ประเภทของการประชาสัมพันธ์

Types of Public Relations
เขียนโดยผศ. ดร. พราว อรุณรังสีเวช
Written by Asst. Prof. Dr. Proud Arunrangsiwed | Oct 13, 2020

**โพสนี้เขียนโดย ผศ. ดร. พราว อรุณรังสีเวช หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะทำการแจ้งความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

Preface

โพสนี้อาจารย์จะพูดถึงประเภทของการประชาสัมพันธ์ (Types of Public relations) หลายบทที่อาจารย์พราวเขียนไว้ได้สอดแทรกประเภทของการประชาสัมพันธ์ไว้แล้ว ในที่นี้อาจารย์พราวจึงสรุปประเภท โดยดูจากกระบวนการการทำงาน (Processes or functions) ของการประชาสัมพันธ์ และหน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities) ได้ 2ประเภท
Lect. Proud classifies the types of Public relations by its functions and responsibilities in to 2 types as follow:

7 Advantages of Public Relations

ประเภทของการประชาสัมพันธ์ 2 ประเภท
2 Types of Public relations

1. การประชาสัมพันธ์องค์การหรือบริษัท
(Corporate Public Relations, CPR)

การประชาสัมพันธ์องค์การหรือบริษัท คือกระบวนการการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อสร้างความเข้าใจ เพื่อสนับสนุน รักษา ภาพลักษณ์ขององค์กร รวมถึงการสร้างความเข้าใจที่ดีซึ่งกันและกัน ตลอดจนการสร้างชื่อเสียงที่ดีแก่องค์กร อาจารย์พราวจะแบ่งความหมายออกเป็นคำ ๆ ได้ดังนี้
กระบวนการการสื่อสารภายในองค์กร (The process of communication in an organization)
– เพื่อสร้างความเข้าใจในองค์กร (To create mutual understanding)
– เพื่อสนับสนุนในองค์กร (To support organization)
– เพื่อรักษาองค์กร (To maintain organization)
– เพื่อภาพลักษณ์ขององค์กร (To support organization’s image)
– สร้างชื่อเสียงที่ดีแก่องค์กร (To create reputation to the business)
– สร้างความเข้าใจที่ดีซึ่งกันและกัน
(To built the mutual understanding between employees themselves; and employees & employer)
ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์องค์การหรือบริษัท (CPR) ตามที่อาจารย์พราวเคยได้พูดไว้ ได้แก่ ความสัมพันธ์กับรัฐบาล (Government relations) กับชุมชน (Community relations) กับผู้ถือหุ้น (Shareholders relations) กับสื่อและผู้ผลิตสื่อ (Media and media producer’s relations) เป็นต้น

2. การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด

(Marketing Public Relations, MPR)

อาจารย์พราวได้พูดเกี่ยวกับผังการจัดองค์กร (Organization chart) ที่มีการประชาสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับฝ่ายการตลาด (Marketing department or function) ดังนั้น การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด ก็ถือว่าเข้าข่ายการจัดองค์กรแบบนี้ด้วย (PR report to Marketing department)

หน้าที่ของการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด
The functions of Marketing Public Relations (MPR)

(1) สร้างแบรนด์ และช่วยให้ความรู้โดยตรงแก่ลูกค้า เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เพิ่มขึ้น
Lect. Proud can say that the MPR functions are brand building and giving educations about the products for more credible to consumers.
(2) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
Lect. Proud see the cooperation from the MPR will help products launch.
(3) การบริการลูกค้า
Lect. Proud thinks that MPR creates customer service building.

7 Advantages of Public Relations

ประโยชน์ของการมี การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด
Advantages of using Marketing Public Relations (MPR)

(1) เพิ่มประสิทธิผลการทำงานของฝ่ายการตลาดให้บรรลุวัตถุประสงค์
Lect. Proud means about effective actions to reach the market objectives.
(2) ช่วยให้ลดข้อขัดแย้งระหว่าง 2 ฝ่าย ในกรณีที่ PR ไม่ได้ขึ้นกับการตลาด
Lect. Proud means this can reduce the conflict between 2 functions.
(3) สร้างความเชื่อมั่นให้ภายนอกเพิ่มขึ้น
Lect. Proud means that the corporate brand help will increase more credible.

การประชาสัมพันธ์ทางการตลาดแบ่งตามลักษณะงานได้ 2 ประเภท คือ

Lect. Proud will tell more about Proactive Marketing Public Relations and Reactive Marketing Public Relations, later. However, Lect. Proud will tell in short meaning that Proactive MPR will create or control the issues may be incurred while Reactive MPR will respond it after happened.

1.การประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Proactive Marketing Public Relations)

อาจารย์จะลงรายละเอียด เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในบทอื่น Proactive MPR มีหน้าที่ ต้องให้ความสำคัญด้านการตลาดของบริษัท และมุ่งทำหน้าที่ PR เชิงรุกมากกว่ารับ

2. การประชาสัมพันธ์เชิงตอบโต้ (Reactive Marketing Public Relations)

เช่นกัน อาจารย์จะลงรายละเอียด เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เชิงตอบโต้ในบทอื่น เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อตอบสนองหรือโต้ตอบสิ่งที่เกิดขึ้น

Advertisement

Leave a comment

Filed under Eng2, Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.