalkur, P. G., Jamieson, P. E., & Romer, D. (2010). The effectiveness of the motion picture association of America’s rating system in screening explicit violence and sex in top-ranked movies from 1950 to 2006. Journal of Adolescent Health, 47(5), 440-447.

Pairoa, I., & Arunrangsiwed, P. (2016a). The Effect of Brand Mascots on Consumers’ Purchasing Behaviors. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 10(5), 1612-1615.

Pairoa, I., & Arunrangsiwed, P. (2016b). An Overview on the Effectiveness of Brand Mascot and Celebrity Endorsement. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 10(12), 3519-3525.

Peloza, J., & Shang, J. (2011, February). What business leaders should know: investing in CSR to enhance customer value. In Director Notes Series, The Conference Board Governance Center (Vol. 3, No. 3).

Pomsuwan, S. (2015). Evaluation of Strategic Potential and Capability of Organization in Preparation for the ASEAN Economic Community in 2015: A Case Study of the MAI (Market Alternative Investment: MAI) Listed Companies. BU Academic Review, 14(2), 220-237.

Pratiwi, S. S. (2013). Women’s portrayals in the comic books: A visual grammar of the heroines’ portrayals in the selected comic books published by DC Comics and Marvel. Passage, 1(2), 119-124.

Snoj, B., Pisnik Korda, A., & Mumel, D. (2004). The relationships among perceived quality, perceived risk and perceived product value. Journal of Product & Brand Management, 13(3), 156-167.

Torkelsson, A., Kämpe, R., & Falk, A. (2003). M2M-affecting organisations, offerings and relations.

Turel, O., Serenko, A., & Bontis, N. (2010, available online 2009). User acceptance of hedonic digital artifacts: A theory of consumption values perspective. Information & Management, 47(1), 53-59.

Valenza, J. J., & Scherer, G. W. (2005). Mechanisms of salt scaling. Materials and Structures, 38(4), 479-488.

Wei, P. S. & Lu, H. P. (2013). An examination of the celebrity endorsements and online customer reviews influence female consumers’ shopping behavior. Computers in Human Behavior, 29(1), 193-201.

Zeithaml, V. A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: a means-end model and synthesis of evidence. The Journal of marketing, 2-22.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา. (2559). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจดแจ้งลิขสิทธิ์. สืบค้นจาก http://idgthailand.com/จดแจ้งลิขสิทธิ์/

ณรงค์ศักดิ์ วดีศิริศักดิ์, สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล, และ เสรี วงษ์มณฑา. (2558). การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการตลาดเชิงสุนทรีย์: กรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์น้ำผลไม้. BU Academic Review, 14(1), 153-173.

บรรดิษฐ พระประทานพร และ วรพล วังฆนานนท์. (2558). กลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกไทย. BU Academic Review, 14(1), 138-152.

บัณฑิตา ณ สงขลา. (2557). การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์:กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 1(1), 57-79.

ปริญ ลักษิตามาศ, ศิวาลักษณ์ ณ ปทุม, และ ณรงค์ อภิชาติธนากุล (2558). กลยุทธ์การตลาดสีเขียวและการสร้างคุณค่าร่วมสู้ความสำเร็จในธุรกิจนำเที่ยวไทยรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 2(2), 29-46.

พจนา พัดใย. (2559). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนประสมการตลาด 7C’s กับพฤติกรรมการใช้บริการสถานออกกำลังกายฟิตเนสเฟิรส์ทในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 3(2), 29-46.

พราว อรุณรังสีเวช, ปานแพร บุณยพุกกณะ, กฤษณะ เชื้อชัยนาท, และ นิติธร อุ้นพิพัฒน์. (2561). ศิลปน และงานศิลปะ สูแรงบันดาลใจในการสรางสรรคสื่อ. วารสารจันทรเกษมสาร, 24(46), 1-16.

พราว อรุณรังสีเวช และ รตจิตร อรุณรังสีเวช. (2560). แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์. วารสารวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2(3), 47-63.

พราว อรุณรังสีเวช และ มานนท์ ผสมสัตย์ (2559). วิวัฒนาการของภาพยนตร์เทพนิยายบริษัทวอลต์ดิสนีย์. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 3(1), 53-71.

พัชราภรณ์ เลขยันต์. (2557). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของยอดขายธุรกิจขายปลีกแบบดั้งเดิมในยุคอีคอมเมิร์ซ ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 1(2), 66-87.

พัชราภรณ์ เลขยันต์. (2558). กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 2(2), 47-69.

พิริยะ ผลพิรุฬห์ (2556). เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาประเทศไทย, วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ สถาบันพัฒนศาสตร์, 7(1), 1-69.

มงคล แก้วมหา (2559). ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา การยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และการจดลิขสิทธิ์ในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์.

ยงยุทธ คะสาวงศ์. (2558). แนวความคิดหรือกระบวนการทางความคิดและสิ่งประดิษฐ์ที่ต้องอาศัยศิลปะ. เอกสารประกอบการสอนวิชาศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร์.

ระพีพรรณ ภู่ผกาพันธ์พงษ์ ตัณฑรัตน์ (2556). เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับวัฒนธรรมไทย. วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา, 3(5), 1-13.

สมภูมิ แสวงกุล. (2559). การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดราคาผลิตภัณฑ์กาแฟพร้อมดื่ม. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร, 11(1), 28-41.

สุกฤตา หิรัณยชวลิต. (2558). รูปทรงของบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สปาไทยที่เชื่อมโยงกับบุคลิกภาพของคนไทย, BU Academic Review, 14(2), 33-49.

อรรถการ สัตยพาณิชย์. (2558). การสร้างตราสินค้าผ่านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร. วารสารนักบริหาร, 35(1), 87-94.

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ (2554). เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย. เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม วันื้ 29 มีนาคม 2554.

Advertisement

6 Comments

Filed under Uncategorized

6 responses to “รายการอ้างอิงทั้งหมดของ บทที่ 10 เศรษฐกิจสร้างสรรค์

  1. Pingback: วิธีการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ | Sw-Eden.NET

  2. Pingback: ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ | Sw-Eden.NET

  3. Pingback: วิธีการสร้างความยั่งยืนของธุรกิจ | Sw-Eden.NET

  4. Pingback: ความหมายและความสำคัญของผลิตภัณฑ์ | Sw-Eden.NET

  5. Pingback: จริยธรรมในการออกแบบ และ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ | Sw-Eden.NET

  6. Pingback: Context แปลว่าอะไร? ในนิเทศศาสตร์ | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.