การเขียนโครงร่างการวิจัย (Research proposal) ที่ไม่ถูกต้อง

Cite this article as: Arunrangsiwed, P. (2020). Wrong Research Proposal Preparation. Retrieved from https://sw-eden.net/2020/04/02/wrong-research-proposal/
อ้างอิงบทความนี้: พราว อรุณรังสีเวช. (2563). การเขียนโครงร่างการวิจัย (Research proposal) ที่ไม่ถูกต้อง. สืบค้นจาก https://sw-eden.net/2020/04/02/wrong-research-proposal/

พราว อรุณรังสีเวช ปัจจุบันสามารถทำวิจัยได้หลายรูปแบบหลายวิธีการ แต่ก่อนหน้านั้น ก็งง ๆ เหมือนกับนักศึกษาหลาย ๆ คนที่ยังไม่เข้าใจว่าวิจัยมีประโยชน์อย่างไร เมื่อก่อนพราว อรุณรังสีเวช มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิจัยที่ผิด คือ คิดว่า ผลลัพธ์ท้ายที่สุดของงานต้องเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดเท่านั้น เพื่อส่งเสริมให้บริษัทใด ๆ มีกำไรเยอะ ๆ เท่านั้น แต่แท้ที่จริงแล้ว วิจัยยิ่งใหญ่ว่าที่พราว อรุณรังสีเวชเคยเข้าใจ มันมีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ แต่การที่พราว อรุณรังสีเวชเคยเข้าใจผิดมาในสมัยก่อน สมัยก่อนเรียนปริญญาเอกนั้น ก็มีข้อดีคือ ตอนนี้ ตอนที่เรามาสอนนักศึกษาของเราทำวิจัย เราจะรู้ว่าทำไมเขาเข้าใจผิด และรู้ว่าต้องอธิบายอย่างไร เขาจึงจะเข้าใจเหมือนกับเรา เรารู้สึกว่า เขาเรียนกับเรา เร็วกว่าตอนนั้นที่เราพยายามงมด้วยตัวเองอยู่ตั้ง 1 ปีเต็ม ก่อนเรียนปริญญาเอก

พราว อรุณรังสีเวช ทำวิจัย เขียนโครงร่าง Proposal Research งานวิจัย

โครงสร้างเนื้อเรื่องโฆษณาทางโทรทัศน์สาธารณะที่ทำให้ผู้ชมจดจำ
Effect of Plot Structure of Public Television Advertising on Audiences’ Memory

จากโฆษณาที่ปรากฏอยู่มากมายตามโทรทัศน์สาธารณะ จะมีโฆษณาอยู่ไม่มากที่ผู้ชมสามารถจดจำได้ และเนื่องจากโฆษณาทางโทรทัศน์ใช้ต้นทุนสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนค่าเวลาโฆษณาของสถานีชื่อดัง ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะหาวิธีการหรือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ผู้ชมจดจำโฆษณานั้น ๆ ได้ โดยศึกษาจากโครงสร้างเนื้อเรื่องของโฆษณา (พราว อรุณรังสีเวชคนปัจจุบันบอกว่า อันนี้ไม่มีอ้างอิง และไม่มีการระบุช่องว่างงานวิจัย)

ตัวแปรต้น: โครงสร้างเนื้อเรื่องโฆษณารูปแบบต่าง ๆ
โครงสร้างเนื้อเรื่องโฆษณารูปแบบต่าง ๆ ซึ่งผู้วิจัยจะจัดหมวดหมู่โฆษณาตัวอย่างตามโครงสร้างเนื้อเรื่องแต่ละประเภท เช่น เพิ่มความตื่นเต้นจนกระทั่งถึงตื่นเต้นที่สุด, เล่าเรื่องและสร้างความประทับใจตอนจบ, มีความตื่นเต้นเมื่อเริ่มเรื่องและลงความตื่นเต้นลงเพื่อบอกคุณลักษณะสินค้า, ระดับความน่าสนใจคงที่เพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ เป็นต้น (พราว อรุณรังสีเวชคนปัจจุบันบอกว่า เป็นตัวแปรที่ไม่ชัดเจน)

ตัวแปรตาม: ความสนใจของผู้ชมและการจดจำโฆษณาที่มีโครงสร้างเนื้อเรื่องในรูปแบบต่าง ๆ กัน
เมื่อได้ตัวอย่างโฆษณาที่มีจัดหมวดหมู่ตามประเภทของโครงสร้างเนื้อเรื่องแล้ว ผู้วิจัยจะสำรวจความสนใจของผู้ชมต่อโฆษณาเหล่านั้น ตลอดจนการจดจำ คือ สามารถจดจำแนวคิด (Concept) หรือสาร (Message) (พราว อรุณรังสีเวชคนปัจจุบันบอกว่า ควรแยกเป็น 2 ตัวแปร แต่ก็ไม่ใช่ตัวแปรที่น่าสนใจทั้งคู่)

พราว อรุณรังสีเวช ทำวิจัย เขียนโครงร่าง Proposal Research งานวิจัย

สมมติฐาน
๑. ลักษณะโครงสร้างเนื้อเรื่องโฆษณาที่ผู้ชมให้ความสนใจมากที่สุดคือ มีความตื่นเต้นทันทีที่เริ่มต้น และดำเนินเรื่องอย่างกระชับ
๒. ลักษณะโครงสร้างเนื้อเรื่องโฆษณาที่ผู้ชมให้ความสนใจรองลงมาคือ มีการเพิ่มความน่าสนใจในทุกขณะ เพื่อสร้างความประทับใจตอนจบ
๓. ลักษณะโครงสร้างเนื้อเรื่องโฆษณาที่ผู้ชมให้ความสนใจคือลักษณะของโฆษณาที่ผู้ชมสามารถจดจำได้ดี
๔. โฆษณาที่ผู้ชมสามารถจดจำได้ดีมีผลทำให้ผู้ชมตัดสินใจเลือกซื้อสิ้นค้านั้น ๆ
(พราว อรุณรังสีเวชคนปัจจุบันบอกว่า มีแค่ข้อ 3 ที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ข้ออื่นใช้ไม่ได้เลย)

ขอบเขตงานวิจัย/หัวข้อที่ไม่ครอบคลุม:
งานวิจัยนี้จะสำรวจและสรุปผลในส่วนของการจดจำและการตัดสินใจซื้อที่มีผลมาจากการจดจำ โดยไม่ได้สรุปให้เกี่ยวข้องกับยอดขายของสิ้นค้าแต่ละชนิด เพราะการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของยอดขายของสินค้าต่าง ๆ ไม่ได้มีผลจากการโฆษณาเพียงอย่างเดียว แต่มีผลมาจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น การบอกต่อ, คุณภาพ, ราคา, Promotion, การใช้อย่างต่อเนื่องจากความเคยชิน (ลูกค้าประจำ), ค่านิยม, งบประมาณการสั่งซื้อต่อจำนวนหน่วยที่ต้องการ เป็นต้น (พราว อรุณรังสีเวชคนปัจจุบันบอกว่า การเขียนขอบเขตต้องบอกว่าประชากรที่ต้องศึกษาคือใคร มีลักษณะเฉพาะอย่างไร)

พราว อรุณรังสีเวช ทำวิจัย เขียนโครงร่าง Proposal Research งานวิจัย

วิธีการเก็บข้อมูล
๑. สำรวจโดยหาแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เช่น จำนวนการค้นหาโฆษณาต่าง ๆ ใน Google, จำนวนผู้ชมทาง Youtube, จำนวนคำศัพท์ผู้ที่พูดคุยผ่านทางเว็บบอร์ดและเว็บบล็อก เป็นต้น (พราว อรุณรังสีเวชคนปัจจุบันบอกว่า ข้อนี้ไม่ได้ช่วยตอบคำถาม)
๒. สำรวจด้วยแบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่ดูโทรทัศน์ในวัยต่าง ๆ

คำถามหลัก
๑. ผู้ชมจดจำโฆษณาที่มีโครงสร้างเนื้อเรื่องชนิดใดได้ดีที่สุด
๒. โฆษณาที่มีโครงสร้างเนื้อเรื่องที่ผู้ชมจดจำได้ดีที่สุดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อจริงหรือไม่
๓. การจดจำเนื้อเรื่อง แนวคิด และสาร ทำให้สามารถจดจำตัวสินค้าได้ดีด้วยจริงหรือไม่
๔. ผู้ชมตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพราะโครงสร้างเนื้อเรื่องของโฆษณาชนิดใดมากที่สุด
(พราว อรุณรังสีเวชคนปัจจุบันบอกว่า คำถามควรตรงกับวัตถุประสงค์ หรือถ้าคุณชำนาณแช้วก็ไม่ต้องเขียนก็ได้)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เพื่อให้ทราบแนวทางการผลิตสื่อโฆษณาที่น่าสนใจและสามารถทำให้ผู้ชมจดจำได้
๒. เพื่อให้ทราบว่าโฆษณาที่ผู้ชมสามารถจดจำได้ มีผลต่อการเลือกซื้อสิ้นค้าจริง
๓. เพื่อให้ทราบว่าผู้ชมที่สามารถจดจำแนวคิดและสารของโฆษณาสามารถจดจำตัวสินค้นได้
๔. หากงานวิจัยถูกนำไปใช้ จะเกิดความคุ้มค่าทางธุรกิจ เพราะโฆษณาทางโทรทัศน์สาธารณะมีต้นทุนค่าโฆษณาสูง จึงจำเป็นที่ผู้ชมควรจดจำโฆษณานั้น ๆ ได้
๕. ผลพลอยได้จากการทำวิจัย จะทราบถึงการกระจายข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับโฆษณาที่ผู้ชมให้ความสนใจ
(พราว อรุณรังสีเวชคนปัจจุบันบอกว่า การเขียนว่า เพื่อให้ทราบ นั้นดูไม่มีประโยชน์ ควรเขียนเพื่อให้นำมาซึ่งการลงมือปฏิบัติและพัฒนาจริง)

การเขียนโครงร่างการวิจัย (Research proposal) ที่นำมาใช้เป็นตัวอย่างนี้ เป็นผลงานของ พราว อรุณรังสีเวชเอง ในปี 2556 ตอนนั้นอยากเรียนต่อปริญญาเอก อยากทำงานวิจัยเป็น พยายามเข้าอบรมการวิจัยหลายที่มาก ฟังเยอะมาก แต่ก็เขียนได้เท่าที่เห็น จนกระทั่งได้เรียน ม. กรุงเทพ ที่สอนให้เราทำวิจัยเป็นได้แบบทุกวันนี้

พราว อรุณรังสีเวช ทำวิจัย เขียนโครงร่าง Proposal Research งานวิจัย

พราว อรุณรังสีเวช ทำวิจัย เขียนโครงร่าง Proposal Research งานวิจัย

Advertisement

4 Comments

Filed under Uncategorized

4 responses to “การเขียนโครงร่างการวิจัย (Research proposal) ที่ไม่ถูกต้อง

  1. Pingback: สื่อโฆษณาที่เน้นว่าขาวแล้วสวย มันฆ่าคนผิวดำชัด ๆ | Sw-Eden.NET

  2. Pingback: What I really found at Thai Riverside Market! | Sw-Eden.NET

  3. Pingback: How can I support Floating market in Thailand? | Sw-Eden.NET

  4. Pingback: พวกชังชาติ มันหมายถึงใครกัน? เราใช้พวกชังชาติหรือเปล่า? | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.