ข้อดีข้อเสีย ของ Public Relations ที่ขึ้นกับฝ่ายการตลาด

Pros and Cons of PR report to Marketing
เขียนโดยผศ. ดร. พราว
Written by Asst. Prof. Dr. Proud Arunrangsiwed | Oct 4, 2020

**โพสนี้เขียนโดย ผศ. ดร. พราว อรุณรังสีเวช หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะทำการแจ้งความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

Public Relations

Preface

อาจารย์ พราว อรุณรังสีเวช เขียนโพสนี้เกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย ของการที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของฝ่ายการตลาด หรือภาษาอังกฤษใช้ว่า Pros & Cons of the Organization Charts that PR report to the marketing อาจารย์ พราว ใช้คำว่า “Pros & Cons” หรือข้อดีข้อเสียนั่นเอง ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ปัจจัยอื่นของแต่ละองค์กรด้วย

The word “Pro” is come from “pro et contra” which is meant “in favour of” or good and “Con” is come from “contra” or against or not good until bad. Pros & Cons are Latin language but many people love to use it even English themselves.

Public Relations is under the Marketing Department

Pros
ในโพสนี้อาจารย์พราว คิดว่าผังการจัดองค์กรกรณีนี้ ฝ่ายการตลาดจะรู้สึกว่า สะดวก รวดเร็ว เพราะสามารถคุมการประชาสัมพันธ์ได้ ไม่ว่าจะแนวทาง เนื้อหา งบประมาณ ระยะเวลา และช่วงเวลาที่ต้องการประชาสัมพันธ์ได้ดี เป็นต้น

Public Relations

อาจารย์พราวยังเห็นว่า ฝ่ายการตลาดยังรู้ผลสะท้อนได้เร็ว โดยตรงจากการประชาสัมพันธ์แต่ละโครงการที่ได้ประชาสัมพันธ์ออกไป โดยอาจารย์พราว เขียนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ให้ความสำคัญที่ความหมาย อาจารย์พราว ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแปลคำต่อคำ

Lect. Proud thinks that marketing department will like this organization chart that PR is under the marketing. Lect. Proud will give the reasons as follows:

(1) Lect. Proud’s opinion is that it’s easily for marketing to control PR budget.
(2) Lect. Proud could confirm that marketing can use PR as their tools to cheer up the products.
(3) The grand revenue of a company comes from selling. Sell and marketing are really closed departments; therefore if marketing is responsible for PR, any action related to PR will be rapidly acted.

Public Relations

Cons
อาจารย์พราวคิดว่าบางครั้งอาจเกิดกรณีที่เมื่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ขึ้นกับฝ่ายการตลาด เมื่อฝ่ายอื่นต้องการงานประชาสัมพันธ์ อาจทำให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ไม่ได้ให้ความสำคัญ หรืออาจไม่ทำให้ทันการณ์ ทันเวลาที่ฝ่ายนั้น ๆ ต้องการ

Lect. Proud’s opinion is when PR function is under the marketing department, for a long time PR will not play their roles as a professional function. Lect. Proud will say that Public Relations may consider only product and profit instead of the whole company’s image as well as the social responsibility.
Lect. Proud believes that when others want or need PR to function for them, PR may not take action quickly or in time as they want.

Advertisement

Leave a comment

Filed under Eng2, Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.