7 เคล็ดลับ ในการได้งานการประชาสัมพันธ์

7 Tips to get a Job in PR
เขียนโดยผศ. ดร. พราว อรุณรังสีเวช
Written by Asst. Prof. Dr. Proud Arunrangsiwed | Oct 12, 2020

**โพสนี้เขียนโดย ผศ. ดร. พราว อรุณรังสีเวช หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะทำการแจ้งความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

Preface

อาจารย์พราวกล่าวไว้ในบทความส่วนอื่นแล้วเกี่ยวกับ การประชาสัมพันธ์ (Public Relations, PR) อาจารย์พราวคิดว่าพอหลายคนรู้บทบาท (Roles) หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities) ความสำคัญ (How important?) ของ PR แล้วว่า เป็นกระบวนการสื่อสารที่สำคัญขององค์กร (A strategic communication process) เพื่อรักษาภาพลักษณ์ หรือสร้างภาพให้ดีขึ้น (Build the organization image) โดยยึดถือพื้นฐานแห่งความจริง (Base of fact, truth or real story) ไม่ใช่การโฆษณาเหลือเชื่อ (False advertising)

ตอนนี้ถ้าใครอยากสมัครงานเพื่องานประชาสัมพันธ์ (Apply a job in PR) อาจารย์พราวอยากฝากเคล็ดลับ 7 ข้อ ในการได้งานการประชาสัมพันธ์ดังนี้

7 เคล็ดลับในการสมัครงาน PR

1. ความสมบูรณ์ถูกต้องของเอกสารของผู้สมัคร
The completeness of applicant’s document

อาจารย์พราวแนะนำให้เตรียมเอกสารให้พร้อม ควรมีสำเนาไว้ด้วย ต้องสมบูรณ์ ถูกต้อง และเช็คเรื่องข้อมูลการติดต่อ เช่น email address, เบอร์โทรและบุคคลที่ติดต่อได้ (Telephone number and contact person) เพื่อไม่ให้คนรับหรือคนอ่านเสียเวลาได้ (Don’t waste the reader’s time or the recipient’s time)
Lect. Proud recommends reviewing and proofreading the completeness of the whole applicant’s document.

7 Advantages of Public Relations

2. อ่านข้อมูลต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถี่ถ้วน ถูกต้อง ครบถ้วน
Read the instructions in the application form carefully

ปกติอาจารย์พราวจะอ่านคำสั่ง (Instructions) คำแนะนำต่างๆ (Recommendation) ในใบสมัคร (Application form) อย่างรอบคอบ (Carefully) เพื่อป้องกันความผิดพลาด ความซ้ำ และการลบในแบบฟอร์ม ถ้าเป็นการสมัคร Online ก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาลบข้อมูลไปมา
Lect. Proud recommends the applicant to read the instructions in the application form carefully to prevent any mistake, any repeating information in filling the form out and don’t waste any time.)

3. เติมแบบฟอร์มสมัครงานให้เต็ม
Full filling in the application form

ไม่ว่าการสมัครงานใด ๆ อาจารย์พราวจะแนะนำเหมือนกันคือ ให้กรอกแบบฟอร์มสมัครงานให้ครบถ้วน อย่าให้มีที่ว่าง (Avoid leaving blanks in the form) และอย่าให้เกิดคำถามกับผู้อ่าน (Don’t leave out questions)
Lect. Proud suggests that every job application, the applicant must avoid leaving blanks in the application form and don’t let the reader have any question.

4. ใส่เงินเดือนที่ต้องการเป็นช่วง หรือกรอกว่า “ต่อรองได้”
Give a range of Salary or stated “negotiable”

อาจารย์พราวแนะว่า ในใบสมัครงาน ควรกรอกช่วงเงินเดือน หรือ เว้นช่องเงินเดือน และพูดต้องสัมภาษณ์ได้

7 Advantages of Public Relations

5. เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
Well prepared for interview in common or general questions

อาจารย์พราวแนะให้เตรียมตอบคำถามพื้นฐานทั่วไปที่น่าจะถูกสัมภาษณ์ เช่น
– ทำไมถึงต้องการมาสมัครงานที่นี่ Why do you want to apply job, here?
-ทำไมถึงสนใจงานนี้ Why are you interest in this job?

6. เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับงานที่สมัคร
Well prepared for in depth interviews or depth questions.

อาจารย์พราวแนะให้เตรียมตอบคำถามเชิงลึก (Depth interviews) เช่น ลักษณะงานการประชาสัมพันธ์ (Public relations responsibilities) และประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากผู้สมัคร (The applicant can offer to the company)

7. จำลองการสัมภาษณ์
Mock interviews

อาจารย์พราวอยากให้ลองจำลองการสัมภาษณ์ และฝึกพูด ฝึกท่าทางด้วยความมั่นใจ
Lect. Proud instructs here that applicant can do mock interviews and practice speaking voice and body language for positive impression with confidence.

Leave a comment

Filed under Eng2, Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.