แผนประชาชน แผนพระสงค์ วัดเขตบางใหญ่บางกรวย

อ้างอิงบทความนี้: พราว อรุณรังสีเวช. (2563). แผนประชาชน แผนพระสงค์ วัดเขตบางใหญ่บางกรวย (เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมเอกสารงานวิจัยเรื่อง The Effects of Website for Temples in Bangyai and Bangkruay District on Thai Tourist Attractions). สืบค้นจาก https://sw-eden.net/2020/04/03/temple-plan/

งานตามแผนงานวิจัย โครงการวิจัยที่จะดำเนินการต่อไป

ขั้นตอนที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ คือเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

(1) พระสงฆ์
ผู้วิจัยจะสัมภาษณ์พระสงฆ์หรือเจ้าอาวาส โดยถามถึงประวัติและความสำคัญของวัด และข้อมูลเกี่ยวกับญาติโยมที่เดินทางมาวัด เพื่อให้ทราบว่าญาติโยม ผู้มาทำบุญและผู้มาท่องเที่ยววัดเหล่านี้รู้จักวัดหรือรู้ทางมาวัดจากสื่อใด นอกจากนี้ยังถามถึงข้อมูลของวัดที่พระสงฆ์ต้องการให้มีอยู่ในหน้าเว็บไซต์ด้วย ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วเป็นจำนวน 10 วัด (อำเภอบางกรวย 6 วัด และ อำเภอบางใหญ่ 4 วัด ตามที่เขียนไว้ในหมายเหตุข้อ 2.2) และจะดำเนินการต่อไปเช่นนี้อีกไม่ต่ำกว่า 5 วัด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย พราว อรุณรังสีเวช

(2) ประชาชนผู้มาทำบุญ หรือมาเที่ยววัด โดยอาศัยสื่อเว็บไซต์
ผู้วิจัยได้สุมตัวอย่างประชาชนผู้มาทำบุญหรือมาเที่ยววัดเป็นจำนวน 19 คน พบว่ามีจำนวน 1 คนเท่านั้นที่เดินทางมาที่วัดโดยใช้สื่อเว็บไซต์ค้นหาคำว่า “ตลาดน้ำ” เป็นผู้ที่เดินทางมาเที่ยวตลาดน้ำวัดตะเคียน ซึ่งวัดดังกล่าวมีความแตกต่างจากวัดอื่น ๆ มาก เพราะมักจะถูกถ่ายทอดในรายการโทรทัศน์เสมอ ๆ จึงถือว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เข้าพวก ดังนั้นผู้วิจัยจึงไม่เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวต่อ

วัด นนทบุรี บางกรวย วิจัย วิชาการ พระภิกษุ หลวงพ่อ ญาติโยม

(3) ประชาชนทั่วไปที่ใช้งานอินเตอร์เน็ต
กลุ่มตัวอย่างนี้ถูกกำหนดภายหลังจากผู้วิจัยไม่สามารถหากลุ่มตัวอย่างที่สองได้ จึงได้จัดทำแบบสอบถามในเว็บไซต์ Surveymonkey.com สำหรับประชาชนทั่วไปที่ใช้อินเตอร์เน็ต ปัจจุบันได้มีผู้ทำแบบสอบถามแล้วประมาณ 50 คน และจะดำเนินการต่อไปจนครบ 100 คน

© สงวนลิขสิทธิ์โดย พราว อรุณรังสีเวช

ขั้นตอนที่จะกำลังดำเนินการต่อไป

(1) วิเคราะห์และประมวลผล
จะนำผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ 1 และกลุ่มตัวอย่างที่ 3 มาเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

วัด นนทบุรี บางกรวย วิจัย วิชาการ พระภิกษุ หลวงพ่อ ญาติโยม

(2) สรุปโครงการวิจัย
โดยนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาเรียบเรียงหาสาเหตุที่ประชาชนเดินทางมาวัดโดยอาศัยสื่อเว็บไซต์ เพื่อที่จะทราบว่าในเว็บไซต์ควรมีข้อมูลอะไรบ้างรองรับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต ซึ่งจุดมุ่งหมายของผู้วิจัยคือ ถ้าผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตต้องการค้นหาคำใด ๆ เกี่ยวกับวัดผ่านทาง Search Engine พวกเขาควรพบข้อมูลเกี่ยวกับคำนั้น ๆ และในหน้าเว็บไซต์ที่เขาเปิดอ่าน ควรจะมีข้อมูลใด ๆ ที่สามารถนำพาเขามาที่วัดได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ ข้อความ หรือ แผนที่

© สงวนลิขสิทธิ์โดย พราว อรุณรังสีเวช

(3) ติดต่อการเผยแพร่
ผู้วิจัยจะนำผลการวิจัยไปนำเสนอต่อองค์กรที่ทำเว็บไซต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยวท้องถิ่น เพื่อให้เว็บไซต์ดังกล่าว มีข้อมูลที่สามารถดึงดูดความสนใจหรือนำพาผู้ชมเว็บไซต์มายังวัดได้

วัด นนทบุรี บางกรวย วิจัย วิชาการ พระภิกษุ หลวงพ่อ ญาติโยม

ความเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชาการวาดเขียนเพื่อการผลิตภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม ที่เมื่อหลังจากนักศึกษาได้เรียนทฤษฎีและปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว นักศึกษาควรได้เผยแพร่ความรู้ต่อสู่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมหรือมัธยม โดยผู้วิจัยได้คาดการณ์ว่าจะพานักศึกษาไปยังโรงเรียนวัดในเขตบางกรวยหรือบางใหญ่ นอกจากจะเป็นการเสริมความรู้และสร้างความบันเทิงแก่เด็กนักเรียนแล้ว กิจกรรมดังกล่าวยังทำให้สาขาวิชาที่ผู้วิจัยประจำอยู่เป็นที่รู้จักอีกด้วย ทั้งนี้ผู้วิจัยจะมอบหมายงานให้นักศึกษาทำรายงานการจัดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าว และนำภาพถ่ายกับกิจกรรมขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ อันจะสามารถนำผลวิจัยนี้มาเป็นตัวกลั่นกรองข้อมูลอักษร ข้อมูลภาพ และข้อมูลวิดีโอที่จะแสดงบนเว็บไซต์นั้นได้

© สงวนลิขสิทธิ์โดย พราว อรุณรังสีเวช

วัด นนทบุรี บางกรวย วิจัย วิชาการ พระภิกษุ หลวงพ่อ ญาติโยม

3 Comments

Filed under Everything_Okay

3 responses to “แผนประชาชน แผนพระสงค์ วัดเขตบางใหญ่บางกรวย

  1. Pingback: งานประจำปีวัดแพรก บางกรวย นนทบุรี | Sw-Eden.NET

  2. Pingback: จิตอาสา ไร้ค่า แค่สร้างภาพ นี่หรือคือความหมาย | Sw-Eden.NET

  3. Pingback: Impression ในงาน Animation คืออะไร? | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.