ปัญหา อุปสรรค ก็มีนะ วัดเขตบางกรวย บางใหญ่

อ้างอิงบทความนี้: พราว อรุณรังสีเวช. (2563). ปัญหา อุปสรรค ก็มีนะ วัดเขตบางกรวย บางใหญ่ (เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมเอกสารงานวิจัยเรื่อง The Effects of Website for Temples in Bangyai and Bangkruay District on Thai Tourist Attractions). สืบค้นจาก https://sw-eden.net/2020/04/03/temple-problem/

คำชี้แจงเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไข (ถ้ามี)

ปัญหาเรื่องกลุ่มตัวอย่าง

(1) ประชาชนที่มาทำบุญหรือมาเที่ยววัดโดยอาศัยสื่อเว็บไซต์

ตามที่กล่าวในข้อ 2.4.1 ประชากรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่หาได้ยากมากหรือแทบไม่ปรากฏเลย เพราะที่พบมากคือ ผู้ที่เดินทางมาวัดเป็นคนในพื้นที่ทั่ว ๆ ไป เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนวัด ตลอดจนเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงานจาก อบต. หรือจากวิทยาลัยท้องถิ่นให้มาทำนุบำรุงวัด

วัด นนทบุรี บางกรวย วิจัย วิชาการ พระภิกษุ หลวงพ่อ ญาติโยม

© สงวนลิขสิทธิ์โดย พราว อรุณรังสีเวช

แนวทางการแก้ไขคือ เปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่มาทำบุญหรือมาเที่ยววัดโดยอาศัยสื่อเว็บไซต์ เป็นการสัมภาษณ์พระสงฆ์ และการเก็บตัวอย่างจากผู้ใช้สื่ออินเตอร์เน็ตทั่วไปโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์

วัด นนทบุรี บางกรวย วิจัย วิชาการ พระภิกษุ หลวงพ่อ ญาติโยม

อีกปัญหาที่พบเกี่ยวกับประชาชนที่มาทำบุญหรือมาเที่ยววัดโดยอาศัยสื่อเว็บไซต์ คือ บางวัดอยู่ห่างไกลจากถนนใหญ่ ต้องขับรถเข้าไปในซอยหลายกิโลเมตร ทำให้ไม่ค่อยมีผู้คนมาทำบุญมากนัก ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่า แผนที่ทางไปวัดเป็นสิ่งสำคัญที่ในเว็บไซต์ควรจะมี เพื่อเพิ่มจำนวนประชาชนผู้มาทำบุญ

วัด นนทบุรี บางกรวย วิจัย วิชาการ พระภิกษุ หลวงพ่อ ญาติโยม

(2) พระสงฆ์

พระสงฆ์คือกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยต้องสัมภาษณ์ ในระยะแรกที่ผู้วิจัยเดินทางไปยังวัดต่าง ๆ ผู้วิจัยได้ทำตามแผนที่วางไว้คือ เดินทางไปวัดในวันเสาร์และอาทิตย์เพื่อให้ได้พบนักท่องเที่ยวขาจร แต่ในทางกลับกันพระสงฆ์มักจะมีงานยุ่งในวันเสาร์อาทิตย์ เพราะเป็นวันหยุดที่ญาติโยมสะดวกในการประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมา เป็นช่วงก่อนเข้าพรรษา ซึ่งจะมีงานบวชบ่อยมาก เนื่องจากในระหว่างจำพรรษาจะจัดงานบวชพระใหม่ไม่ได้

© สงวนลิขสิทธิ์โดย พราว อรุณรังสีเวช

จากเหตุที่ได้ยกเลิกการเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยวขาจร ทำให้ผู้วิจัยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปวัดเฉพาะในวันเสาร์อาทิตย์อีกต่อไป ผู้วิจัยจึงเปลี่ยนมาเดินทางไปวัดเพื่อสัมภาษณ์พระในระหว่างวันจันทร์ถึงศุกร์แทน ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์ส่วนใหญ่มีเวลาว่างให้สัมภาษณ์และมิได้เดินทางไปประกอบพิธีที่อื่น

วัด นนทบุรี บางกรวย วิจัย วิชาการ พระภิกษุ หลวงพ่อ ญาติโยม

ปัญหาเรื่องการเดินทาง

หลายวัดในระแวกนี้ ที่ผู้มาเยือนต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเข้าถึงเท่านั้น เพราะอยู่ในซอยลึก ซึ่งป้ายบอกทางก็มิได้มีทุกแยก และการค้นหาเส้นทางใน Google ก็ทำได้ยาก เพราะยังไม่มีข้อมูลในซอย

วิธีแก้ปัญหาคือใช้ความมานะ อุตสาหะ พยายามสอบถามเส้นทางจากชาวบ้าน ผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญของแผนที่ทางมาวัด เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ประสงค์มาทำบุญ

© สงวนลิขสิทธิ์โดย พราว อรุณรังสีเวช
วัด นนทบุรี บางกรวย วิจัย วิชาการ พระภิกษุ หลวงพ่อ ญาติโยม

4 Comments

Filed under Everything_Okay

4 responses to “ปัญหา อุปสรรค ก็มีนะ วัดเขตบางกรวย บางใหญ่

  1. Pingback: งานประจำปีวัดแพรก บางกรวย นนทบุรี | Sw-Eden.NET

  2. Pingback: Context แปลว่าอะไร? ในนิเทศศาสตร์ | Sw-Eden.NET

  3. Pingback: Hold คืออะไรในงาน Animation? | Sw-Eden.NET

  4. Pingback: กยศ. ปีนี้ 2563 รายได้รวม 360,000 บาทก็กู้ได้จร้า! | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.