Author Archives: The SW Eden

About The SW Eden

Sw Eden is known as a Thai artist.

อะไรคือ Graphic Design? กราฟิกดีไซน์ในงานประชาสัมพันธ์ คืออะไร?

อ้างอิงบทความนี้: พราว อรุณรังสีเวช. (2563). อะไรคือ Graphic Design? กราฟิกดีไซน์ในงานประชาสัมพันธ์ คืออะไร? เอกสารประกอบการสอนวิชา Graphic Design. สืบค้นจาก https://sw-eden.net/2020/03/28/graphic

Cite this Article: Arunrangsiwed, P. (2020). What is Graphic Design? What is Graphic Design in Public Relation Job? Teacher Publication for Graphic Design Class. Retrieved from https://sw-eden.net/2020/03/28/graphic

กราฟิก ตามความหมายในพจนานุกรม Oxford คือ คำคุณศัพท์ที่เกี่ยวกับภาพ การวาดภาพ งานศิลปะ สามารถนำมาใช้สื่อความหมายแทนคำพูดได้ หรือใช้เชิงสัญลักษณ์ (แปลและทำความเข้าใจโดย ผศ.ดร.พราว อรุณรังสีเวช แต่ตอนนั้นเป็นอาจารย์ธรรมดา ๆ คนหนึ่ง คริคริ)

graphic design babarue balbalou ultraman leo

ถึงอย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้หากใคร ๆ เข้าเรียนวิชาที่เรียกว่า “Graphic Design” ก็จะพบว่า ความหมายของมันกว้างกว่าคำจำกัดความข้างต้น เพราะสิ่งที่ทุกคนคาดหวังจากการจบวิชานี้คือ ต้องสามารถใช้ Graphic ในการสื่อสารเชิงพาณิชย์ ได้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า บางกรณีภาพเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถสื่อสารได้ ดังนั้นการเรียนวิชา Graphic Design ในปัจจุบันจึงรวมเอาการออกแบบตัวหนังสือเข้าไปด้วย ทั้งอาจต้องมีการใช้ Graphic ร่วมกับภาพถ่าย หรือภาพเคลื่อนไหวในบางกรณี

หากคำนึงถึงรูปแบบการใช้งานของภาพ Graphic จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1. Graphic for Communication กราฟิกที่สื่อความหมายจากตัวของมันเอง เช่น ป้ายโฆษณา โฆษณาตามเว็บไซต์ หน้านิตยสาร แผนที่ กราฟให้ข้อมูล บางส่วนของโฆษณา หรือภาพยนตร์ ตลอดจนการจัดบูทหรือซุ้มแสดงสินค้าที่มีลักษณะเป็น Graphic
2. Graphic for Decoration กราฟิกที่มิได้มี function การใช้งานของมันเอง แต่เป็นการนำ Graphic ไปตกแต่งชิ้นงานอื่น ๆ เช่น ลวดลาย Furniture กระเบื้อง อิฐ Wallpaper เสื้อผ้า บรรจุภัณฑ์และข้าวของเครื่องใช้อื่น ๆ

งาน Graphic ทั้งสองชนิดที่อิเฎลจัดหมวดหมู่มาข้างต้น ชนิดที่ 2 อาจเป็นส่วนประกอบหนึ่งของชนิดแรก กล่าวคือ มีการตกแต่งพื้นที่ว่างที่เหลือ โดยสิ่งที่ตกแต่งนั้นมิได้มีส่วนสื่อความหมายใด ๆ เกี่ยวกับงาน

ตัวอย่างของกรณีนี้คือ โฆษณาเครื่องดื้มน้ำอัดลม ซึ่งควรจะมีการตกแต่งด้วยกราฟิกในลักษณะที่เป็นน้ำ แต่กลับกลายเป็นกราฟิกรูปดอกไม้ ซึ่งจะไปเหมือนกับค่านิยมที่ว่า ถ้าเรียน Graphic Design แล้วจะต้องวาดดอกไม้ ขมวดไปมาเป็น จนกระทั่งบางครั้ง บางคนที่ไม่ได้เรียน Graphic Design มีความเชื่อว่า ถ้ามี Graphic รูปดอกไม้ ใบไม้ แสดงว่าบริษัทดังกล่าวจ้าง Graphic Designer มาออกแบบ แต่แท้ที่จริงแล้วนั้นเมื่อสวอิเฎลได้เรียนต่อที่ Ohio University ความหมายที่ทราบมากลับตาลปัตร เพราะภาพที่สื่อความหมายโดยตรง ไม่ใช่ สัญลักษณ์ ลองคิดถึงภาพดอกไม้ที่ทำเป็นกราฟิกดีไซน์งาม ๆ สิ นั่นไม่ใช่สัญลักษณ์ เพราะมันก็คือรูปดอกไม้ แต่ภาพษาต่างหาก อย่างที่เวลาเราเขียนภาษาไทยว่า “ดอกไม้” นั่นแหละ ที่หน้าตาของคำมันไม่เหมือนรูปดอกไม้จริง ๆ ตอนนี้ สว อิเฎล หรือชื่อจริง คุณ อรุณรังสีเวช นั้น ก็คิดว่าเพื่อน ๆ และนักศึกษาคงพอจะเข้าใจแล้วแหละ

งานกราฟิกที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์และงานสื่อสารองค์กร โดยส่วนมากจะเป็นกราฟิกที่สื่อความหมายได้จากตัวของมันเอง ไม่จำเป็นต้องอธิบายเพิ่มเติม

3 Comments

Filed under Uncategorized

Good and Bad Students in Thailand, Why?

Cite this article as: Arunrangsiwed, P. (2020). Good and Bad Students in Thailand, Why?. Retrieved from https://sw-eden.net/2020/01/02/students-thailand/

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities wood wild camping walk

I was the teacher of 5 sections of this course in past semester. 4 out of 5 sections, most students receive Bs and Cs as their grades. In only one section, most students got As and Bs. I believe that some (very) good students are together, be friends with one another, and want to enroll in the same section. Another assumption is that if few students showed high responsibility and they got admiration in front of other students in the same class, this might encourages others to came to class and pay more attention to the class, too.

I would go for the first assumption. The reason is that I could remember that I taught and acted the same in all classes I had in the particular semester. This is like, students are likely to be friends with the friends with similar attributions. The question is that how the moderate of low-prior-knowledge students would be encouraged to be good students without building a relationship with good students.

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities kids boys

1 Comment

Filed under Uncategorized

Language Translator App Kills Students in Thailand

Cite this article as: Arunrangsiwed, P. (2020). Language Translator App Kills Students in Thailand. Retrieved from https://sw-eden.net/2020/01/02/language-translator/

Language Translator App Kills Students in Thailand

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities water color painting

Most of teacher evaluation scores are in a certain level, which is good or very good. The average score is about 4.3 or 4.4 from 5 as the highest possible score. Students show their appreciation in class schedule and handout. They could understand the link between in-class handout and the course objectives.

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities Asia Sydney

Most parts of this class were run by using active learning activities. These activities might be suitable with the students in PR and AD major, especially in this generation. They told me that they found that this class was fun and they really liked it.

Although everything seems to be perfect in this semester, the only thing that I feel I want to improve is that I want to assign more reading, especially academic reading. In fact, I have the reason, not to do it. Most of the time that I assign them the in-class reading, I found that they liked to use translation application. They did not try to read anything by themselves. I always encouraged them to translate only difficult words, but they always translate the whole sentence. To assign the English reading, it does not improve their reading skills, but it may improve their application using skill.

Someone I know and respect told me that we all could not stop students from using translating program. Although we describe the benefits of enthusiastic to learn, students would still prefer the ease of use. They want to finish the task as fast as they could rather than want to learn or gain the skills.

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities play waterfall children

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Thailand students Pretest Posttest Design Examination

Cite this article as: Arunrangsiwed, P. (2020). Thailand students Pretest Posttest Design Examination. Retrieved from https://sw-eden.net/2020/01/02/thailand-pretest/

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities beautiful girl female hot

This part is to check if the students could be higher in their knowledge, responsibility and skills after participating the class. I added 2 methods to check this in the lesson planning document at the beginning of the semester. First, the students would be asked to do an assessment test of pre-test at the first hour of the semester. Their pre-test scores are used to compare with the average score of their midterm and final exam. Paired-sample T-test was used in the analysis part. The result shows that the average score of midterm and final exam. Paired-sample T-test was used in the analysis part. The result shows that the average score of midterm and final exam is strongly significantly higher than pre-test score (t=23.640; p=.000). This implies that students could develop their skills and knowledge through the semester. The learning process and active learning activities are effective for them.

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities New York class I got

The second method is to test the relationship between the class attendance score and the sum of assignment and in-class activities score. Generally, if students come to class, they will get 1 point. If they come late 15, 30, or 45 minutes late, they will get 0.7, .05, or 0.3 respectively. This means the class attendance score could tell the hours that each student participate the class. After using Pearson’s correlation, the analysis result shows that the class attendance score is strongly related to assignment score (r=.836; p=.000).

This means the students who came to class could earn more skills, so they could finish the assignment well. The students who came to class early would have more opportunity to attend the traditional lecture part. These students would have a certain level of knowledge and can apply the knowledge to complete the active learning activities and the homework assignment.

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities Asia Bangs hair

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Thai students taught to be good hosts in Thailand

Cite this article as: Arunrangsiwed, P. (2020). Thai students taught to be good hosts in Thailand. Retrieved from https://sw-eden.net/2020/01/02/good-host-thailand/

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities Multiracial dormitory

The last class, after all students took the final exam, I allowed students with too-many absents to participate some special active learning activities run by me. These special classes I added at the end of semester could help these students to pass the class. Another purpose of these special classes is to test new active learning activities. I designed new activities which were firstly recommended by my good students in last semester. His name is Mavin. Mavin experienced a difficulty in his bus ride. The foreigners wanted to go to some places and no one there could answer. Mavin tried to help. He could help, but he needs to be able to help better than he actually did. He told me that in our text book, it normally teaches students to survive in other countries. In fact, in Thailand, all students should be taught to be good host. They should be able to suggest the direction for the foreigners.

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities order food

Hence, I designed new active learning activities. I drew the map of my own university and surrounding neighbors. I made copies for the students and gave each group of students different questions. For example, they would face an experimental situation that they were asked, “How can I go to the nearest coffee shop?” The students would suggest the direction for the foreigners.

I would recommend teachers who teach this class in next semester to use this activity and also other activities that I tested in the additional class. They could change the location or use other maps to teach their students. They could find the suitable places that their students may have an opportunity to face the foreigners.

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities Three Asia girl smile cute lovely beautiful

1 Comment

Filed under Uncategorized

Students exchanged their ID card for a key of classroom: Thailand

Cite this article as: Arunrangsiwed, P. (2020). Students exchanged their ID card for a key of classroom: Thailand. Retrieved from https://sw-eden.net/2020/01/01/students-exchanged-id-card-key-classroom

Students exchanged their ID card for a key of classroom

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities high school locker

I taught 5 classes in this semester, and every class is occurred in the same room. This room is pretty good. I have never had any problem with computer and projector. The whole classroom is very clean. The officers who look after this room are very nice and polite. I also love that the room consists of 4 video cameras. If the students did not come to class, but they claimed that they came, I can check it. I could check if the students cheated or not. Moreover, sometimes, I forgot to check the attendance for a student. I could look at the recorded video to find out if the particular student actually came.

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities Examination

I would like to see the management systems of all other classrooms to be like this. The officers always open the room on time. The students do not need to use their student ID cards to exchange with the key and open the room by themselves. I love how the university has the service, that let the officers open the room for us.

The problem of other room I had used is that the students had to use their student ID cards to exchange the key to open the classroom. That way, if all students forget to bring their student ID card, no one would open the room. If the students who had student ID card came late, the teacher also needed to teach late. Moreover, the student who used her/his ID card to exchange with the key had to stay for entire class, even one finished one’s assignment and ready to go home. This is because one had to lock the room and bring the key to exchange desk in order to get one’s student ID card back.

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities eating

Leave a comment

Filed under Uncategorized

When teachers got less time to teach students: Thailand Case

Cite this article as: Arunrangsiwed, P. (2020). When teachers got less time to teach students: Thailand Case. Retrieved from https://sw-eden.net/2020/01/01/teachers-time-teach-students/

When teachers got less time to teach students

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities Thai emo tomboy Proud Arunrangsiwed

There was one class that I spent less time than usual. I tried to shorten the lesson to fit into the available time. This is because my students have to arrange two seminars. One group arranged the seminar for Public Relation major, and the other group did for Advertising and Marketing major.

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities traditional examination exam

I could not just let them stay in my class, but I would need to allow them to support their own major. I think it is a good thing though. Because of this, I lost one week. Hence, I have to teach faster, so everyone could have an exam in the same week at the end of the semester. In other words, I have to teach every lesson to my students and finish it within the same week before the exam period. For some group of the students, it allows me to teach everything within 15 weeks, while some group, I could teach only 13 weeks.

I would like to express my sincere thanks to everyone that helps pay more attention to catch up the friends in other class that had more time to study.

In next semester, I would suggest the teachers to have “spare” weeks, in case that students might be asked to arrange or participate seminar/workshop of their major/school.

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities emo heart

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Active Learning and Absent Students Problems: Thailand Case

Cite this article as: Arunrangsiwed, P. (2020). Active Learning and Absent Students Problems: Thailand Case. Retrieved from https://sw-eden.net/2020/01/01/active-learning-problems/

Active Learning and Absent Students Problems

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities red hijab girl fake

The current semester, as well as the previous semesters that I have a chance to teach students in Public Relation and Advertising major, I found that they could pay attention to the class very well. There were few drop-off students who had less responsibility at the end of the semester. If I would evaluate my own satisfaction of teaching these students, I could say that I have a high level of it.

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities elementary kid children schoolers

I ran active learning activities for the entire semester. These could pull the students into the lesson very well. At the beginning of class period, I normally have a short traditional lecture. This period is about 30 minutes before getting into the active learning activities. If the students came to class late, they would miss the lecture part. This might cause a lower grade on their assignment if active learning of the particular class. This is because the topic or lesson of the lecture part and active learning part are the same in the same day.

When I attended a seminar arranged by Suan Sunandha Rajabhat University regarding, “active learning,” I had a question and I asked the expert. I said, “the active learning activities would be hard to be conduct if the students did not come on time, like, when I asked them to do a group work and someone in the group came after all other members completed the work.” The expert in that seminar answered that I had to be very serious in checking students’ class attendance, like, checked them the lower point if they came late.

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities watercolor workshop

In fact, in both previous semester and the current semester, I check the students’ class attendance very seriously. If they came to class on time, they would get 1 point. If they came to class late 15, 30, 45, or 60 minutes late, they would get only 0.7, 0.5, 0.3, or 0.1 respectively. However, some students did not care much about the points or grade. The active learning wall never be smoothly completed if there are only few late students.

I think the way to solve the particular problem is to start the class not too early. The university I am working in is in Bangkok metropolitan area. There is often heavy traffic especially in the morning. In my opinion, all classes should begin at 10 AM or at least 9:30.

Thailand Education Teachers Students High School University Classroom Studying Learning Activities camping

My opinion may sound like, I do not want to improve my students’ responsibility. The truth is that if the students could come to exactly 8:00 AM, they have to wake up at 5AM. That is not reasonable. On the other hand, if the students start the class at 10 AM, they could wake up at 9 AM, have breakfast, and come to class on time.

These students generally do not have cars and only some of them have motorbikes. If they have to come to class at 8:00 AM, they need to ride the “pack” bus. They do not only have no seats to sit, but they also have no space to stand.

I would recommend that the classes of next semester should begin at 9:30 AM or 10:00 AM. Students would have better grades both in attendance and in active learning part.

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities high school dorm dormitory

1 Comment

Filed under Uncategorized

How to make Thai students honest in their assignments and exam?

Cite this article as: Arunrangsiwed, P. (2020). How to make Thai students honest in their assignments and exam?. Retrieved from https://sw-eden.net/2020/01/01/students-honest-exam/

How to make students honest in their assignments and exam?

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities พราว อรุณรังสีเวช และ บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ

I could see the development of students in the current semester, that the cheating is reduced. There is only few of them that still cheat on the assignment and quiz. At the first class of this semester, all students were asked to write a promise (some of them call this worksheet, “swear”). What they wrote is to promise that they would not cheat for entire semester. I added a sentence at the end that, if they could finish all assignments, quiz, and exams, honestly, they will have high GPA, high education level, good future workplace, profession in their career, and life achievement.

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities graduation girl bachelor degree

Most students who wrote this promise, has not cheated for entire semester. On the other hand, some students did not attend the first-class meeting of the semester. Therefore, they did not write this promise. I found that these students were more likely to cheat than those who wrote the promise.

I think the “promise” sheet have been effective in cheating prevention in both current semester and last semester. I would recommend other teachers who will teach English and Art to use the similar method for cheating reduction, too.

I got another assumption that the students who did not come in the first class or did not write the “promise” sheet, are higher in cheating than those who wrote the promise sheet. Generally, good students would come in the first-class meeting, but bad students may have an absent in that day. Cheating behavior might be correlated to missing-the-first-class-meeting. If this assumption was correct, it might be concluded that “promise” sheet was not effective. Hence, if you are both teacher and researcher, you should test this assumption or hypothesis to understand the method to decrease cheating rate in students.

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities Mon Myanmar Thai dance traditional

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Participate the Times-icon Conference as the Third Time

Cite this article as: Arunrangsiwed, P. (2020). Participate the Times-icon Conference as the Third Time. Retrieved from https://sw-eden.net/2020/01/01/times-icon-conference/

Participate the Times-icon Conference as the Third Time

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities วัดอ่างเวียน อั๊ม อั๊ม แล้วรวย

I am a teacher working in a public university. All of us have to be evaluated every year. People, who are temporarily hired, told me that they might be fired if their scores are less than 60 from 100. And for the employees with the long-term contract, the salary would be increased 1 percent if only their score is higher than 60.

An important factor that could help us increase our evaluation score is to go to a conference. I had, earlier, come to this conference, Times-icon, part two years. The reason that I keep joining this conference are that the staffs and peer reviewers are friendly and optimistic. Every time, I have to edit my paper according to the comments from peer reviewers, I feel that they do not try to hurt, but to help. The point that I want to made here is that I did not join Times-icon because I have the right to do something that others cannot, but I prefer this conference because of its friendliness and professionalization.

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities Myanmar palace

The presenters are from many institutes both inside and outside Thailand. Some of them are students, like, Master and doctoral students. I think that about half of them are teachers as well as me. I mean the university lecturers.

Next year, I planned to join this conference again. I would submit more than one paper. I am really happy if my paper could be published in IEEE database. The proceeding in IEEE is also appeared in SCOPUS search engine. Although some in my university seem to ignore this benefit, I still keep doing it. I know what is the right thing to do. No one could stop me just by providing me less fund to join this conference.

Thailand Education Teachers Students School University Classroom Studying Learning Activities Mon Myanmar Thai dance traditional

Leave a comment

Filed under Uncategorized