ความสัมพันธ์ระหว่าง การประชาสัมพันธ์ และการตลาด

PR and Marketing Relationships
เขียนโดยผศ. ดร. พราว
Written by Asst. Prof. Dr. Proud Arunrangsiwed | Oct 10, 2020

**โพสนี้เขียนโดย ผศ. ดร. พราว อรุณรังสีเวช หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะทำการแจ้งความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

Battery Park NYC

Preface

โพสนี้อาจารย์พราว ต้องการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่าง การประชาสัมพันธ์ กับการตลาด (The relationships between Public Relations and Marketing) หลังจากอาจารย์พราว ได้เขียนมาหลายบทเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ รวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการประชาสัมพันธ์ และการโฆษณาแล้ว (The relationships between Public Relations and Advertising)

ความหมายของการประชาสัมพันธ์ (Definition of PR
)

อาจารย์พราวให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์ว่าเป็นกระบวนการในการสื่อสารข้อมูลออกไประหว่างองค์กรและสาธารณชน
Lect. Proud gives the meaning of PR as a procedure to communicate and spread of an organization’s information to the public.

ความหมายของการตลาด (Definition of Marketing)

อาจารย์พราวให้ความหมายของการตลาดว่าเป็นกระบวนการสื่อสารคุณค่าสินค้า/ผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรหรือบริษัทไปยังลูกค้า
Lect. Proud gives the Marketing meaning as a procedure to deliver the product value to the corporate clients for promoting them to buy the company’s products or services.

PR & Marketing Relationships

Cooperating meeting เครื่องมือในการทำงานร่วมกัน PR vs การตลาด

อาจารย์พราว ให้ความหมายของ Cooperating meeting ว่าเป็นเครื่องมือ (Tools) ในการทำงานร่วมมือที่ดี ระหว่างฝ่ายต่างๆ (Good cooperation between departments) แต่การประชุมต้องตรงประเด็น (Straight to the points) เพื่อไม่ให้เสียเวลาจนกลายเป็นเวลาที่ยืดเยื้อ (Protracted period) และรู้สึกอึดอัดในการประชุม

อาจาย์พราว อย่ากบอกว่า ความจริงแล้วทั้งการประชาสัมพันธ์ การตลาด และการโฆษณา มีความสันพันธ์กันทั้งสิ้น (PR, AD and marketing have a relationship to each other.) อาจาย์พราวคิดว่ากลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategies) ที่ดีควรดึงทั้งการประชาสัมพันธ์ และการโฆษณา มาอยู่ในกลยุทธ์ทางการตลาดด้วย โดยใช้ Cooperating meeting อาจาย์พราวคิดว่า Cooperating meeting เป็นการทำงานโดยประชุมร่วมกัน เพื่อประโยชน์อย่างน้อยดังนี้

– เป็นการระดมสมองเพื่อธุรกิจบริษัท Brainstorming for the benefit of the business
– ให้เป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง Two-way communications
– ตรงประเด็นกับเป้าหมายการตลาด Straight to the points to target market
– ป้องกันความล้มเหลวในการทำงานจากความเข้าใจผิด Prevent the failure from the misunderstanding cases.

PR & Marketing Relationships

บทสรุป (Conclusion)

อาจารย์พราว สรุปได้ว่า การประชาสัมพันธ์รู้งานการตลาด และในทางกลับกันด้วย (Lect. Proud will conclude that the PR team knows marketing’s work and vice versa.) อาจารย์พราวอยู่ในโลกของสังคม Online หรือ Social network ดังนั้น การประชุมร่วมกันบ้างจะลดปัญหาการส่งอีเมลล์ไปกลับกันเสมอ (Protect the action of wasted time of emailing back and forth.) และป้องกันความเข้าใจที่ผิดพลาด (Misunderstanding)

Leave a comment

Filed under Eng2, Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.