ตลาดน้ำสวนบัว (Saun Buo Floating Market)

Saun Buo Floating Market

Lotus garden or Saun Bao Floating Market
เขียนโดย The SW Eden
Written by The SW Eden|Aug 30, 2019

ตลาดน้ำสวนบัว นนทบุรี

**งานเขียนของ The SW Eden เพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ที่ชื่นชอบการเที่ยวตลาดน้ำ ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียนไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

Saun Bao Floating Market is located 20 minutes or 17 kilometers from Southern bus terminal of Bangkok. It is a good opportunity to eat and experience something different from your everyday routine. Thai food, fruit, juice, and sweet drink with caffeine are here. You could also have fun with feeding barb fish with red tails. If you did not have your own fish feed, you could buy it only for 20 bahts.

ตลาดน้ำสวนบัว นนทบุรี
The only problem that I could see is the parking area. However, if you are from other countries, and you come to this place by taxi, parking area is not going to be your problem. You could enjoy food without worrying about the car.
So, how to tell the taxi. Please pronounce it in Thai style, Talad Nam Suan Bao near Central West Gate. You could see in the map. It is very closed to Central West Gate. Everybody knows this place. The taxi driver is going to understand it. Anyway, don’t forget to tell the taxi to pick you up after you finish you lunch.

Saun Buo Floating Market

You could find more places to visit in Thailand at sw-eden.net.
Thank you for watching the related video by this url below and please subscribe this channel. We are family.

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.