ประโยชน์จากการไปประชุมวิชาการ TIMES-iCON 2018

พราว อรุณรังสีเวช

Cite this journal as: พราว อรุณรังสีเวช. (2561). ประโยชน์จากการไปประชุมวิชาการ TIMES-iCON 2018. สืบค้นจาก https://sw-eden.net/

ข้าพเจ้าได้ประชุมวิชาการ TIMES-iCON 2018 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นการจัดประชุมวิชาการที่มืออาชีพมาก ซึ่งข้าพเจ้าได้ประโยชน์ดังต่อไปนี้

1) ได้เผยแพร่งานวิจัยที่ได้เขียนมา และงานวิจัยดังกล่าวมีประโยชน์ คือ เป็นหัวข้อที่คนทำกันน้อย หัวห้อที่ทำคือสื่อเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งนักวิชาการด้านสื่อส่วนใหญ่มักทำวิจัยด้านความรุนแรงในสื่อและความก้าวร้าว
2) ได้รับคำแนะนำจากผู้ที่เป็น Chair ประจำห้อง
3) ได้มีประสบการณ์ในการเป็น Chair เอง ประจำห้องสังคมศาสตร์ ซึ่งจริง ๆ มีสายวิทยาศาสตร์มานำเสนอด้วย
4) รู้สึกประทับใจกับประสบการณ์
5) ได้รู้จักเพื่อนใหม่ จากต่างมหาวิทยาลัย
6) ได้ร่วมรับประทานอาหารกับคณาจารย์
7) ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการสอนและนักศึกษา รวมถึงนโยบายการนำนักศึกษามานำเสนองานวิจัย
8) งานวิจัยหนึ่งที่ข้าพเจ้านำเสนอ เป็นผลลัพธ์จากการทดสอบสื่อ ซึ่งสื่อนั้นเป็นสื่อที่ข้าพเจ้าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษากลุ่มหนึ่งผลิตขึ้นมา ข้าพเจ้าจึงคิดว่านักศึกษากลุ่มนั้นน่าจะมีความภาคภูมิใจที่ทราบว่ามีชื่อของตนบนบทความ
9) นักศึกษาเหล่านี้ได้ชื่อในบทความ ทำให้เขาสามารถใช้ประกอบการสมัครงานต่อไป เป็นเกียรติประวัติที่ดี
10) ข้าพเจ้าได้แนวทางจากการตอบข้อซักถาม และจากคำแนะนำ ทำให้รู้แนวทางการทำงานวิจัยต่อไปในอนาคต
11) ในระหว่างกระบวนการ ข้าพเจ้าได้ปรับปรุงบทความจากคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ
12) ผลงานจะได้อยู่ในฐาน IEEE ซึ่งทั่วโลกยอมรับ แม้ว่าจะไม่มีอยู่ในรายการที่มหาวิทยาลัยของข้าพเจ้าระบุไว้ก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม บทความก็จะถูกค้นเจอใน Google Scholar ด้วย

บทความภาษาอังกฤษที่ข้าพเจ้าส่งเข้าร่วม และนำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ข้าพเจ้าเป็นคนเขียนเองทั้งหมด แต่ข้าพเจ้าก็คิดว่าบทความมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และต่อนักศึกษาของข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าสอนวิชาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อ หากสามารถทำให้นักศึกษาสร้างสื่อที่ส่งผลกระทบในแง่ดีต่อผู้รับชม หรือ ผู้ใช้สื่อนั้น ๆ ก็จะเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อย

ส่วนในบทความภาษาไทย สื่อที่นำมาทดสอบประสิทธิผล เป็นแอนิเมชันที่นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 ผลิตขึ้น แม้ว่าพวกเขาอาจไม่ได้เป็นผู้เขียนบทความโดยตรง แต่งานวิจัยจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่มีแอนิเมชันของพวกเขา และไม่ได้พวกเขาช่วยในการเก็บข้อมูล ข้าพเจ้าจำได้ว่านักศึกษากลุ่มนี้มีการพัฒนาตนเองขึ้นมากเมื่อเทียบกับสมัยที่พวกเขาอยู่ปี 1 ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมจริง ๆ ตอนที่เขาทำเล่มวิทยานิพนธ์ อาจารย์ในสาขาติเขา และสั่งให้เขาทำใหม่ เก็บข้อมูลใหม่ ข้าพเจ้าซึ่งเป็นอาจารยืที่ปรึกษาในการผลิตแอนิเมชัน แม้จะไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในการดูเล่มวิทยานิพนธ์ แต่ท้ายที่สุด ก็ได้กระโดดเข้าไปช่วยอย่างจริงจัง ให้เขาได้เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบมากขึ้น และสอนเขาเขียนบทที่ 3 กับบทที่ 4 ซึ่งข้าพเจ้ากำกับการเขียนอย่างใกล้ชิด และงานก็เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี ถึงตอนนี้ พวกเขาน่าจะเกิดความภาคภูมิใจที่ท้ายที่สุดงานแอนิเมชันที่พวกเขาสร้างขึ้นได้ถูกใช้และถูกอ้างถึงในบทความวิจัย

หมายเหตุ คนที่มาอ่านเจอ journal นี้อาจรู้สึกแปลกใจว่าทำไม พราว อรุณรังสีเวช จึงต้องมาโพสประโยชน์ของการประชุมวิชาการไว้ที่นี่ จริง ๆ ทางมหาวิทยาลัยที่ได้ให้ทุนมา เขาให้ทำรายงานส่ง พราวเลยรู้สึกว่า ไหน ๆ จะเขียน ก็เอามาโพสแบ่งปันให้เพื่อน ๆ ได้อ่าน เผื่อใครจะสนใจไปประชุมวิชาการที่นี่ในครั้งถัดไป

Mahidol University Proud Arunrangsiwed

5 Comments

Filed under RenewPlease

5 responses to “ประโยชน์จากการไปประชุมวิชาการ TIMES-iCON 2018

  1. Pingback: ประวัติและประเภทของงาน Graphic Design | Sw-Eden.NET

  2. Pingback: อยากทำวิจัย วัดเขตบางใหญ่บางกรวย ดูเอกสารซิ | Sw-Eden.NET

  3. Pingback: ใครเคยรู้สึกสูญเสียตัวตนยกมือขึ้น! | Sw-Eden.NET

  4. Pingback: ปริญญาตรี เลือกหัวข้องานวิจัยอะไรดี? | Sw-Eden.NET

  5. Pingback: การเลือก คำสำคัญ หรือ Keywords ในงานวิจัย!! | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.