ข้อดีข้อเสีย ของผังองค์กรแบบ PR report to the Budget and Planning

Pros and Cons of PR report to the Budget and Planning
เขียนโดยผศ. ดร. พราว
Written by Asst. Prof. Dr. Proud Arunrangsiwed | Oct 4, 2020

**โพสนี้เขียนโดย ผศ. ดร. พราว อรุณรังสีเวช หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะทำการแจ้งความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

Public Relations Organization

Preface

บทนำเกี่ยวกับโพสนี้ อาจารย์ พราว อรุณรังสีเวช มองหาข้อดีข้อเสียของการประชาสัมพันธ์ที่รายงานตรงต่อฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ว่ามีข้อดี ข้อเสียอย่างไร ซึ่งก็คือ Pros & Cons of the Organization Charts that PR report to the Budget and Planning โดย อาจารย์ พราว ใช้คำว่า “Pros & Cons” เหมือนบทอื่น หรือข้อดีข้อเสีย นั่นเอง

The word “Pro” is come from “pro et contra” which is meant “in favour of” or good and “Con” is come from “contra” or against or not good until bad. Pros & Cons are Latin language but many people love to use it even English themselves.

ตามที่อาจารย์ พราว ได้พูดเกี่ยวกับ Organization Chart หรือผังการจัดองค์กรที่การประชาสัมพันธ์ขึ้นกับฝ่ายบริหารคือประธานองค์กรโดยตรง ในที่นี้อาจารย์พราวจอพูดถึงผังองค์กรแบบที่ PR ขึ้นกับฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

Hereunder are the Pros and Cons of one kind of the organization charts about PR. Lect. Proud would recommend about the organization that Public Relations report to the Budget and Planning department. Every pro and con is up to the condition, the criteria that companies should consider by themselves.

Public Relations function

ตอนนี้อาจารย์พราวจะพูดถึงข้อดีข้อเสียของผังองค์กรที่ PR ขึ้นกับฝ่ายงบประมาณและแผนงาน เพื่อองค์กรจะได้มีอะไรไว้ตัดสินในตามนี้

Public Relations under the Budget and Planning department
Pros
อาจารย์พราวเห็นบางองค์กรที่มีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ จะให้ Public Relations ขึ้นกับฝ่ายนี้ เนื่องจากงบของการประชาสัมพันธ์เป็นงบค่อนข้างสูง เพราะนิยมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ (Media) ต่าง ๆ ซึ่งเป็นรายจ่ายจำนวนมาก สื่อบางอย่างคิดรายได้เป็นวินาทีด้วย ทำให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์มาขึ้นกับหน่วยงานนี้ แล้วจึงปันส่วนยอดใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ไปตามหน่วยงานอื่น ๆ

แต่บางองค์กรที่อาจารย์พราว เคยเห็นก็มีกรณีที่ถือว่า PR ทำเพื่อหน้าตาหรือส่วนรวมขององค์กรด้วย ดังนั้นจึงควรอยู่ในฝ่ายงบประมาณและแผน เพื่อจะได้สอดคล้องกับแผนของบริษัทอย่างใกล้ชิด

Lect. Proud used to see PR function is under the department of budgeting and planning. Lect. Proud knows that PR’s budgeting objectives are for the whole company image not for one department or any function. Therefore this PR budget should be under the budget and planning department to be the center for all units.

Public Relations function

Cons
การประชาสัมพันธ์บางเรื่องเกี่ยวข้องโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ถ้าให้ขึ้นกับฝ่ายแผน อาจจะทำให้การลงทุนประชาสัมพันธ์เหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ เพราะไม่ตรงประเด็น โดยเฉพาะอย่างในธุรกิจที่ขนาด SME หรือ และทำให้การคิดต้นทุน ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์ต่ำไปได้ เป็นต้น

For Small and Medium Enterprises or Lect. Proud will say it as SME business which most PR objectives are for special purpose such as for selling a company’s product. It’s not fair for other departments to subsidies PR budget as their cost. Moreover, Lect. Proud also feel afraid that the PR purpose may function under wrong objectives. Lect. Proud thinks that when PR function wrongly, PR will hurt the company instead of make benefit.

Leave a comment

Filed under Eng2, Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.