การบรรยายลักษณะงาน

Job Description
เขียนโดยผศ. ดร. พราว อรุณรังสีเวช
Written by Asst. Prof. Dr. Proud Arunrangsiwed | Oct 14, 2020

**โพสนี้เขียนโดย ผศ. ดร. พราว อรุณรังสีเวช หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ จะทำการแจ้งความและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

Preface

องค์กรจะมีระบบการทำงานที่ดี มีการควบคุมภายในที่ดี ข้อหนึ่งที่สำคัญและจำเป็น คือ ต้องมีแบบบรรยายลักษณะงาน หรือ Job Description สำหรับทุกตำแหน่งงาน โพสนี้อาจารย์พราวจะพูดถึงความหมาย ประโยชน์ของ Job Description และข้อมูลที่จำเป็นที่ควรใส่ใน Job Description

ความหมายของ Job Description

Job Description หมายถึง แบบบรรยายลักษณะงาน ที่อธิบายถึงภาพรวมของงาน วัตถุประสงค์ของงาน บทบาทของฝ่ายที่งานนั้นสังกัด ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ขอบเขตงาน คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับพนักงานในงานนั้น ๆ และอาจต้องระบุถึงเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้เป็นในงานนั้น ตลอดจนคุณสมบัติและความสามารถพิเศษที่ควรมีด้วย

12 Relationships of Public Relations

Lect. Proud gives the definition like this: Job Description is a narrative in writing about an organizational position consists of the following details: job overview, main tasks, job identification, job purpose, department role, organizational position, job scope, required qualification and associated responsibilities. In addition, some Job Description covers equipment and machinery that staff should know and can use them.

คำ อังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับ Job Description

อาจารย์พราว ได้ให้คำจำกัดความของ Job Description ข้างต้น โดยมีคำที่อยู่ในใจความดังนี้ Job overview ภาพรวมของงาน, Main tasks งานหลัก, Job identification การระบุตัวงาน, Job purpose วัตถุประสงค์ของงาน, Job scope ขอบเขตงาน

คำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Department role บทบาทของหน่วยงาน, Organizational position ตำแหน่งงานในองค์กร, Required qualification คุณสมบัติที่ต้องการ, Associated responsibilities ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง และ Equipment and machinery อุปกรณ์และเครื่องจักร

Good Job Description

1. Summarizes the essential contents of duties and job responsibilities
สรุปหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญเท่านั้น

2. Short and simple sentences in every content or topic
ประโยคง่ายสั้นทุกหัวข้อ

3. Bullet to the point but clear
เนื้อหาต้องตรงประเด็น และชัดเจน

4. Understand easily by other position in the same organization i.e. turn the duties
เข้าใจได้ง่าย แม้คนนอกฝ่ายในองค์กรเดียวกันมาอ่าน หรือเปลี่ยนหน้าที่

Advertisement

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.