สี (Color) และ เงา (Shade and Shadow) ในการออกแบบประติมากรรม

จากที่อาจารย์พราว แจกเอกสารประกอบการสอนไว้แล้วว่า สีมี 3 คุณลักษณะ คือ Hue, Saturation และ Value ในงานที่เป็นภาพวาด หรือ Digital Paint ที่เป็น 2 มิติ ศิลปินสามารถควบคุมน้ำหนักอ่อนแก่ (Value) ของสีได้ทั้งหมด แต่ในงานประติมากรรม น้ำหนักของสียังขึ้นอยู่กับแสงที่ส่องมายังวัตถุ เมื่อวางประติมากรรมในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความสว่าง/ความเข้มของแสง หรือเป็นสีของแสง

บทความนี้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของอาจารย์พราว อรุณรังสีเวช หรือใช้ชื่อในเว็บไซต์ว่า สว อิเฎล ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ที่อื่น ยกเว้นอ้างอิงเพื่อการศึกษาในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์เท่านั้น ห้ามนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์อื่นๆ (ยกเว้น sw-eden.net) การอ้างอิงเพื่อการศึกษาใช้รูปแบบดังต่อไปนี้

พราว อรุณรังสีเวช. (2016). หลักการออกแบบประติมากรรม (Elements and Principles of Sculpture Design), เอกสารประกอบการสอนวิชา ศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร์, url: (หลักการออกแบบประติมากรรม)

ในส่วนของสีของแสง แสงมิได้มีผลเฉพาะในส่วนของน้ำหนักอ่อนแก่ของสีเท่านั้น หากอาจารย์พราวนำประติมากรรมไปตั้งใว้ในที่ที่มีแสงสีเหลือง สีอื่นๆ ทุกสีก็จะแสดงสีวัตถุที่แท้จริงออกมาไม่ได้ เพราะแสงมีเพียงสีเดียว สิ่งที่สะท้อนจากวัตถุเข้าตามนุษย์ก็มีเพียงสีเดียวเท่านั้น ทำให้สีต่างๆ ดูผิดเพี้ยนไป

แสงสีเหลือง

หากพูดถึงการออกแบบงานขนาดใหญ่ เช่น สถาปัตยกรรม และงานออกแบบภายใน ผู้ออกแบบยังต้องคำนึงถึงแสงสีที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลาของวัน และยิ่งประเทศที่มีฤดูหนาว หิมะตก สภาพแวดล้อมก็เปลี่ยนไปด้วย สมัยเรียนปริญญาตรี อาจารย์พราว เรียนสถาปัตยกรรม ตอนนั้น นำเสนองาน ต้องลองวางภาพอาคารกับฉากที่เป็นท้องฟ้าเวลากลางวัน และกลางคืน เพื่อจะได้ทราบว่าอาคารดูแล้วหน้าตาเป็นอย่างไร อาคารควรที่จะดูดีแม้ว่าแสงสี หรือสีบรรยากาศเปลี่ยนไป ซึ่งสถาปนิกสามารถติดตั้งไฟส่องอาคารเพิ่มเติมได้เอง อาจารย์พราวเคยไปฟังบรรยายการถ่ายภาพของคุณวรดิเรก มรรคทรัพย์ ที่จัดบรรยายพิเศษเรื่องการถ่ายภาพที่วัดญาณเวศกวัน จำได้ว่าพูดถึงเรื่องไฟที่ติดที่หัวลำโพงในอดีต ซึ่งมีหลายสี แต่ปัจจุบันเหลือเพียงสีเดียวคือสีเหลือง

การติดไฟลักษณะนี้ เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่า สี (Color) และ เงา (Shade and Shadow) ในงานประติมากรรม กับงานภาพเขียน 2 มิติ นั้นแตกต่างกัน คือ ในงานประติมากรรม สี (Color) และ เงา (Shade and Shadow) สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลากหลายกว่า ซึ่ง ศิลปินต้องเตรียมพร้อม และคาดคะเนล่วงหน้าในขณะที่สร้างสรรค์ชิ้นงาน ประติมากรรม

รูปนูนสูง พื้นผิวของวัตถุ

องค์ประกอบศิลป์ ของงานประติมากรรม
☀ (0) องค์ประกอบศิลป์ ของงานประติมากรรม
☀ (1) สี (Color) และ เงา (Shade and Shadow)
☀ (2) พื้นผิว (Texture)
☀ (3) ความสมดุลย์ (Balance)
☀ (4) สัดส่วน และ สัดส่วนที่ปรับเปลี่ยนได้ (Scale, Proportion and Altered Proportion)
☀ (5) มวล และ พื้นที่ (Mass and Space)

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ตัวอย่างโครงร่างงานบทความวิจัย

บทความนี้ สว อิเฎล เขียนขึ้นมาเพื่อพี่น้องชาว M78 และ L77 รวมถึงเพื่อนๆ อมนุษย์ผู้เป็นอัจฉริยะ ทั้งหลาย

หัวข้อวิจัย: การศึกษาความเป็นตัวตนของตัวละครเรื่อง “Ultraman Zero: The Revenge Of Belial”

== บทนำ ==

– ภาพยนตร์เรื่อง Ultraman Zero: The Revenge Of Belial เป็นภาพยนตร์ที่มีผู้ชมมากมาย มาจากทั่วโลก ทั้งดูจากโรงภาพยนตร์โดยตรง ดูทางออน์ไลน์ ตลอดจนทาง DVD แสดงให้เห็นว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีอิทธิพลไม่น้อยกับกลุ่มผู้ชม
– จากที่ทราบกันดีว่าภาพยนตร์อุลตร้าแมน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กเล็ก และเด็กเล็กเรียนรู้จากสื่อต่างๆ รอบตัวเขา เพื่อเตรียมตัวเติบโตเป็นผู้ใหญ่ (อ้างอิง) ภาพยนตร์อุลตร้าแมนจึงควรมีการสอนเด็กเล็กอย่างถูกต้อง
– งานวิจัยชิ้นนี้ ศึกษาความเป็นตัวตนของตัวละครต่างๆ ในภาพยนตร์ Ultraman Zero: The Revenge Of Belial เพราะ การสร้างตัวตน เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเด็ก ซึ่งส่งผลถึงพฤติกรรมด้านการแสดงออก การเลือกซื้อสินค้า การเล่น ตลอดจนพัฒนาการในด้านต่างๆ (อ้างอิง)

== ทบทวนวรรณกรรม ==

– ความเป็นตัวตน หมายถึง ………… (ประโยคเดียวพอ)
– มีงานวิจัยมากมายศึกษาความเป็นตัวตน ความเป็นตัวตนสามารถบ่งบอกพฤติกรรมการเลือกสีสินค้า (อ้างอิง) ซึ่งคนที่มีความเป็นตัวตนสูง จะเลือกซื้อสินค้าในลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์มากกว่าคนที่มีความเป็นตัวตนต่ำ (อ้างอิง) นอกจากนี้ ความเป็นตัวตนที่มีลักษณะต่อต้านสังคม ยังทำให้เด็กวัยรุ่นมีพฤติกรรมก้าวร้าว (อ้างอิง) แต่ความเป็นตัวตนก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อคนเราย้ายถิ่นฐาน (อ้างอิง) หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่ออายุมากขึ้น (อ้างอิง) ดร.ซากิ ค้นพบแนวทางการสร้างแรงจูงใจให้คนสามารถเปลี่ยนความเป็นตัวตนในทางที่ดี โดยอาศัยความอบอุ่นในครอบครัวเข้ามาช่วย (อ้างอิง)
– ภาพยนตร์เป็นสื่อคนมากมายรับชม และมีผลกับความเป็นตัวตนของผู้ชม (อ้างอิง) โดยเฉพาะในวัยเด็ก ซึ่งเป็นวัยเรียนรู้ (อ้างอิง)
– ภาพยนตร์ที่มีสีสันต์ทำให้ผู้ชมมีบุคคลิกร่าเริง แจ่มใส (อ้างอิง) แต่ในทางกลับกัน ภาพยนตร์ที่มีความโหดร้าย จะทำให้ผู้ชมมีพฤติกรรมก้าวร้าว (อ้างอิง) และ มีความคิดนิยมความก้าวร้าว (อ้างอิง)
– สรุปได้ว่า ความเป็นตัวตนมีผลกระทบกับพฤติกรรมหลายๆ ด้าน และ ภาพยนตร์มีผลกระทบมากกับความเป็นตัวตน. ดังนั้น การศึกษาการแสดงความเป็นตัวตนของตัวละครในภาพยนตร์ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

== วิธีการ ==

coders: coders มี 4 คน ซึ่งคือผู้ทำวิจัย. coder แต่ละคนได้รับการฝึกปฏิบัติร่วมกันก่อนที่จะแยกย้ายกันไปวิเคราะห์ข้อมูล
case: ความเป็นตัวคนของตัวละครแต่ละตัวในเรื่อง Ultraman Zero: The Revenge Of Belial โดยผู้วิจัยจะเลือกเฉพาะตัวละครที่โดดเด่นเท่านั้น คือ Ultraman Zero, Princess Emerana Luludo Esmeralda, Mirror Knight, Jean-bot, Glenfire, Ultraman Zoffy, และ Ultra Seven
การวิเคราะห์: ใช้วิธี Thematic Analysis เพื่อวิเคราะห์ความเป็นตัวตนของตัวละครแต่ละตัว และหาตัวอย่างประกอบว่าการมีตัวตนนั้นๆ เช่น การที่ Glenfire หัวเราะและอวดอ้างความสามารถของตนเอง แสดงว่า เป็นจำพวก คนหลงตนเอง

Ultraman Zero and Nova Monster ノーバ (てるてる坊主)

== ผล ==

1) Ultraman Zero: มีความขี้โม้ หลงตนเอง แสดงให้เห็นได้จากเหตุการณ์ ……… ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการที่เคยเอาชนะศัตรูได้แล้วครั้งหนึ่ง แต่ถึงแม้ว่าจะเคยเอาชนะศัตรูมาได้ คนเราก็ไม่ควรจะมั่นใจเกินไปว่าตนจะชนะอีกเป็นครั้งที่ 2 การที่ภาพยนตร์แสดงออกถึงสิ่งนี้ อาจทำให้เด็กเลียนรู้ว่า การทำงานสำเร็จเพียงครั้งเดียวก็สามารถนำไปโชว์โอ้อวดได้ทันที ซึ่งเป็นการสอนในทางที่ผิด และยิ่งไปกว่านั้น Ultraman Zero เป็นตัวละครที่เด่นที่สุดในเรื่อง และเด็กอาจจะชื่นชอบเขามากที่สุดในเรื่อง ทำให้เด็กอาจเลียนแบบพฤติกรรมของตัวละครตัวนี้มากที่สุด
2) Princess Emerana Luludo Esmeralda: เป็นผู้ที่มีความเสียสละ แม้กระทั่งเลือดของตนเองก็ยังยอมเสียสละเพื่อให้กลุ่มเพื่อนฝ่าพ้นวิกฤต การนำเสนอบทบาทของตัวละครฝ่ายดี ในลักษณะนี้ เป็นการสอนที่ดี ต่อเด็กเล็ก ทำให้เด็กรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม เห็นประโยชน์ของคนหมู่มากเป็นสำคัญ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ฉากที่เจ้าหญิงเสียสละตนเองมีอยู่เพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น หากเด็กเล็กไม่ตั้งใจดู ก็อาจจะจับใจความไม่ได้ ทางนักวิจัยจึงแนะนำให้ผู้สร้างภาพยนตร์ในอนาคต เน้นย้ำในฉากที่มีคำสอนดีๆ ให้มากขึ้น อาจใช้วิธีการพูดซ้ำด้วยตัวละครตัวอื่น หรือทำให้เนื้อหาช่วงนั้นๆ ยาวขึ้น
3) Mirror Knight: ………………
4) Jean-bot: …………………..
5) Glenfire: …………………..
6) Ultraman Zoffy: ……………..
7) สว อิเฎล: ………………..

== สรุป และข้อแนะนะ ==

– ตัวละครส่วนใหญจะมีความเป็นตัวตนที่ไม่เหมาะสมต่อการเอาไปเยี่ยงอย่าง ซึ่งจัดได้ว่าเป็นปัญหาของภาพยนตร์สำหรับเด็ก
– ผู้วิจัยแนะนำผู้กำกับ ผู้สร้างภาพยนตร์ ให้สร้างสรรค์งานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เหมาะสมกับผู้ชม ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย
– รัฐบาลอาจมีส่วนช่วยในการออกนโยบาย เช่น ภาพยนตร์ที่มีคำสอนดี และไม่มีความรุนแรง อาจได้รับการลดหย่อนภาษี
– นอกจากนี้ นักวิจัยยังแนะนำพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ให้ดูภาพยนตร์ไปพร้อมๆ กับเด็กเล็ก เพื่อคอยแนะนำ และสอน

== อ้างอิง ==

……
……
……
……

Ultraman Mebius Transforming พราว อรุณรังสีเวช

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ประเภทและลักษณะเครื่องหมายการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา

บทความนี้เรียบเรียงโดยอาจารย์พราว อรุณรังสีเวช จากการบรรยายของคุณมงคล แก้วมหา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หากต้องการเผยแพร่หรือบอกต่อ กรุณาใช้ Link คือ https://sw-eden.net/2016/03/22/trade-mark/ หรือ http://wp.me/peBZp-1c3 กรุณาอย่า copy ไปไว้ในเว็บอื่นหรือสื่ออื่น

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับขึ้นทะเบียนเครื่องหมาย 4 ลักษณะ คือ
1. เครื่องหมายการค้า (Trade Mark)
2. เครื่องหมายบริการ (Service Mark) เช่น ธนาคาร, โรงแรม, เว็บไซต์
3. เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) เช่น เครื่องหมายที่นำไปรับรองธุรกิจอื่นๆ หรือบุคคลอื่นๆ เช่น เชลล์ชวนชิม เครื่องหมายชนิดนี้จะใช้กับธุรกิจของคนอื่น ได้เท่านั้น ห้ามมิให้ใช้กับธุรกิจของคนจดเอง
4. เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) เช่น เครื่องหมายที่จดขึ้นเพื่อให้กับกลุ่มธุรกิจย่อยๆ ของบริษัทหนึ่ง หรือกลุ่มบริษัทหนึ่งๆ

ผู้ประกอบการธุรกิจไม่จำเป็นต้องจดเครื่องหมายการค้าก็ได้ แต่การจดจะทำให้ได้รับการคุ้มครอง ป้องกันการลอกเลียนแบบ ในบางประเทศยังได้รับการคุ้มครองการจอง Domain Name หรือ URL ของเว็บไซต์ เพื่อมิให้ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของสินค้าตัวจริงมาจอง Domain Name และมาขาย Domain Name กับเจ้าของตัวจริงทีหลังในราคาแพง จากประสบการณ์ของ สว อิเฎล เอง เคยเห็นชื่อ Domain ที่โดนๆ มากมายถูกจองไว้โดยเจ้าของ server หรือ พวก web hosting และมาขายคนธรรมดาๆ ที่ต้องการชื่อดังกล่าวในราคาแพง ปกติ สว อิเฎล จะซื้อ Domain Name ราคาอย่างมากไม่เกิน 20 เหรียญสหรัฐต่อปี แต่บางชื่อ อาจถูกขายในราคามากกว่า 1000 เหรียญต่อปี

การจดเครื่องหมายการค้าครั้งหนึ่งๆ จะคุ้มครองได้เป็นเวลา 10 ปี เป็นหน้าที่ของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะต่ออายุเครื่องหมายการค้านั้นๆ หากเครื่องหมายการค้าหมดอายุ และคู่แข่งจะมาชิงจดต่อ เขาไม่สามารถนำไปจดทะเบียนซ้ำได้ นอกจากนี้ เครื่องหมายการค้าต้องไม่นำมาจากภาพเป็นลิขสิทธิ์ของคนอื่น หรือซ้ำกับลวดลายที่เคยมีคนจดสิทธิ์บัตรไป แต่ตอนที่ สว อิเฎล เอาตราสัญลักษณ์ของเว็บไซต์ไปจด ก็แอบเห็นว่าภาพในสมุดรวมเครื่องหมายการค้า เป็นภาพที่มีลิทธิ์เป็นของคนอื่น หรือลอกเลียนแบบมา นั้นมาจากเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาตรวจสอบไม่ดี

หากเครื่องหมายการค้า 1 เครื่องหมาย ถูกนำไปใช้กับสินค้าหลายประเภท หรือ เป็นได้ทั้งเครื่องหมายบริการและเครื่องหมายการค้า ผู้จดก็ต้องจดแยก และจ่ายเงินตามแต่ละชนิดไป ทำให้ ยิ่งมีสินค้าหลากหลาย ก็ต้องจ่ายเงินมากขึ้นเท่านั้น ในกรณีของ สว อิเฎล ได้ยืนจดเครื่องหมายเดียวกันเป็น 2 ลักษณะ คือเครื่องหมายการค้าที่เป็นตราสัญลักษณ์ของหนังสือ และเครื่องหมายบริการซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของเว็บไซต์

ภาพตัวอย่างการยืนขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ภาพที่นำไปจดทะเบียน ไม่ควรเป็นภาพใหญ่ เพราะค่าจดจะแพงขั้น หากเครื่องหมายการค้า สามารถดูออกได้จากภาพขนาดเล็ก มีรายละเอียดไม่มาก ก็ควรพิมพ์ภาพเล็กไปจดทะเบียน นอกจากนี้ ยังออกแบบให้เป็นภาพขาวดำ เพื่อจะทำให้เวลานำไปใช้งานจริงๆ สามารถเปลี่ยนสีไปได้เรื่อยๆ ตามความเหมาะสมกับสินค้า และป้ายต่างๆ

การจดเครื่องหมายการค้า สามารถจดได้เป็น 4 ลักษณะ คือ
1. คำ เช่น เครื่องหมายการค้าที่อยู่ในลักษณะ Wordmark และ Lettermark
2. ภาพ เช่น เครื่องหมายการค้า ที่เป็น Symbol และ Emblem
3. กลุ่มสี ตั้งแต่ 2 สีขึ้นไป เช่น สีที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์กร เช่น 7-ELEVEn และ ธนาคารไทยพานิชย์
4. รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เช่น รูปร่างขวดที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ขวดเครื่องสำอางค์ ขวดโค้ก

กรณีที่นำ Wordmark หรือ Lettermark ไปจดทะเบียน หากมีการเปลี่ยน Font ก็ต้องไปจดทะเบียนใหม่ การจดครั้งหนึ่งๆ ทั้งเครื่องหมายการค้าที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แต่ต้องจดแยกกัน

สิ่งที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าคือ
1. “การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทำให้ภาพที่นำไปจดมีลิขสิทธิ์เกิดขึ้น” ที่ข้อความนี้ไม่จริงเพราะ ลิขสิทธิ์เกิดขึ้นทันทีเมื่อเจ้าของสร้างสรรค์ผลงาน
2. “การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทำให้ผู้จดไม่ต้องเสียภาษี”

ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์องค์กร โดย นาย พชร หรือ ต้นหอม นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
การออกแบบตราสัญลักษณ์

Leave a comment

Filed under Uncategorized

วิธีการใส่รูป เป็นพื้นผิววัตถุใน 3Ds Max

ขั้นตอนการใช้โปรแกรม 3Ds Max ในหน้านี้ เขียนขึ้นโดย อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช ผู้สอนนักศึกษาแอนิเมชัน และนักศึกษาวิทยุโทรทัศน์ในรายวิชาที่ต้องใช้โปรแกรมนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้อื่น copy และไปเผยแพร่ในเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ และถ้าหากท่านต้องการบอกคนอื่นเกี่ยวกับวิธีการใช้เหล่านี้ กรุณาให้ Link ของหน้านี้ คือ http://wp.me/peBZp-1bP หรือ https://sw-eden.net/2016/03/22/3ds-max-material/

เรียน เรียงตามหัวข้อดังนี้
1. วิธีการสร้างวัตถุใน 3ds Max สำหรับมือใหม่
2. วิธีการสร้างรูปทรงจากเส้น ใน 3Ds Max
3. วิธีการทำตัวหนังสือหนาๆ ใน 3Ds Max
4. วิธีการใส่รูป เป็นพื้นผิววัตถุใน 3Ds Max


— คลิกที่ปุ่ม Material ที่แถบเมนูด้านบนสุด (ปุ่มเป็นรูปกลมๆ มีตารางๆ; ถ้าดูตามรูปด้านล่าง จะเป็นปุ่มที่ 3 ถักจากขวามือบนสุด)
— จะมีหน้าต่าง Material Editor โผล่ขึ้นมา
— ถ้าหน้าจอไม่เหมือนในรูปด้านล่าง ให้ทำตามรูป คือ …
— คลิก “Modes” ที่มุมซ้ายบนของหน้าต่าง
— เลือก “Compact Material Editor”

3Ds Max วิธีการสร้างโมเดล Extrude สอนโดย สว อิเฎล

.

— เลือกลูกบอลลูกใดลูกหนึ่ง
— มองหาคำว่า Diffuse อยู่ตรงกลาง ทางซ้ายมือของหน้าต่าง Material
— ด้านขวาของคำว่า Diffuse: จะมีช่องสีขาว และ มีปุ่มสีเทาเล็กๆ ถัดจากสีขาว
คลิกปุ่มสีเทาเล็กๆ
— จะมีหน้าต่างอีกหน้าต่างโผล่ขึ้นมา ชื่อว่า Material/Map Browser
— ให้เลือกปุ่มแรก “Bitmap”

3Ds Max วิธีการสร้างโมเดล Extrude สอนโดย สว อิเฎล

.

— เมื่อเลือก Bitmap แล้ว จะมีหน้าต่างโผล่ขึ้นมา ให้เราค้นหารูปที่เราต้องการนำมาทำเป็นพื้นผิว
เลือกรูปที่เราชอบ
— รูปอาจเป็นภาพที่คุณถ่ายเอง หรือค้นมาจากที่อื่นๆ ก็ได้
— เมือเลือกแล้วก็กดปุ่ม “Open”

3Ds Max วิธีการสร้างโมเดล Extrude สอนโดย สว อิเฎล

.

เมื่อเลือกแล้ว จะพบว่า ลูกบอลจะมีพื้นผิวเหมือนภาพที่เลือกไว้ ดั่งภาพด้านล่าง

เอาเมาส์จับที่ลูกบอลดังกล่าว และลากโยนใส่วัตถุที่เราต้องการให้มีพื้นผิวแบบนั้น

3Ds Max วิธีการสร้างโมเดล Extrude สอนโดย สว อิเฎล

.

การ Render เป็นภาพ
— คลิกที่รูป กาน้ำ ด้านขวาสุด จะได้ภาพออกมาดั่งรูป
(กาน้ำมี 3 กา เลือกกาขวาสุดนะจ๊ะ)

3Ds Max วิธีการสร้างโมเดล Extrude สอนโดย สว อิเฎล

Leave a comment

Filed under Uncategorized

วิธีการทำตัวหนังสือหนาๆ ใน 3Ds Max

ขั้นตอนการใช้โปรแกรม 3Ds Max ในหน้านี้ เขียนขึ้นโดย อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช ผู้สอนนักศึกษาแอนิเมชัน และนักศึกษาวิทยุโทรทัศน์ในรายวิชาที่ต้องใช้โปรแกรมนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้อื่น copy และไปเผยแพร่ในเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ และถ้าหากท่านต้องการบอกคนอื่นเกี่ยวกับวิธีการใช้เหล่านี้ กรุณาให้ Link ของหน้านี้ คือ http://wp.me/peBZp-1bE หรือ https://sw-eden.net/2016/03/22/3ds-text/

เรียน เรียงตามหัวข้อดังนี้
1. วิธีการสร้างวัตถุใน 3ds Max สำหรับมือใหม่
2. วิธีการสร้างรูปทรงจากเส้น ใน 3Ds Max
3. วิธีการทำตัวหนังสือหนาๆ ใน 3Ds Max
4. วิธีการใส่รูป เป็นพื้นผิววัตถุใน 3Ds Max

— ดูแถบเครื่องมือทางด้านขวามือ
— คลิก Shape (ปุ่มที่เป็น วงกลมซ้อนกับสี่เหลี่ยม)
— ดูเมนูที่ปรากฎขึ้นด้านล่าง คลิกปุ่มที่เขียนว่า “Text”
พิมพ์ข้อความลงในช่องด้านขวามือ ล่างๆ ขวาๆ แทนที่คำว่า MAX Text

เมื่อสร้างเสร็จแล้ว จะพบว่า text ออกมาเป็นเส้น พอ Render ออกมาแล้วมองไม่เห็น เราจึงต้องใส่ความหนาให้กับ Text

3Ds Max วิธีการสร้างโมเดล Extrude สอนโดย สว อิเฎล

.

การใส่ความหนาให้กับ Text
— คลิกที่ text ทีาสร้างไว้
— คลิก Modify (สายรุ้งสีน้ำเงิน ทางขวาบนของหน้าจอ อยู่ถัดไปเป็นปุ่มที่สอง จากปุ่มที่เหมือนรูปดวงอาทิตย์)
— คลิกที่ Modify List
— จะเห็นเมนูให้เลือกมากมาย ให้เลือก Extrude
— เพิ่มค่า Amount คือความหนาของตัวหนังสือ (กลางๆ ขวามือของหน้าจอ)

ก็จะได้ดั่งภาพด้านล่างนี้

3Ds Max วิธีการสร้างโมเดล Extrude สอนโดย สว อิเฎล

.

นักศึกษาสามารถแต่งภาพ จัดแสง (ดูตามภาพด้านล่าง)
— เลือก Light >> Free Light
— คลิกที่หน้าจอ เพื่อสร้างแสงในตำแหน่งที่ต้องการ
— เมื่อสร้างจนพอใจแล้ว คลิกขวาในที่ว่างๆ ของ workspace เพื่อออกจากคำสั่ง
— เคลื่อนย้ายแสง จัดแสง ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
— ถ้าต้องการเงา ให้คลิกที่แสง และดูเมนูทางขวามือกลางๆ จะมีคำว่า “Shadow” ให้ทำเครื่องหมาย “ถูก” หน้าคำว่า On

3Ds Max วิธีการสร้างโมเดล Extrude สอนโดย สว อิเฎล

Leave a comment

Filed under Uncategorized

วิธีการสร้างวัตถุใน 3ds Max สำหรับมือใหม่

ขั้นตอนการใช้โปรแกรม 3Ds Max ในหน้านี้ เขียนขึ้นโดย อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช ผู้สอนนักศึกษาแอนิเมชัน และนักศึกษาวิทยุโทรทัศน์ในรายวิชาที่ต้องใช้โปรแกรมนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้อื่น copy และไปเผยแพร่ในเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ และถ้าหากท่านต้องการบอกคนอื่นเกี่ยวกับวิธีการใช้เหล่านี้ กรุณาให้ Link ของหน้านี้ คือ http://wp.me/peBZp-1bF หรือ https://sw-eden.net/2016/03/22/3ds-max-beginner/

เรียน เรียงตามหัวข้อดังนี้
1. วิธีการสร้างวัตถุใน 3ds Max สำหรับมือใหม่
2. วิธีการสร้างรูปทรงจากเส้น ใน 3Ds Max
3. วิธีการทำตัวหนังสือหนาๆ ใน 3Ds Max
4. วิธีการใส่รูป เป็นพื้นผิววัตถุใน 3Ds Max


เปิดโปรแกรม 3Ds Max และลองให้เครื่องมือ ทางด้านขวามือของหน้าจอสร้างวัตถุ (Geometry)

หากต้องการหยุดสร้างวัตถุที่เลือกไว้ ให้ คลิกขวา บนพื้นที่หน้าจอที่ว่างๆ

ถ้าอยากหมุน View ดูรอบๆ สามารถให้ ปุ่ม Orbit ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ (ปุ่มที่ 2 ถัดจากมุมขวาล่างสุด)

ภาพวัตถุ ภายใต้หมวดหมู่ Standard Primitives

3Ds Max วิธีการสร้างโมเดล Extrude สอนโดย สว อิเฎล

.

ถ้านักศึกษาอยากสร้างวัตถุที่มีรูปร่างหน้าตาแตกต่างออกไป ให้ดูที่เมนูด้านขวามือ จากคำว่า “Standard Primitives” ให้กลายเป็น “Extended Primitives” จะมีรูปร่างแปลกๆ ให้เล่นอีกชุดนึง

ภาพวัตถุ ภายใต้หมวดหมู่ Extended Primitives

3Ds Max วิธีการสร้างโมเดล Extrude สอนโดย สว อิเฎล

.

เมื่อสร้างวัตถุแล้ว เราก็ควรที่จะเคลื่อนย้ายมันไปมาได้ หรือ หมุนมัน หรือขยายมัน

3Ds Max วิธีการสร้างโมเดล Extrude สอนโดย สว อิเฎล

.

นักศึกษา วางนิ้ว 3 นิ้ว ของมือซ้าย บนตัวอักษร W E R

W ไว้เคลื่อนย้ายวัตถุ

E ไว้หมุนวัตถุ

R ไว้ขยายหรือย่อวัตถุ

ถ้ากด R ติดกัน 2 ครั้ง อาจเกิดอาการ ย่อขยายแบบคงปริมาตร วิธีแก้คือให้กด R อีกครั้งนึง

มือใหม่ อาจเผลอกด Control + X หรือ กด Control + C ซึ่งจะทำให้งง คือ

X จะทำให้ ปุ่ม W E R ไม่แสดงเครื่องมือให้ ย้าย หมุน หรือ ย่อ ขยาย ถ้านักศึกษาอยากปิด mode นี้ ก็กด X อีกที

Control + C จะทำให้สร้างกล้องขึ้นมา ฉายไปยัง Perspective View พอดี มือใหม่จะรู้สึกว่าการเคลื่อนหน้าจอใน Camera View ยากกว่าใน Perspective ธรรมดา

แก้ปัญหาโดยลบกล้องทิ้งที่หน้าจอ view อื่น

.

ภาพด้านล่างคือ ผลที่เกิดขึ้นเมื่อกด W

3Ds Max วิธีการสร้างโมเดล Extrude สอนโดย สว อิเฎล

.

ภาพด้านล่างคือ ผลที่เกิดขึ้นเมื่อกด E

3Ds Max วิธีการสร้างโมเดล Extrude สอนโดย สว อิเฎล

.

ภาพด้านล่างคือ ผลที่เกิดขึ้นเมื่อกด R

3Ds Max วิธีการสร้างโมเดล Extrude สอนโดย สว อิเฎล

1 Comment

Filed under Uncategorized

วิธีการสร้างรูปทรงจากเส้น ใน 3Ds Max

ขั้นตอนการใช้โปรแกรม 3Ds Max ในหน้านี้ เขียนขึ้นโดย อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช ผู้สอนนักศึกษาแอนิเมชัน และนักศึกษาวิทยุโทรทัศน์ในรายวิชาที่ต้องใช้โปรแกรมนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้อื่น copy และไปเผยแพร่ในเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ และถ้าหากท่านต้องการบอกคนอื่นเกี่ยวกับวิธีการใช้เหล่านี้ กรุณาให้ Link ของหน้านี้ คือ http://wp.me/peBZp-1bo หรือ https://sw-eden.net/2016/03/22/extrude-3ds-max/

เรียน เรียงตามหัวข้อดังนี้
1. วิธีการสร้างวัตถุใน 3ds Max สำหรับมือใหม่
2. วิธีการสร้างรูปทรงจากเส้น ใน 3Ds Max
3. วิธีการทำตัวหนังสือหนาๆ ใน 3Ds Max
4. วิธีการใส่รูป เป็นพื้นผิววัตถุใน 3Ds Max

ขั้นตอนของการสร้างเส้น ให้ไปที่ Shapes และเลือก Line

ดูตามรูปด้านล่าง กดปุ่ม Shape (ปุ่มที่มี วงกลม กับ สี่เหลี่ยมซ้อนกัน) และกดปุ่ม “Line”

3Ds Max วิธีการสร้างโมเดล Extrude สอนโดย สว อิเฎล

การลากเส้นเหมือนเวลาใช้ปากกาใน Photoshop
คลิกขวา หรือ Enter เมื่องานเสร็จ

.

ดูตามภาพด้านล่าง

เลือกเส้นที่สร้างไว้
— คลิก Modify หรือ สายรุ้งสีน้ำเงิน
— เลือก Extrude จาก เมนู

3Ds Max วิธีการสร้างโมเดล Extrude สอนโดย สว อิเฎล

.

ผลที่ได้จากการ Extrude และตั้งความหนา ที่ Amount
ตั้งค่าตัวเลขที่ด้านขวามือของหน้าจอ อาจารย์ใส่ไป 33.5 และ Segments คือ 2

3Ds Max วิธีการสร้างโมเดล Extrude สอนโดย สว อิเฎล

.

แต่ผลที่ได้ จะดูเป็นแผ่น ไม่มีความหนา เราจึงต้องเพิ่มความหนา เพื่อให้ดูแล้วเหมือนจริง

— คลิกเลือกวัตถุ
— คลิก Modify หรือ สายรุ้งสีน้ำเงิน
— เลือก Shell

3Ds Max วิธีการสร้างโมเดล Extrude สอนโดย สว อิเฎล

.

หลังจากเลือก Shell ให้ใส่ตัวเลขที่ Inner Amount และ Outer Amount เป็นการทำให้แผ่นบางๆ มีปริมาตร

3Ds Max วิธีการสร้างโมเดล Extrude สอนโดย สว อิเฎล

กล่าวคือ เส้นกลายเป็นแผ่นด้วยคำสั่ง Extrude และจากแผ่น มีความหนาได้ เมื่อใช้คำสั่ง Shell

.

================================
================================
ต่อจากนี้ จะเป็นการทำร่องด้านในวัตถุที่สร้างขึ้น คล้ายๆ Aluminium Channel ที่ไว้ทำหน้าต่าง (หรือ คล้ายๆ ใส้แม็ก) คุณจะทำต่อหรือไม่ทำก็ได้
================================
================================

— คลิกที่วัตถุ
คลิกขวา
— เลือก Convert to >> Convert to Editable Mesh

3Ds Max วิธีการสร้างโมเดล Extrude สอนโดย สว อิเฎล

.

ใน Mode นี้ จอทางด้านขวามือจะมี Mesh Select Parameters ให้เราเลือกว่าจะเลือกในลักษณะจุด หรือ แบบเป็นแผ่น หรือแบบเป็นก้อน
ให้นักศึกษาเลือกแบบเป็นจุด หรือ ปุ่มซ้ายสุด ตามภาพ เมื่อกดปุ่มที่เป็นจุดๆ แล้ว จะพบว่าวัตถุที่เราสร้าง มีจุดสีน้ำเงิน-ม่วงเต็มไปหมด ทุกๆ มุมของมัน

3Ds Max วิธีการสร้างโมเดล Extrude สอนโดย สว อิเฎล

.

ให้ลากเมาส์เลือกจุดสีน้ำเงินบนผิวด้านหน้าสุดของวัตถุเท่านั้น กรณีนี้ ถ้าทำไม่ได้ ให้ดูที่ Viewport อื่นๆ เช่น Left View หรือ Top View . เมื่อเลือกเสร็จแล้ว ให้กดปุม Delete บนคีย์บอร์ด

3Ds Max วิธีการสร้างโมเดล Extrude สอนโดย สว อิเฎล

.

เมื่อกดปุ่ม Delete แล้ว เราจะพบว่าวัตถุจะกรวง เหมือนภาพด้านล่าง แต่ขอบของมันก็ดูเป็นแผ่นบาง ไม่สมจริง เลยจะทำ Shell ให้มันเหมือนเดิม

— คลิกเลือกวัตถุ
— คลิก Modify หรือ สายรุ้งสีน้ำเงิน
— เลือก Shell
— ใส่ความหนาที่ Inner Amount และ Outer Amount เหมือนที่แปะไว้ก่อนหน้านี้.

3Ds Max วิธีการสร้างโมเดล Extrude สอนโดย สว อิเฎล

.

ผลลัพธ์หลังจากทำ Shell ให้มัน ….

3Ds Max วิธีการสร้างโมเดล Extrude สอนโดย สว อิเฎล

ดูโพสต่อไป เรื่องการทำตัวหนังสือที่มีความหนาใน 3Ds Max

1 Comment

Filed under Uncategorized

ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด นครปฐม – ราชบุรี – สมุทรสงคราม ขับรถเองวันเดียว

ปกติครอบครัวของ รตจิตร จะทำบุญใส่บาตร และถวายสังฆทาน ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้ากรรมนายเวร พ่อแม่ ญาติผู้ล่วงลับ และพวกเราเอง ตลอดจนอนุโมทนาบุญให้ Jordison หมาสุดที่รักของครอบครัวของ รตจิตร เพราะหมาไม่สามารถใส่บาตรได้ แต่ก็ติดรถไปทำบุญด้วยกันเสมอ ๆ มีบางครั้งขณะที่ รตจิตร ถวายสังฆทาน Jordison จะนั่งอยู่ด้านหน้าพวกเรา จนพระคิดว่าจะเอาหมามาถวาย เพราะ Jordison เป็นหมาไทยแท้ที่มีลักษณะดีมาก ตัวใหญ่เหมือนพญาหมา ขนสวยเงางาม ขนยาวกว่าหมาไทยทั่วไป หูตั้ง หลังอาน หางดาบ รอบอกใหญ่จริง ๆ Jordison ไม่กลัวอะไร ใครเห็นก็อยากจับขน บางคนอยากกอด และถาม รตจิตรว่า ขอกอด Jordison ได้มั้ยอะ

วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย. 2558 แม้ Jordison จะไม่ได้ไปกับครอบครัวของรตจิตร แต่พวกเราก็พูดถึงหมาตลอดทาง รตจิตร ได้จัดชุดถวายสังฆทานเพื่อไปทำบุญ 9 วัด พอเอาเข้าจริง พวก รตจิตรไปทำบุญถึง 11 วัด แถมด้วยตลาดน้ำบางน้อยอีก 1 แห่ง แต่เจอวัดที่มีงานทอดกฐิน 1 วัด อีก 1 วัดพระติดฉันเพล และวัดอีกแห่งเป็นวัดพระคริสต์ บทความนี้ รตจิตรอยากให้เพื่อนลองมาดูโปรแกรมกันหน่อย เผื่อเพื่อน ๆ คนไทยจะสนใจ

ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด นครปฐม - ราชบุรี - สมุทรสงคราม ขับรถเองวันเดียว บางกุ้ง

รายการทำบุญ 9 วัด หรือ 11 วัด 3 จังหวัด นครปฐม –ราชบุรี-สมุทรสงคราม และตลาดน้ำอีก 1 แห่ง ครั้งนี้เกือบทุกวัด รตจิตรได้ฝากหนังสือการ์ตูน ทักทายหลายภาษา 9 เล่ม ซึ่งจัดทำโดย อาจารย์พราว ทั้งหมด แก่พระสงฆ์ ที่รับสังฆทานจากพวกเรา เพื่อให้ห้องสมุดของ โรงเรียนวัดแต่ละแห่งด้วย เนื่องจากบางวัดไม่มีโรงเรียนวัด และบางวัดเราไม่พบพระเลย เพราะติดฉันเพลกันหมด คำว่าหลายภาษาเพราะบางเล่มมีถึง 4 ภาษา คือ ภาษาไทย อังกฤษ จีน และภาษาพม่า รายการทำบุญ 9 วัด หรือ 11 วัด มีดังนี้

1. ไหว้พระ 9 วัด วัดแรก วัดบางแขม นครปฐม
2. ไหว้พระ 9 วัด วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี
3. ไหว้พระ 9 วัด วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม ราชบุรี
4. ไหว้พระ 9 วัด วัดปราโมทย์ (หลวงพ่อโต) ราชบุรี
5. ไหว้พระ 9 วัด วัดพระคริสต์หฤทัย วัดเพลง ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง ราชบุรี
6. ไหว้พระ 9 วัด วัดกลางเหนือ ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
7. ไหว้พระ 9 วัด วัดตรีจินดาวัฒนาราม สมุทรสงคราม
8. ไหว้พระ 9 วัด วัดบางกุ้ง สมุทรสงคราม
9. ไหว้พระ 9 วัด วัดเกาะแก้ว และตลาดน้ำบางน้อย สมุทรสงคราม
10. ไหว้พระ 9 วัด วัดโบสถ์ อ.บางคนที สมุทรสงคราม
11. ไหว้พระ 9 วัด วัดปากน้ำ (วัดอมรวิมลจันทร์) อำเภอ อัมพวา สมุทรสงคราม

ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด นครปฐม - ราชบุรี - สมุทรสงคราม ขับรถเองวันเดียว บางกุ้ง

วันที่ 1 พ.ย. 2558 เส้นทางการเดินทาง ไหว้พระ 9 วัด หรือ 11 วัด และเที่ยวตลาดน้ำอีก 1 แห่งครั้งนี้ ลูกสาวของ รตจิตร คือ อาจารย์พราว (Arjarn Proud) เป็นคนขับตลอดทริป โดยอาศัย iPad อย่างเดียว อาจารย์พราว ใช้วิธี download map Application ที่มากับ iPad ไว้ล่วงหน้าทั้ง 3 จังหวัด โชคดีอย่างยิ่งที่มีแผนที่ไว้ เพราะขากลับบนถนนหมายเลข 35 หรือถนนพระราม 2 รถติดฉบับมหากาพย์เลย อีกทั้งถนนที่เคยดี ๆ แต่กลับถูกครูดตลอดทางเพื่อเตรียมโกง เอ๊ย ไม่ใช่ซิ ! เตรียมลาดยางมะตอย เสียดายภาษีที่ผู้มีเงินได้เสียไป คือเสียดายงบประมาณประเทศจริง ๆ เพราะถนนเส้นนี้ดีมาก ๆ อยู่แล้ว แทนที่จะเอาไปทำทางให้ต่างจังหวัดที่ไม่มีทาง ไม่มีถนน การสัญจรลำบากมาก เป็นการใช้งบประมาณ ใช้ภาษีของคนไทยอย่างเห็นแก่ตัวเพื่อนักการเมืองบางกลุ่ม อ้าวเข้าเรื่องต่อนะ อาจารย์พราว ใช้วิธีเข้าเส้นทางลัดตลอด แทนที่จะวิ่งบนถนนพระราม 2 หรือถนนหมายเลขทางหลวง 305 ทำให้ไม่เจอรถติดเลย สุดยอดมาก ขากลับ รตจิตร จึงสามารถประหยัดเวลากลับถึงกรุงเทพ ฯ ได้เป็นชั่วโมง

จุดเด่นของบทความที่ รตจิตร เขียนครั้งนี้คือ นอกจากจะมีรูปวัดประกอบ อาจารย์พราว ใจดี ขับรถไป ทำแผนที่ไป ทำให้ บทความนี้มี map อย่างชัดเจน สำหรับการเดินทางแต่ละวัด เผื่อว่าเพื่อน ๆ จะใช้เป็นประโยชน์เพื่อการเดินทางทำบุญไหว้พระ 9 วัดได้ หรือแม้แต่จะปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางสลับก่อนหลัง หรือไปเพียงบางวัดใน 3 จังวัด คือ นครปฐม – ราชบุรี – สมุทรสงคราม ก็ได้นะ เพราะจำนวนวัดที่ไปครั้งนี้ มากมายจริง ๆ จ้า หนึ่งวัดในจังหวัดนครปฐม ไหว้พระ 4 วัดในจังหวัดราชบุรี และไหว้พระ 6 วัดในจังหวัดสมุทรสงคราม

ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด นครปฐม - ราชบุรี - สมุทรสงคราม ขับรถเองวันเดียว วัดเพลง

Leave a comment

Filed under Uncategorized

วัดปากน้ำ อำเภอ อัมพวา จ. สมุทรสงคราม

วัดปากน้ำเป็นวัดที่ใหญ่ มีพระสงฆ์และเณรมาก เป็นวัดสวย โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลากลางวัดที่ไว้รับถวายสังฆทาน เป็นเรือนไม้ขัดเงาทั้งหลัง มีญาติโยมไปมาจำนวนมาก ที่ตั้งวัดยังติดแม่น้ำอัมพวา ทำให้บริเวณรอบวัดสวยงามมาก วัดนี้เป็นวัดสุดท้ายก่อนที่ครอบครัวของ รตจิตร จะเดินทางกลับกรุงเทพ อีกทั้งเริ่มเย็นมากพอดี ที่วัดมี โรงเรียนวัดปากน้ำ ซึ่งทำให้พวก รตจิตรสามารถถวายแก่พระสงฆ์ รูปที่รับสังฆทาน เพื่อฝากหนังสือการ์ตูนทักทาย 4 ภาษา ให้แก่ห้องสมุดของโรงเรียนด้วย เราเตรียมมากี่ชุดก็หมดพอดี สุดยอด !

เป็นอันว่าจบบทความเรื่อง ทัวร์ทำบุญไหว้พระ 9 วัดใน 1 วัน จนกลายเป็นทัวร์ไหว้พระ 11 วัด บวกตลาดน้ำอีก 1 แห่ง โดยใช้เส้นทางผ่านจังหวัด นครปฐม ราชบุรี และสมุทรสงคราม ขออนุโมทนาบุญแด่เพื่อน ๆ ที่เข้ามาอ่านเพื่อประโยชน์ในการไปทำบุญไหว้พระ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศไทย ให้คงอยู่คู่บ้านเมืองได้อย่างดี อย่างสมบูรณ์ตลอดไป และขออุทิศส่วนกุศลให้แก่ “สุดที่รัก” ของครอบครัว รตจิตร ด้วย

สวัสดี

วัดปากน้ำ  อำเภอ อัมพวา จ. สมุทรสงคราม

วัดปากน้ำ  อำเภอ อัมพวา จ. สมุทรสงคราม

.

.

.

แผนที่วัดปากน้ำ ดูที่จุดสีฟ้า นั่นคือตำแหน่งของวัด
วัดปากน้ำ  อำเภอ อัมพวา จ. สมุทรสงคราม

۩ อ่านและดูรูปเกี่ยวกับวัดอื่นๆ ۩
1. ไหว้พระ 9 วัด วัดแรก วัดบางแขม นครปฐม
2. ไหว้พระ 9 วัด วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี
3. ไหว้พระ 9 วัด วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม ราชบุรี
4. ไหว้พระ 9 วัด วัดปราโมทย์ (หลวงพ่อโต) ราชบุรี
5. ไหว้พระ 9 วัด วัดพระคริสต์หฤทัย วัดเพลง ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง ราชบุรี
6. ไหว้พระ 9 วัด วัดกลางเหนือ ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
7. ไหว้พระ 9 วัด วัดตรีจินดาวัฒนาราม สมุทรสงคราม
8. ไหว้พระ 9 วัด วัดบางกุ้ง สมุทรสงคราม
9. ไหว้พระ 9 วัด วัดเกาะแก้ว และตลาดน้ำบางน้อย สมุทรสงคราม
10. ไหว้พระ 9 วัด วัดโบสถ์ อ.บางคนที สมุทรสงคราม
11. ไหว้พระ 9 วัด วัดปากน้ำ (วัดอมรวิมลจันทร์) อำเภอ อัมพวา สมุทรสงคราม

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ขี้ผึ้งพระบรมรูปพระเจ้าตากสิน วัดโบสถ์ อำเภอบางคนที สมุทรสงคราม

ตามแผนที่ วัดโบสถ์ สมุทรสงคราม ทำให้อาจารย์ พราว ขับรถไม่กี่นาทีก็ถึงวัดโบสถ์ สามารถเห็นอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกได้อย่างชัดเจน ก่อนเข้าไปด้านใน ที่เป็นเขตสังฆาวาสที่สวยงาม และสงบมาก

วัดโบสถ์ อำเภอบางคนที สมุทรสงคราม

ประชาชนนิยมมาลอดใต้โบสถ์ที่วัดนี้ซึ่งมีอายุกว่า 400 ปี เพราะเชื่อกันว่านอกจากจะทำดีแล้ว ยังช่วยเสริมบุญ เพื่อเป็นสิริมงคล ให้แก่ชีวิต วันนั้น นอกจากครอบครัวของ รตจิตร จะได้ถวายสังฆทานและทำบุญลอดใต้โบสถ์แล้ว พอดีมีการทำบุญซ่อมแซมหลังคาพระอุโบสถ ซึ่งมีองค์พระประธาน คือ พระพุทธมณีรัตนปฏิมากรหยก หรือหลวงพ่อหยก
ก่อนจะเดินไปทางลอดใต้โบสถ์ รตจิตร ได้เข้าไปสักการะที่ที่เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อโบราณพระมเหศวรและสมเด็จพระเจ้าตากมหาราช ในอดีตมีการรวมพระเกจิอาจารย์ ที่วัดโบสถ์แห่งนี้ เพื่อร่วมกันทำพิธีลงแผ่นอักขระศักดิ์สิทธิ์ เพื่อหล่อพระมเหศวรและเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากมหาราช ที่แห่งนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของ รตจิตร นะ เพราะตอนที่ไหว้สมเด็จพระเจ้าตาก และเงยหน้ามองพระพักตร์ของพระองค์ รู้สึกเกรงกลัวพระองค์มาก เพราะรูปหล่อของพระองค์รูปนี้ช่างเหมือนมีจิตวิญญาณจริง ๆ

วัดโบสถ์ อำเภอบางคนที สมุทรสงคราม

วัดโบสถ์ อำเภอบางคนที สมุทรสงคราม

.

.

แผนที่วัดวัดโบสถ์ ดูที่จุดสีฟ้า นั่นคือตำแหน่งของวัด
วัดโบสถ์ อำเภอบางคนที สมุทรสงคราม

۩ อ่านและดูรูปเกี่ยวกับวัดอื่นๆ ۩
1. ไหว้พระ 9 วัด วัดแรก วัดบางแขม นครปฐม
2. ไหว้พระ 9 วัด วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี
3. ไหว้พระ 9 วัด วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม ราชบุรี
4. ไหว้พระ 9 วัด วัดปราโมทย์ (หลวงพ่อโต) ราชบุรี
5. ไหว้พระ 9 วัด วัดพระคริสต์หฤทัย วัดเพลง ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง ราชบุรี
6. ไหว้พระ 9 วัด วัดกลางเหนือ ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
7. ไหว้พระ 9 วัด วัดตรีจินดาวัฒนาราม สมุทรสงคราม
8. ไหว้พระ 9 วัด วัดบางกุ้ง สมุทรสงคราม
9. ไหว้พระ 9 วัด วัดเกาะแก้ว และตลาดน้ำบางน้อย สมุทรสงคราม
10. ไหว้พระ 9 วัด วัดโบสถ์ อ.บางคนที สมุทรสงคราม
11. ไหว้พระ 9 วัด วัดปากน้ำ (วัดอมรวิมลจันทร์) อำเภอ อัมพวา สมุทรสงคราม

Leave a comment

Filed under Uncategorized