12 ทักษะของนักประชาสัมพันธ์

12 Public Relations Officers Skills
เขียนโดยผศ. ดร. พราว
Written by Asst. Prof. Dr. Proud Arunrangsiwed | Oct 8, 2020

**โพสนี้เขียนโดย ผศ. ดร. พราว อรุณรังสีเวช หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะทำการแจ้งความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

12 Public Relations Officers Skills

Preface

อาจารย์พราว ได้เขียนเกี่ยวกับงานของการประชาสัมพันธ์ (Public Relations, PR) สายการบังคับบัญชาของ PR (Organization) พร้อมข้อดีข้อเสีย และอาจารย์พราวยังได้เขียนเกี่ยวกับการใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ (PR by media) ประเภทของสื่อ (Analogue and Digital media) ตลอดจนข้อดีข้อเสียของสื่อด้วย (Pros & Cons of Analogue and Digital media) ตอนนี้อาจารย์พราวจะพูดถึงทักษะของนักประชาสัมพันธ์ (Ten Skills for Public Relations Officers) รวม 10 ทักษะดังนี้

12 ทักษะของนักประชาสัมพันธ์

1. ทักษะในการวางแผน (Planning skills)
2. ทักษะในการสื่อสารด้านการพูด (Verbal or Oral communication skills)
3. ทักษะในการสื่อสารโดยไม่ใช้การพูด (Verbal or Oral communication skills)
4. ทักษะในการสื่อสารด้านการเขียน (Writing communication skills)

Public Relations

5. ทักษะในการสื่อสารด้วยภาพ (Visual communication skills)
6. ทักษะในการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal skills)
7. ทักษะในเรื่องความคิดริเริ่ม และความคิดสร้างสรรค์ (Initiative and Creative thinking)
8. ทักษะในการแก้ปัญหา (Problem solving)

Public Relations

9. ทักษะในการทำงานเป็นทีม (Team skills)
10.ทักษะในการเป็นผู้นำ (Leadership skills)
11.ทักษะการแก้ปัญหา (Problem solving skills) เช่น กรณีที่ทำงานในภาวะคับขัน หรือกดดัน อาจารย์พราวใช้คำว่า Work under pressure.
12.ทักษะการอ่าน และการฟัง (Reading & Listening)

Leave a comment

Filed under Eng2, Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.