ปัญหาของการประชาสัมพันธ์

Problems of Public Relationships
เขียนโดยผศ. ดร. พราว
Written by Asst. Prof. Dr. Proud Arunrangsiwed| Oct 8, 2020

**โพสนี้เขียนโดย ผศ. ดร. พราว อรุณรังสีเวช หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะทำการแจ้งความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

Problems of PR

Preface

อาจารย์พราวได้โพสเกี่ยวกับความหมายของ Public Relations or PR คือการประชาสัมพันธ์ ซึ่งก็คือ กระบวนการที่ใช้กลยุทธ์ในการสื่อสาร A Strategic Communication Process นั่นเอง โดยมีวัตถุประสงค์ (Objectives) เพื่อสื่อสารให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีมีประโยชน์ (Beneficial Relationships) ระหว่างองค์กร (The Organization) กับสังคมคนภายในองค์กร (Insiders) และสังคมภายนอก (Outsiders)

โพสนี้อาจารย์พราว ต้องการพูดถึงปัญหาในการประชาสัมพันธ์ Problems of Public Relations ซึ่งมีทั้งปัญหาที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมได้ (controllable factors) และปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ (controllable factors) Lect.Proud will categories the problems of PR by controllable factors and uncontrollable factors as below.

Problems of PR

ปัญหาในการประชาสัมพันธ์
(Problems of Public Relations)

1. PR Problems from Controllable factor
2. Problems from Uncontrollable factors

ในที่นี้อาจารย์พราวจะพูดถึงปัญหาที่ PR พบในการทำงานเกี่ยวกับกระบวนการประชาสัมพันธ์ตามปัจจัย 2 ข้อ โดย

1. PR Problems from Controllable factors

ปัญหาจากปัจจัยที่ควบคุมได้ ส่วนมากเป็นปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายใน (Internal factors) สามารถแก้ปัญหา (Solving the problems) ได้ด้วยฝ่าย PR หรือ องค์กรเอง ตัวอย่างปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ที่ทำให้เกิดปัญหา PR ได้แก่ ตัว PR เองที่ต้องเข้าใจองค์กรก่อน (Know Business) ขาดความมั่นใจ (Not Confidence) หรือขาดทักษะการสื่อสาร (No Communication Skills) และไม่ทำงานเป็นทีมเวิร์ค (Lack of Teamwork) เป็นต้น

Problems of PR

2. PR Problems from Uncontrollable factors

อาจารย์พราวมาถึงหัวข้อของปัญหา PR ที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ส่วนมากเป็นปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก (External factors) บางเรื่องก็สามารถแก้ปัญหา (Solving the problems) ได้ บางเรื่องก็ต้องปล่อยผ่านไป ตัวอย่างปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมไม่ได้ที่ทำให้เกิดปัญหา PR ได้แก่ วัตถุประสงค์ขององค์กรเอง
(Business or Corporate Objectives) ผลิตภัณฑ์ขององค์กรไม่มีชื่อเสียง (Weak Brand Reputation) และคู่แข่ง (Competitors) เป็นต้น

Lect. Proud will show the PR problems in details in next chapters. อาจารย์พราวจะพูดลงรายละเอียดในหัวข้อถัด ๆ ไป คือ
– ปัญหาของการประชาสัมพันธ์จากปัจจัยที่ควบคุมได้ Controllable factors
– ปัญหาของการประชาสัมพันธ์จากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ Uncontrollable factors

Advertisement

Leave a comment

Filed under Eng2, Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.