ข้อดีข้อเสีย ของผังองค์กร PR ขึ้นโดยตรงกับประธาน

PR report to President
เขียนโดยผศ. ดร. พราว
Written by Asst. Prof. Dr. Proud Arunrangsiwed | Oct 4, 2020

**โพสนี้เขียนโดย ผศ. ดร. พราว อรุณรังสีเวช หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะทำการแจ้งความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

Public Relations function

Preface

บทนำเกี่ยวกับโพสนี้ อาจารย์ พราว อรุณรังสีเวช จะพูดเรื่องข้อดี ข้อเสีย ของการที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ตามผังการจัดองค์กรทั้ง 4 แบบว่าขึ้นอยู่กับประธานบริษัท หรือประธานบริษัทกำกับดูแล PR ว่ามีข้อดี ข้อเสียอย่างไร ซึ่งก็คือ Pros & Cons of the Organization Chart that PR report to president โดย อาจารย์ พราว ใช้คำว่า “Pros & Cons” หรือข้อดีข้อเสียที่คนทั่วไปนิยมใช้กัน

Public Relations ขึ้นกับประธานบริษัท

The word “Pro” is come from “pro et contra” which is meant “in favour of” or good and “Con” is come from “contra” or against or not good until bad. Pros & Cons are Latin language but many people love to use it even English themselves.
ตามที่อาจารย์ พราว ได้พูดเกี่ยวกับ Organization Chart หรือผังการจัดองค์กร จะเห็นได้ว่า
(1) Some Organization Charts have PR as a small unit or function (บางผังการจัดองค์กร มี Public Relations เป็นหน่วยงานเล็ก ๆ)
(2) Lect. Proud can say that some Organization Charts have PR as an important function and some have the PR function report directly to the President of the organization. (บางผังองค์กร จำเป็นต้องมี Public Relations เป็นหน่วยงานใหญ่ และบางทีขึ้นกับประธานเลย)

Public Relations Roles

Pros & Cons of the Organization Charts that PR report to the president

Now, Lect. Proud will point out pros and cons of the organization that Public Relations report to the president as follows.

Pros
(1) PR is an important tool for management to organize a company.
อาจารย์พราว ให้ PR เป็นเครื่องมือสำคัญอันหนึ่งของผู้บริหารในการจัดการองค์กร
(2) PR will help good looking in company image not only for insiders but also outsiders.
อาจารย์พราว ยังคิดว่า PR ช่วยสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
(3) PR will function themselves for very department.
เมื่อระดับเบอร์หนึ่งขององค์กรให้ความสำคัญกับหน่วยงาน PR อาจารย์พราวจะเห็นฝ่าย PR ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์โดยคำนึงถึงทุก ๆ ฝ่าย ไม่ใช่เอาใจเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เช่นเอาใจแต่ฝ่ายการตลาด เป็นต้น

Public Relations Roles

Therefore, Lect. Proud would like to say that if PR is under the company president; PR will get the company policy and objectives directly from the president. It’s no need for PR to receive the policy via other sources which easily misunderstood.

อาจารย์พราวหมายถึง ถ้า PR อยู่ใต้ประธานบริษัท จะทำให้ได้รับนโยบายโดยตรง และได้รับแผนงานของบริษัทอย่างเข้าใจจากประธานบริษัท ไม่ใช่ต้องผ่านคนอื่น ผ่านสื่อหรือส่วนอื่น ๆ ซึ่งง่ายแก่การเข้าใจผิดได้ เพราะมนุษย์มักตีความตามความเข้าใจของตนเอง

Cons
อาจารย์พราวคิดว่า บางครั้งอาจขเกิดความไม่คล่องตัว และอาจทำงานล่าช้า อาจารย์พราวรู้ดีว่าโดยทั่วไป ประธานกรรมการส่วนมากจะมีงานมาก และใช้สมองเรื่องการบริหารเสียส่วนใหญ่ อีกทั้งยังมีแต่ประชุม ทำให้ไม่สามารถลงรายละเอียดในเรื่องการประชาสัมพันธ์

Lect. Proud thinks that PR functions may be delay because the president is always busy from meeting and his many responsibilities.

Leave a comment

Filed under Eng2, Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.