ทำไมวัดเขตบางใหญ่และบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จึงสำคัญนัก

อ้างอิงบทความนี้: พราว อรุณรังสีเวช. (2563). ทำไมวัดเขตบางใหญ่และบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จึงสำคัญนัก (เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมเอกสารงานวิจัยเรื่อง The Effects of Website for Temples in Bangyai and Bangkruay District on Thai Tourist Attractions). https://sw-eden.net/2020/04/03/temple-important/

บทที่ 1 ที่มาและความสำคัญ

บทนำ

เนื่องจากวัดส่วนมากในเขตบางใหญ่และบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดที่มีประวัติยาวนานกว่า ๑๐๐ ปี จึงมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนผู้อาศัยอยู่ในบริเวรใกล้เคียงกับวัด ดังนั้นหากมีผู้มีจิตศรัทธาหรือนักท่องเที่ยวเดินทางมายังวัดมากขึ้น จะทำให้วัดได้รับปัจจัย ไม่ว่าจะสำหรับการประกอบกิจของสงฆ์ หรือการทำนุบำรุงวัด ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าควรมีการดึงดูดผู้คนให้เดินทางมายังวัดมากขึ้น โดยเฉพาะจากสื่อเว็บไซต์ ซึ่งต้นทุนในการผลิตต่ำ และมีผู้ชมที่กว้างขวาง

นอกจากนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ในขณะที่ผู้วิจัยปรับปรุงเว็บไซต์ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ทำให้ผู้วิจัยทราบว่าทางสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้ให้พื้นที่ server สำหรับสร้างเว็บไซต์แก่เทศบาลในทุก ๆ จังหวัด เพื่อให้ข้อมูลการท่องเที่ยว และข้อมูลทั่วไปของแต่ละตำบล แต่ละอำเภอ เพราะฉะนั้นหากมีการนำผลวิจัยนี้ไปเผยแพร่ให้กับผู้ทำเว็บไซต์ ก็จะมีประโยชน์ไม่น้อย

วัด นนทบุรี บางกรวย วิจัย วิชาการ พระภิกษุ หลวงพ่อ ญาติโยม

หัวข้อที่ผู้วิจัยเลือกทำ มีคำถามหลักสำหรับการวิจัยคือ สิ่งใดในเว็บไซต์ทำให้ผู้ชมตัดสินใจเดินทางมายังวัด เช่น ผู้ชมเว็บไซต์เห็นภาพถ่ายในเว็บไซต์แล้วต้องการเดินทางมาท่องเที่ยววัด, ผู้ชมเว็บไซต์ตัดสินใจเดินทางไปวัดจากสื่ออื่น แต่ใช้สื่อเว็บไซต์เพื่อหาแผนที่ทางไปวัด, ผู้ชมเว็บไซต์รู้จักวัดทางสื่ออื่น แต่เมื่อได้เห็นข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์จึงตัดสินใจเดินทางไปวัด เป็นต้น

© สงวนลิขสิทธิ์โดย พราว อรุณรังสีเวช

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของนักท่องเว็บที่ต้องการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวัด
2. เพื่อหาแนวทางการสร้างฐานข้อมูลในเว็บไซต์ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ที่สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวัด
3. เพื่อให้ทราบสถานะปัจจุบันของเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวัดในเขตบางใหญ่และบางกรวย คือ จำนวน และประสิทธิภาพของเว็บไซต์นั้น ๆ
4. เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวขาจรเดินทางมาวัดที่ไม่เคยมา
5. เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของข้อมูลในเว็บไซต์ทั่วไปที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัด ว่าเมื่อผู้เข้าชมเว็บไวต์ได้ไปถึงสถานที่จริงแล้วผิดหวังหรือพอใจมากน้อยเพียงใด
6. เพื่อให้ทราบจำนวนนักท่องเที่ยวในวัดเขตบางใหญ่และบางกรวย
7. เพื่อให้ได้ข้อมูลจุดสนใจของวัดแต่ละวัดในเขตบางใหญ่และบางกรวย เช่น สถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์

วัด นนทบุรี บางกรวย วิจัย วิชาการ พระภิกษุ หลวงพ่อ ญาติโยม

วัตถุประสงค์ปลายทาง
1. เพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับวัดให้ตรงตามความต้องการของผู้ที่ค้นหาโดยใช้ Search Engine
2. เพื่อปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับวัดในเขตบางใหญ่และบางกรวย ให้สามารถดึงดูดนักท่องเว็บให้เดินทางไปท่องเที่ยวหรือทำบุญได้
3. เกิดนักท่องเที่ยววัดกลุ่มใหม่ ที่มาจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
4. เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและผู้มาทำบุญในวัดเขตบางใหญ่และบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
5. สามารถนำผลวิจัยไปใช้ในทางเดียวกัน สำหรับวัดในเขตอื่น ๆ ของประเทศไทย

© สงวนลิขสิทธิ์โดย พราว อรุณรังสีเวช

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากวัตถุประสงค์ปลายทาง
-พระสงฆ์และวัดได้รับปัจจัยเพิ่มมากขึ้น
-ป้องกันปัญหาวัดร้าง เช่น วัดโพธิ์เอน ในขณะที่ผู้วิจัยไปเก็บข้อมูล มีพระสงฆ์ประจำอยู่เพียง ๒ รูปเท่านั้น ซึ่งเดิมที่เคยมีจำนวนมากกว่านี้
-เพื่อให้มีผู้คนเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากขึ้น ทั้งจากการทำบุญ ทำสังฆทาน ตลอดจนการส่งบุตรหลานมาบวชเณรในช่วงเข้าพรรษา เป็นต้น
-เนื่องจากกลุ่มวัยรุ่นมักเป็นผู้ใช่อินเตอร์เน็ต ดังนั้นหากเว็บไซต์สามารถเป็นแรงจูงใจให้พวกเขาเดินทางไปวัดได้ จะเป็นหนทางที่ดีสำหรับพวกเขา
-เกิดผลพลอยได้ทางธุรกิจ ทัวร์ ๙ วัดกับ ขสมก. และธุรกิจไหว้พระทางเรือ เพราะวัดในเขตบางใหญ่และบางกรวยเกือบทุกวัดอยู่ริมคลอง

วัด นนทบุรี บางกรวย วิจัย วิชาการ พระภิกษุ หลวงพ่อ ญาติโยม

นิยายศัพท์เฉพาะ
1. Search Engine หมายถึง เว็บไซต์ที่ให้บริการการค้นหาข้อมูลโดยใช้ Keyword และจะนำผู้ที่ค้นหาข้อมูลไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ Keyword นั้น ๆ
2. Keyword หมายถึง คำสำคัญที่ผู้ใช้เว็บไซต์ต้องการค้นหา หรือต้องการพบเว็บไซต์ที่มีคำเหล่านั้น
3. Google หมายถึง Search Engine ที่มีชื่อเสียง เป็นที่นิยมสำหรับผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล
4. SEO Score หมายถึง คะแนนที่ใช้เป็นเครื่องคาดการว่าเว็บไซต์หนึ่ง ๆ มี Ranking สูงเพียงใดใน Search Engine

© สงวนลิขสิทธิ์โดย พราว อรุณรังสีเวช

ขอบเขตการทำงานวิจัย
1. วัดที่ผู้วิจัยเดินทางไปเก็บข้อมูลโดยการสอบถามพระสงฆ์เป็นวัดที่อยู่ในเขตบางใหญ่และบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
2. พระสงฆ์ท่านที่ให้ข้อมูลประจำอยู่ที่วัดดังกล่าว
3. จำนวนผู้ใช้เว็บไซต์ที่ค้นหา Keyword เกี่ยวกับวัดในเขตบางใหญ่และบางกรวย สำรวจจาก Google เท่านั้น เพราะ 98% ของคนไทยที่ใช้ Search 4. Engine ทั้งหมด มาจาก Google
5. ผู้วิจัยเดินทางไปเก็บข้อมูลโดยรถยนต์ส่วนบุคคล โดยการขับรถลัดเลาะไปตามซอย กล่าวคือ วัดเหล่านี้เป็นวัดที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยรถยนต์

© สงวนลิขสิทธิ์โดย พราว อรุณรังสีเวช
วัด นนทบุรี บางกรวย วิจัย วิชาการ พระภิกษุ หลวงพ่อ ญาติโยม

Advertisement

3 Comments

Filed under Everything_Okay

3 responses to “ทำไมวัดเขตบางใหญ่และบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จึงสำคัญนัก

  1. Pingback: วัดเขตบางใหญ่บางกรวยอยู่ในสังคมมออนไลน์ด้วยหรือ | Sw-Eden.NET

  2. Pingback: ไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรไป ได้ทุกอย่าง | Sw-Eden.NET

  3. Pingback: งานประจำปีวัดแพรก บางกรวย นนทบุรี | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.