ปัญหาของการประชาสัมพันธ์จากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้

Problems of PR from Uncontrollable factors
เขียนโดยผศ. ดร. พราว
Written by Asst. Prof. Dr. Proud Arunrangsiwed | Oct 8, 2020

**โพสนี้เขียนโดย ผศ. ดร. พราว อรุณรังสีเวช หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะทำการแจ้งความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

Problems of PR

Preface

โพสนี้อาจารย์พราว ต้องการพูดถึงปัญหาในการประชาสัมพันธ์ Problems of Public Relations โดยอาจารย์พราว จะให้ความสำคัญของปัญหา PR ที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable factors) ส่วนปัญหา PR ที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมได้ (Controllable factors) อาจารย์พราวได้พูดไว้แล้วในหัวข้อปัญหาของการประชาสัมพันธ์จากปัจจัยที่ควบคุมได้

นอกจากนี้อาจารย์พราวก็ได้พูดไว้ในหัวข้อ ปัญหาของการประชาสัมพันธ์ อีกหัวข้อหนึ่งด้วย ว่ามีทั้งปัญหาที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมได้ (Controllable factors) และปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable factors) Lect. Proud already categorized the problems of PR by uncontrollable factors and uncontrollable factors as below.

ปัญหาในการประชาสัมพันธ์
(Problems of Public Relations)

ในที่นี้อาจารย์พราวจะพูดถึงปัญหาที่ PR พบในการทำงานเกี่ยวกับกระบวนการประชาสัมพันธ์ตามปัจจัย 2 ข้อ และหัวข้อนี้จะให้ความสำคัญของปัญหาการประชาสัมพันธ์ที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ดังนี้
1. PR Problems from Controllable factor
2. Problems from Uncontrollable factors

Problems of PR

PR Problems from 9 Uncontrollable factors
9 Examples of PR Problems from Uncontrollable factors

ต่อไปนี้อาจารย์พราวจะให้ตัวอย่างปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ที่ทำให้เกิดปัญหาในการประชาสัมพันธ์ อย่างไรก็ตามในบางสถานการณ์ (In some situations) ในบางเวลา (In some times or seasons) และหรือในบางโอกาส (In some chances or opportunities) ตลอดจนในบางองค์กร (In some businesses or organizations) อาจารย์พราวยังเห็น Uncontrollable factors กลายเป็น Controllable factors ได้

Lect. Proud will point that some Uncontrollable factors may be Controllable factors or in vice versa. อาจารย์พราวหมายถึงปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ บางครั้งก็อาจกลายเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ หรือในทางกลับกันก็ได้
และปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก (External factors) บางเรื่องก็สามารถแก้ปัญหา (Solving the problems) ได้ บางเรื่องก็ต้องปล่อยผ่านไป แต่เอามาเป็นแนวทางให้ระวังในกระบวนการประชาสัมพันธ์ในอนาคตได้ ตัวอย่างปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมไม่ได้ที่ทำให้เกิดปัญหา PR ได้แก่ 9 ปัจจัย ดังนี้

(1) Business or Corporate Objectives
วัตถุประสงค์ขององค์กรเอง
(2) Weak Brand Reputation
ผลิตภัณฑ์ไม่มีชื่อเสียงขององค์กร
(3) Competitors
คู่แข่งของบริษัท ทำให้ PR ทำงานยาก
(4) Demand of the product
ความต้องการในผลิตภัณฑ์

Problems of PR

(5) Poor Customer Services
อาจารย์พราวคิดว่าหากฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ด้อยความสามารถ การประชาสัมพันธ์ก็อาจไม่ได้ผล
(6) Social Media Crisis
วิกฤตของสื่อและเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร
(7) World economic crisis
วิกฤตเศรษฐกิจโลก
(8) Business Ethics จริยธรรม
จริยธรรมของบริษัท หรือคนในองค์กร
(9) Government policy
นโยบายรัฐบาลแต่ละสมัย

For the example of Thai government
Lect. Proud thinks that many businesses can acknowledge the big effects from COVID-19 crisis. It’s a hard task for PR to work. Lect. Proud believes that everyone knows about this especially after P.M. Prayut has declared an emergency decree to contain the contagion of COVID-19. The decree will be effective from March 26, 2020 onward.

Leave a comment

Filed under Eng2, Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.