ปัญหาของการประชาสัมพันธ์จากปัจจัยที่ควบคุมได้

Problems of PR from Controllable factors
เขียนโดยผศ. ดร. พราว
Written by Asst. Prof. Dr. Proud Arunrangsiwed | Oct 8, 2020

**โพสนี้เขียนโดย ผศ. ดร. พราว อรุณรังสีเวช หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะทำการแจ้งความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

Problems of PR from Controllable factors

Preface

อาจารย์พราวได้โพสเกี่ยวกับความหมายของ Public Relations or PR คือการประชาสัมพันธ์ ซึ่งก็คือ กระบวนการที่ใช้กลยุทธ์ในการสื่อสาร A Strategic Communication Process นั่นเอง โดยมีวัตถุประสงค์ (Objectives) เพื่อสื่อสารให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีมีประโยชน์ (Beneficial Relationships) ระหว่างองค์กร (The Organization) กับสังคมคนภายในองค์กร (Insiders) และสังคมภายนอก (Outsiders)

โพสนี้อาจารย์พราว จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาของ Problems of Public Relations ที่มาจากปัญหาที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมได้ (controllable factors) ส่วนปัญหาที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable factors) อาจารย์พราวจะพูดในบทต่อไป

Lect. Proud will categories the problems of PR by controllable factors and uncontrollable factors. However, here below, Lect. Proud will present only Problems of Public Relations from controllable factors. For the Problems of Public Relations from uncontrollable factors will present later in the next session.

Problems of PR from Controllable factors

ปัญหาในการประชาสัมพันธ์ ที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมได้
(Problems of Public Relations from Controllable factors)

ในที่นี้อาจารย์พราวจะพูดถึงปัญหาที่ PR พบในการทำงานเกี่ยวกับกระบวนการประชาสัมพันธ์ที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมได้ ส่วนมากเป็นปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายใน (Internal factors) สามารถแก้ปัญหา (Solving the problems) ได้ด้วยฝ่าย PR หรือ องค์กรเอง อย่างไรก็ตามบางปัจจัยอาจเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ในสถานการณ์อื่นหรือในองค์กรอื่น ตัวอย่างปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ที่ทำให้เกิดปัญหา PR ได้แก่ 9 ปัจจัย ดังนี้

9 Examples of PR Problems from Controllable factors

(1) Too Little Knowing Business
อาจารย์พราว หมายถึง PR ต้องรู้เกี่ยวกับบริษัทให้มากพอ
(2) Lacks of Confidence
อาจารย์พราวอยากให้ PR มั่นใจในองค์กร ในตัวเอง และมั่นใจในงานที่จะทำ PR
(3) Poor Communication Skills
ทักษะในการสื่อสารซึ่งอาจารย์พราวเคยพูดไปแล้วในโพสก่อน ๆ
(4) No Teamwork (work in collaboration with marketing)
PR ต้องรู้จักการทำงานเป็นทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับฝ่ายการตลาด

Problems of PR

(5) Less Negotiation and persuasion
อาจารย์พราวทราบดีว่า PR ควรมีนิสัยช่างเจรจาต่อรอง และชักจูงคนอื่นได้ดี
(6) Lack of Problem solving strategies
ความสามารถในการแก้ปัญหา
(7) Without Leadership
อาจารย์พราวอยากให้ PR มีลักษณะเป็นผู้นำ
(8) Perseverance not Perfection
ความมุมานะ หรือ ความเพียร นั่นเอง เช่น ทำงาน PR แล้วต้องมีการติดตามผล (PR Following up)
(9) Ability to work under pressure
ความสามารถในการจัดการ หรือทำงานในภาวะคับขัน

Advertisement

Leave a comment

Filed under Eng2, Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.