อยากทำวิจัย วัดเขตบางใหญ่บางกรวย ดูเอกสารซิ

อ้างอิงบทความนี้: พราว อรุณรังสีเวช. (2563). อยากทำวิจัย วัดเขตบางใหญ่บางกรวย ดูเอกสารซิ (เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมเอกสารงานวิจัยเรื่อง The Effects of Website for Temples in Bangyai and Bangkruay District on Thai Tourist Attractions). สืบค้นจาก https://sw-eden.net/2020/04/03/bangyai-document-temple/

บทที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ ลักษณะพิเศษของวัดในเขตบางใหญ่และบางกรวย
-วัดเกือบทุกวัดอยู่ริมคลอง สามารถเดินทางทางน้ำได้ และมีการจัดทัวร์ ๙ วัดทางน้ำอยู่บ่อยครั้ง
-วัดเกือบทุกวัดมีประวัติอันยาวนาน บางวัดตั้งมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย
-วัดหลายวัดมีโบราณสถาน และโบราณสถานของบางวัดยังขาดการดูแลรักษา

๒.๒ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับวัด

เว็บของการท่องเที่ยว เว็บให้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้าง
เว็บของ NMT
ดู SEO Score ของแต่ละเว็บ

วัด นนทบุรี บางกรวย วิจัย วิชาการ พระภิกษุ หลวงพ่อ ญาติโยม

๒.๓ list รายชื่อวัดแถวนี้ที่มีข้อมูลในเว็บ

๒.๔ Google Keyword Tools
เป็น Web Application ของ Google ซึ่งมีเพื่อช่วยในการตัดสินใจของลูกค้าผู้ที่กำลังตัดสินใจจะใช้บริการ Google AdWords หรือโฆษณาที่อยู่ในหน้าผลการค้นหา (Search Results) โดยผลลัพธ์จาก Keyword Tools มีดังต่อไปนี้

© สงวนลิขสิทธิ์โดย พราว อรุณรังสีเวช

-จำนวนของการค้นหา Keyword ดังกล่าวต่อเดือน โดยผู้ใช้สามารถระบุว่า เฉพาะในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทั่วโลก เฉพาะภาษาใดภาษาหนึ่งหรือทุกภาษา และ ค้นหาจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือจาก Mobile Device
-บอก Keyword ที่ใกล้เคียงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Keyword ที่ผู้ใช้ต้องการทราบข้อมูล
-บอกระดับการแข่งขัน ว่าถ้าทำเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว จะมีเว็บที่คล้ายคลึงกันมากน้อยเพียงใด

๒.๕ WHOIS website
WHOIS website คือเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลว่าใครเป็นผู้จด Domain ตลอดจนบอก SEO Score ของเว็บไซต์นั้น ๆ นอกเหนือจากนี้หาก SEO Score ของเว็บไซต์นั้น ๆ ต่ำ บางเว็บไซต์จะบอกวิธีเพิ่ม SEO Score ให้สูงขึ้น

วัด นนทบุรี บางกรวย วิจัย วิชาการ พระภิกษุ หลวงพ่อ ญาติโยม

๒.๑ เอกสารที่บอกว่า ปัจจัย 4 ของพระคืออะไรบ้าง

-เราทำวิจัย เพราะพระและวัดต้องการปัจจัยเพิ่ม
-ความจำเป็น ว่าวัดต้องการอะไร
-เช่นต้องการปัจจัยเพิ่ม

© สงวนลิขสิทธิ์โดย พราว อรุณรังสีเวช

ข้อมูลจากการสังเกตของผู้วิจัย

จากการสังเกตของผู้วิจัยในขณะที่เดินทางไปยังวัดต่าง ๆ ในเขตบางใหญ่และบางกรวย ปัจจัยที่จำเป็นหรือปัจจัยที่ผู้ทำบุญควรจัดไปถวาย มีดังนี้

อังสะ
อังสะเป็นหนึ่งใน ๘ ของพระสงฆ์ ที่พระสงฆ์มักสวมใส่อยู่ตลอดเวลา กล่าวคือ ในขณะที่ทำกิจของสงฆ์ เช่น กวาดลานวัด, ทำความสะอาด ตลอดจนเวลาพักผ่อน พระสงฆ์จะไม่ห่มสบง จีวร ดังนั้นอังสะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะต้องมีไว้เพื่อผลัดเปลี่ยนบ่อยกว่า ชิ้นอื่น ๆ

ฝาชี
เนื่องจากในทุก ๆ วัดพระ พระสงฆ์จะไม่เดินทางไปบิณฑบาตรนอกวัด แต่ชาวบ้านจากบริเวณใกล้เคียงจะนำอาหารมาจัดใส่ถ้วยและวางในถาดที่วัดจัดไว้ให้ ซึ่งอาหารในมื้อเช้ามีปริมาณมากเกินกว่าที่จะฉันหมด จึงเก็บไว้สำหรับฉันเพล ในขณะที่เก็บไว้ตั้งแต่เวลาเช้าถึงก่อนเที่ยง สิ่งที่พบเห็นคือแมลงวันจำนวนมากมาบินตอมอาหาร ดังนั้นจึงควรมีฝาชีขนาดใหญ่สำหรับครอบถาดแต่ละถาด หรือที่พบคือบางวัดนำถาดเปล่ามาประกบปิดอาหารไว้

© สงวนลิขสิทธิ์โดย พราว อรุณรังสีเวช

ข้าวสาร อาหารแห้ง
เนื่องจากในวัดทั่วไปที่ไม่ใช่วันพระ โดยเฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ทุกคนต่างเร่งรีบเพื่อเดินทางไปทำงาน ผู้วิจัยพบว่ามีจำนวนคนใส่บาตรน้อยมาก และหลายครั้งที่พบว่าพระเดินทางกลับถึงวัดโดยมีคนใส่บาตรให้เพียงคนเดียว

วัด นนทบุรี บางกรวย วิจัย วิชาการ พระภิกษุ หลวงพ่อ ญาติโยม

แม้ว่าการเก็บตุนอาหารจะผิดสำหรับพระวินัย แต่ข้าวสารอาหารแห้งนั้นมีความจำเป็น ซึ่งพระสงฆ์จะใช้วิธีให้เด็กวัดประเคนให้ใหม่ เสมือนกับตนมิได้กักตุนอาหารเอง

สำหรับการถวายข้าวสารในงานทำบุญปีใหม่ของบริษัทหรือห้างร้านต่าง ๆ ที่นิมนต์ พระสงฆ์ไปพร้อม ๆ กันหลายรูป ผู้ที่เตรียมข้าวสารมาใส่บาตรนั้นมักจะนำข้าวสารแบ่งใส่ถุงพลาสติกขนาดเล็กจำนวนหลายถุง ผู้วิจัยพบว่าเมื่อพระสงฆ์นำถุงข้าวสารเหล่านี้กลับไปที่วัด พระสงฆ์ต้องช่วยกันใช้มีดเจาะถุงข้าวสารจำนวนมากเพื่อเก็บข้าวสารรวมไว้ที่เดียว ซึ่งง่ายต่อการเกิดปัญหาเรื่องความชื้น และยังทำให้เกิดขยะถุงพลาสติก ดังนั้นแล้ว การถวายข้าวสารจึงควรถวายเป็นหีบห่อที่ผู้ทำบุญซื้อมา เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บรักษา และลดการทำงานซ้ำซ้อนของพระสงฆ์กับญาติโยม

© สงวนลิขสิทธิ์โดย พราว อรุณรังสีเวช

หลอดไฟขนาดยาว
วัดที่อยู่ต่างจังหวัดส่วนใหญ่ใช้หลอดไฟขนาดยาว เนื่องจากในเวลากลางคืนนั้นบริเวณวัดจะมืดมาก แต่ที่ผู้วิจัยพบในขณะทำบุญเข้าพรรษา คือประชาชนบางส่วนได้นำหลอดไฟขนาดสั้นมาถวายวัด เนื่องจากมีราคาย่อมเยากว่ามาก แต่ผลคือวัดไม่สามารถนำไปใช้ทดแทนเมื่อหลอดไฟขนาดยาวเสียได้

วัด นนทบุรี บางกรวย วิจัย วิชาการ พระภิกษุ หลวงพ่อ ญาติโยม

ปลั๊กต่อ
เนื่องจากหลายวัดในเขตบางใหญ่และบางกรวยเป็นวัดที่อยู่ในเขตชุมชนตามซอยต่าง ๆ และชุมชนริมคลอง ทำให้มีการจัดงานต่าง ๆ แทบทุกวัด เช่น งานประจำปี งานบวช งานศพ ตลอดจนให้องค์กรเช่าสถานที่สำหรับการจัดงาน ทำให้ปลั๊กต่อเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะปลั๊กต่อที่มีสายไฟยาว จากการที่ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลของแต่ละวัด ได้พบว่าปลั๊กต่อของหลายวัดอยู่ในสภาพชำรุด เก่า และอาจเกิดอันตรายในขณะใช้งาน

เทียน
ทุกครั้งที่ผู้วิจัยทำสังฆทาน พระสงฆ์จะสั่งให้จุดเทียนเสมอ กล่าวคือ ถ้าญาติโยมทำสังฆทานและสนทนากับพระสงฆ์ เทียนจะหมดครั้งละคู่หนึ่งเสมอ นอกจากการทำสังฆทานแล้ว วัดที่อยู่ใกล้ชุมชุนและอยู่ใกล้ถนนใหญ่ เหมาะกับการสันจรไปมาโดยรถยนต์ มักจะเป็นวัดที่มีงานศพอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งในแต่ละวันของงานศพ จะต้องใช้เทียนเป็นจำนวนมาก และผู้ที่มาจัดหลายกลุ่มที่ใช้เทียนของวัด

วัด นนทบุรี บางกรวย วิจัย วิชาการ พระภิกษุ หลวงพ่อ ญาติโยม

© สงวนลิขสิทธิ์โดย พราว อรุณรังสีเวช

ข้อมูลจากวัดธรรมมงคล

จากที่ผู้วิจัยเคยสอบถามพระสงฆ์และสามเณรที่ศูนย์การศึกษา วัดธรรมมงคล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้พบว่าพระสงฆ์และสามเณรส่วนใหญ่ต้องการผงซักฟอก และน้ำยาขัดห้องน้ำ ส่วนสิ่งที่เกินความจำเป็นคือ เครื่องปรุงอาหาร เช่น น้ำปลา, น้ำส้มสายชู เป็นต้น นอกจากนี้พระสงฆ์บางรูปยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุดถังสังฆทานที่ผู้มาทำบุญได้ซื้อจากห้างร้าน คือ มีการบรรจุกระดาษหนังสือพิมพ์ในถังสังฆทานมากเกินไป

นอกจากเครื่องอุปโภคบริโภค พระสงฆ์และสามเณรที่ศูนย์การศึกษา วัดธรรมมงคล ยังให้ข้อมูลด้านการศึกษาธรรมะของสงฆ์ว่า พระสงฆ์ที่มีอายุน้อย และสามเณรส่วนใหญ่ จะไม่นิยมอ่านหนังสือธรรมะ แต่จะนิยมฟังเทศน์จาก CD และวิทยุมากกว่า

วัด นนทบุรี บางกรวย วิจัย วิชาการ พระภิกษุ หลวงพ่อ ญาติโยม

2 Comments

Filed under Everything_Okay

2 responses to “อยากทำวิจัย วัดเขตบางใหญ่บางกรวย ดูเอกสารซิ

  1. Pingback: Sw-Eden.NET

  2. Pingback: งานประจำปีวัดแพรก บางกรวย นนทบุรี | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.