7ข้อ ประโยชน์หรือข้อดีที่มีการประชาสัมพันธ์

7 Advantages of Public Relations
เขียนโดยผศ. ดร. พราว อรุณรังสีเวช
Written by Asst. Prof. Dr. Proud Arunrangsiwed | Oct 12, 2020

**โพสนี้เขียนโดย ผศ. ดร. พราว อรุณรังสีเวช หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะทำการแจ้งความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

Preface

อาจารย์พราวคิดว่าทุกคนได้รู้ความหมายของ การประชาสัมพันธ์แล้วว่า เป็นกระบวนการสื่อสารที่สำคัญขององค์กร (A strategic communication process) เพื่อรักษาภาพลักษณ์ หรือสร้างภาพให้ดีขึ้น (Build the organization image) โดยยึดถือพื้นฐานแห่งความจริง (Base of fact, truth or real story) ไม่ใช่การโฆษณาเหลือเชื่อ (False advertising)

7 Advantages of Public Relations

ประโยชน์หรือข้อดี 7 ข้อที่มีการประชาสัมพันธ์
7 Advantages of Public Relations

บทความนี้อาจารย์พราวจะพูดถึงข้อดีที่องค์กรจะได้จากการประชาสัมพันธ์ (Advantages of Public Relations) อย่างน้อย 7ข้อ โดยประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ได้มีผลแค่ระยะสั้น ๆ แต่มีผลดีต่อองค์กรไปนาน (Short term and long term advantages of Public Relations) แม้บางบริษัทที่เลิกกิจการ (Company goes out of business) ก็ยังมีผลต่อชื่อเสียงของบริษัทอยู่เช่นกัน
Lect. Proud will say that a company can take the Public Relations’ advantages not only short term but also long term to the company even such company will go out of business.

1. ความเข้าใจซึ่งกันและกัน (Mutual Understanding)
อาจารย์พราวเห็นประโยชน์ของการประชาสัมพันธ์ช่วยสื่อสารให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันได้ระหว่างองค์กรกับคนภายใน และภายนอกองค์กร (Lect. Proud see the mutual understanding happened between business and its people or the insiders and the outsiders)

2. รักษาและสร้างชื่อเสียง (Maintains and create or build company reputation)
Public Relations professionals help a business a positive reputation.

3. รักษาภาพลักษณ์ (Maintains Image)
อาจารย์พราวเชื่อว่าการประชาสัมพันธ์สามารถสร้างภาพลักษณ์แบรนด์สินค้าของบริษัท สร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจ (Business’ credibility) และตัวสินค้าด้วย (Brand’s credibility)
Lect. Proud believes that PR can build the business brand image and PR also gives credibility to its business including brand’s credibility.

จี้พระหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดศาลพันท้ายนรสิงห์

4. ป้องกันผลกระทบจาก การเมือง และฝ่ายตรงข้าม
Lect. Proud means that PR is a tool to protect the Attacks from politics, target market and the opposition.

5. PR ช่วยให้ความรู้ผู้คน (Educate people)
อาจารย์พราวคิดว่าการใช้ PR ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คนทั่วไปที่ตรงจุดตามที่องค์กรต้องการได้ (Help people understand a point of view)

6. PR ทำให้คนรัก และทำงานดีขึ้นได้
Lect. Proud see that PR can help people love Life and work better.

7. PR เป็นเสมือนที่ปรึกษาให้คนในองค์กร และองค์กรเอง
อาจารย์พราวมาถึงข้อสุดท้ายของข้อดีที่มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เห็นว่า PR ยังสามารถเป็นที่ปรึกษาได้ดีให้ฝ่ายบริหาร ทุกคน ทุกฝ่ายในองค์กร
Let’s see that Public Relations professionals can act as a counselor has a counseling skill to help people in the business.

Advertisement

Leave a comment

Filed under Eng2, Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.