10 หน้าที่การประชาสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ

10 Excellent PR Functions
เขียนโดยผศ. ดร. พราว
Written by Asst. Prof. Dr. Proud Arunrangsiwed | Oct 8, 2020

**โพสนี้เขียนโดย ผศ. ดร. พราว อรุณรังสีเวช หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะทำการแจ้งความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

Excellent PR Functions

Preface

อาจารย์พราว พูดถึงการประชาสัมพันธ์ (Public Relationships) มาพอประมาณแล้ว คราวนี้มาดูกันว่าจะทำหน้าที่การประชาสัมพันธ์ได้อย่างเป็นเลิศได้อย่างไร Excellent in PR ด้วยหน้าที่ที่ดีสัก 10 ข้อด้านล่างนี้
Lect. Proud will tell about the 10-Excellent-Functions for PR officers. หน้าที่ที่เป็นเลิศสำหรับเหล่านักประชาสัมพันธ์ ได้แก่

หน้าที่ที่เป็นเลิศ 10 ข้อสำหรับนักการประชาสัมพันธ์
(10-Excellent-Functions for PR Officers)

ถ้าอาจารย์พราวเป็นนักประชาสัมพันธ์ จะให้เป็นเลิศอย่างน้อยอาจารย์พราวต้องไม่ลืมหน้าที่สำคัญดังนี้

Excellent PR Functions

1. Community relations
อาจารย์พราว คำนึงถึงชุมชนสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นชุมชนภายใน (Communities in the organization) หรือภายนอกองค์กร (Communities outside the organization)
2. Good Advisor
อาจารย์พราว ยินดีให้คำปรึกษา คำแนะนำที่ดี แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพราะบางหน่วยงานอาจไม่ถนัดในด้านการประชาสัมพันธ์
3. Sincere Contribution
อาจารย์พราว ควรที่จะทุ่มเทให้กับงาน ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่นักประชาสัมพันธ์ในฝ่ายของตน หรือหน้าที่สนับสนุนฝ่ายอื่น (Supporter to other functions) เช่น สนับสนุนฝ่ายการตลาด (Marketing department) การขาย (Selling department) บุคคล (Personnel department) และบริหาร (Management) เป็นต้น

4. Customer relations
อาจารย์พราว ในฐานะนักประชาสัมพันธ์ ก็สามารถทำหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ได้
5. Government relations
รัฐสัมพันธ์ คือกรณีที่องค์กรต้องเกี่ยวของกับรัฐบาล อาจารย์พราวคิดว่านักประชาสัมพันธ์และนักบริหารต้องมีส่วนร่วมเต็มที่

Excellent PR Functions

6. Internal communication
ความสัมพันธ์ภายใน อาจารย์พราวเชื่อแน่นอนว่าฝ่ายต่าง ๆ ยอมต้องการ PR สนับสนุน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ลงทุน (Investor) ฝ่ายผลิตภัณฑ์และบริการ (Product/service publicity) ตลอดจนความสันพันธ์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กร (Stakeholders relations)
7. External communication
ความสัมพันธ์ภายนอก บางครั้งอาจารย์พราวรู้สึกว่าเป็นงานยากในเรื่องความสัมพันธ์กับคนภายนอก ทั้งคนที่ติดต่อด้วย ได้แก่ Media & Digital communication และบุคคลที่ไม่ได้ติดต่อด้วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีผลต่อองค์กรหรือไม่ก็ตาม

Excellent PR Functions

8. Considering Publications
ปัจจุบันสังคม Online มีความสำคัญมาก อาจารย์พราว อยากให้นักประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญทั้งด้าน Social network และสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย
9. Respecting commitments
อาจารย์พราวเน้นเรื่องการรักษาคำพูดมาก ๆ เมื่อ Public relationships officers สัญญาอะไรกับใครแล้ว ไม่ควรลืมสิ่งที่ตกลงกัน หรือให้สัญญากัน
10. Corporate Social Responsibility, CSR
อาจารย์พราวให้ความหมายตามคำภาษาอังกฤษเลยว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจารย์พราวจะพูดในบทต่อๆ ไป

Leave a comment

Filed under Eng2, Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.