Research Publications of Proud Arunrangsiwed


Research Studies of Proud Arunrangsiwed งานวิจัยอาจารย์พราว อรุณรังสีเวช

จัดอยู่ในรูปแบบการอ้างอิงแบบ APA


ศิลปากร ส่งไปนานแล้ว งาน meta
JMS SSRU Brand Mascot
Nar ที่ KU คู่กับสายฝน
Aquaman ไปที่ JIT
Proud_LGBT_Timesicon-revise ส่งไป Time-soc

ปี 2019

พราว อรุณรังสีเวช, และ พัชราภรณ์ เลขยันต์. (2562). โดดเด่นหาใช่แปลกแยก: แฟนหลงตัวเองของวงเมย์เดย์พาเรด. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
Arunrangsiwed, P., & Lekyan, P. (2019). Being Unique does not make an Identity Conflict: A Narcissistic Fan of Mayday Parade. In The 6th International Conference on Management Science, Innovation and Technology 2019. Bangkok: Faculty of Management Science, Suan Sunandha Rajabhat University.

พราว อรุณรังสีเวช, และ จารุวรรณ เฉลิมบุญ. (2562). เห็นใจกันบ้าง: อิทธิพลของภาพยนตร์สร้างสรรค์ที่มีต่อความเห็นอกเห็นใจของนักศึกษาในหอพัก. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21 (หน้า 698-704) (1 กุมภาพันธ์ 2562). บุรีรัมย์: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
Arunrangsiwed, P., & Chaloemboon, J. (2019). Empathize with me, please: The influence of prosocial film on the level of empathy of students stayed in dormitories. In NIRC III 2019: The 3rd National and International Research Conference 2019 Challenges of Higher Education in Production of Graduate Students in the 21st Century (pp. 698-704) (February, 1st, 2019). Buriram: Buriram Rajabhat University.

พราว อรุณรังสีเวช, และ ชญานิน แก้วบางยาง. (2562). ผลกระทบจากภาพยนตร์สยองขวัญที่มีต่อการลดลงของความสอดรู้สอดเห็นในผู้ชม. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21 (หน้า 705-713) (1 กุมภาพันธ์ 2562). บุรีรัมย์: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
Arunrangsiwed, P., & Kaewbangyang, C. (2019). The impact of slasher film on the decreasing of audiences’ nosiness. In NIRC III 2019: The 3rd National and International Research Conference 2019 Challenges of Higher Education in Production of Graduate Students in the 21st Century (pp. 705-713) (February, 1st, 2019). Buriram: Buriram Rajabhat University.

พราว อรุณรังสีเวช, และ คเณศร์ จิตต์ไทย. (2562). ผลของการใช้ภาพยนตร์ดราม่ากระตุ้นความต้องการวางแผนชีวิตของผู้ชม. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21 (หน้า 714-722) (1 กุมภาพันธ์ 2562). บุรีรัมย์: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
Arunrangsiwed, P., & Jitthai, K. (2019). The effect of using drama film to stimulate the audienees’ need for career planning. In NIRC III 2019: The 3rd National and International Research Conference 2019 Challenges of Higher Education in Production of Graduate Students in the 21st Century (pp. 714-722) (February, 1st, 2019). Buriram: Buriram Rajabhat University.

มัณฑิรา สีด้วง, และ พราว อรุณรังสีเวช. (2562). การวิเคราะห์ภาพยนตร์ ฆ่า ไถ่ อำมหิต ผ่านมุมมองของนักสตรีนิยม. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 (หน้า 422-427) (15 กุมภาพันธ์ 2562). กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
Seedoung, M., & Arunrangsiwed, P. (2019). The Analysis of the Film, All the Money in the World, through the Perspective of Feminists. In NCQA2019: The 2nd National Conference of Quality Assurance (pp. 422-427) (February, 15, 2019). Kanchanaburi: Kanchanaburi Rajabhat University.

กมลรัตน์ ไชยสุริยา, และ พราว อรุณรังสีเวช (2562). บทบาทของตัวละครผู้ด้อยในภาพยนตร์มาร์เวลสตูดิโอส์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 (หน้า 428-432) (15 กุมภาพันธ์ 2562). กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
Chaisuriya, K., & Arunrangsiwed, P. (2019). The Role of Minority Characters in Marvel Studios Films. In NCQA2019: The 2nd National Conference of Quality Assurance (pp. 428-432) (February, 15, 2019). Kanchanaburi: Kanchanaburi Rajabhat University.

*****
ปี 2018

Arunrangsiwed, P., & Pasomsat, M. (2018). Monuments Go Online: Theoretical Discussion of Time-Binding Media in Space-Binding Media. Suan Sunandha Rajabhat University Journal of Management Science, 5(2), 13-27.
พราว อรุณรังสีเวช และ มานนท์ ผสมสัตย์. (2561). อนุสาวรีย์ในโลกออนไลน์: การอภิปรายทางทฤษฎีของสื่อที่มีมิติเวลาซึ่งอยู่ในสื่อที่มีมิติด้านสถานที่. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 5(2), 13-27.

Arunrangsiwed, P., Ounpipat, N., & Cheachainart, K. (2018). Women and Yaoi Fan Creative Work. Executive Journal, 38(2), 59-73.
พราว อรุณรังสีเวช, นิติธร อุ้นพิพัฒน์, และ กฤษณะ เชื้อชัยนาท. (2561). เพศหญิงและงานสร้างสรรค์แนวยาโอย. วารสารนักบริหาร, 38(2), 59-73.

Arunrangsiwed, P., Utapao, K., Bunyapukkna, P., Cheachainart, K., & Ounpipat, N. (2018). Emo Myth: 10-Year Follow-Up Stereotype Test of Emo Teens in 2000s. In ICISW2018: The 80th Anniversary of Suan Sunandha Rajabhat University (SSRU) “International Conference on Innovation, Smart Culture and Well-Beings.” Bangkok, Thailand: Suan Sunandha Rajabhat University.

Arunrangsiwed, P., Bunyapukkna, P., Ounpipat, N., & Inpayung, P. (2018). Wannabe Effect: The Study of Wishful Identification and Prosocial Media Effect. In The 3rd Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (TIMES-iCON2018). Bangkok, Thailand: The Association of Thai Digital Industries & Mahidol University.

พราว อรุณรังสีเวช, กิตติศักดิ์ แสงใส, พงษ์เศรษฐ ละอองพันธุ์, ภานวิทย์ ทรงธรรม, วัชพล ฉายอรุณ, เนติ แก้วสวรรค์, และ พรรณรังสี อินทร์พยุง. (2561). การปลูกจิตสำนึกเพื่อการลดการทาลายปะการังโดยใช้การเรียนผ่านสื่อแอนิเมชัน. In The 3rd Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (TIMES-iCON2018). Bangkok, Thailand: The Association of Thai Digital Industries & Mahidol University.
Arunrangsiwed, P., Sangsai, K., La-ongpun, P., Songtam, P., Chaiarun, W., Keawsawan, N., & Inpayung, P. (2018). The Reduction of Human Impact on Coral Reef Destruction by Using Animation-Based Learning. In The 3rd Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (TIMES-iCON2018). Bangkok, Thailand: The Association of Thai Digital Industries & Mahidol University.

Chaloemboon, J., Arunrangsiwed, P., & Utapao, K. (2018). My Mom Asks Me to Love Pink: The Compliance Strategies Used in Family Communication. Journal of Mass Communication Technology, RMUTP, 3(2), 72-80.
จารุวรรณ เฉลิมบุญ, พราว อรุณรังสีเวช, และ กัญภัส อู่ตะเภา. (2561). รูปแบบการสื่อสารเชิงเชิญชวนในครอบครัวด้านการจูงใจให้ชอบสีชมพู. วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร, 3(2), 72-80.

พราว อรุณรังสีเวช, รัญญกาญจน์ นุ่นแก้ว, พิสิฐ โกศลคุปต์พงศ์, ธีรพัฒน์ ร่มเกศพิกุล, พันธิตรา แก้วประเสริฐ, กีรติ เปล่งอุดมกิจ, กฤษณะ เชื้อชัยนาท, และ นิติธร อุ้นพิพัฒน์. (2561). อิทธิพลของความรู้ด้านโภชนาการและการรับรู้ด้านสุขภาพต่อการรับประทานอาหารจานด่วน. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 7(1), 117-129.
Arunrangsiwed, P., Noonkaew, R., Kosonkuptpong, P., Romkesapikul, T., Kaewprasert, P., Plengudomkit, K., Cheachainart, K., & Ounpipat, N. (2018). The Effect of Nutrition Knowledge and Perceived Healthiness on Fast Food Intake. Lampang Rajabhat University Journal, 7(1), 117-129.

พราว อรุณรังสีเวช, ปานแพร บุณยพุกกณะ, กฤษณะ เชื้อชัยนาท, และ นิติธร อุ้นพิพัฒน์. (2561). ศิลปิน และงานศิลปะ สู่แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สื่อ. วารสารจันทรเกษมสาร, 24(46), 1-16.
Arunrangsiwed, P., Bunyapukkna, P., Cheachainart, K., & Ounpipat, N. (2018). Artists & Artwork as the Inspiration for Media Productions. Journal of Chandrakasemsarn, 24(46), 1-16.

Arunrangsiwed, P., Jareonpon, P., Suwan, T., Wichakam, A., Atta-Arunwong, P., Cheachainart, K., & Bunyapukkna, P. (2018). The Influence of Fan’s Superhero Preference, Superhero’s Leadership, and Ethics on Fans’ Leadership Imitation. In New York International Business and Social Science Research Conference 2018 (pp. 24-29). Long Island City, New York, USA: Australian Academy of Business Leadership.

พราว อรุณรังสีเวช, ภัชธีญา ปัญญารัมย์, ปริชมน พูนถิ่น, มัณฑิรา สีด้วง, ดุสิตา ธีรวัฒน์วรกุล, ปานแพร บุณยพุกกณะ, และ กฤษณะ เชื้อชัยนาท. (2561). ความรุนแรงไม่ใช่เรื่องสนุก: อิทธิพลของความรุนแรงและความแปลกแยกที่มีผลต่อความสนุกของละครโทรทัศน์. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 10(ฉบับพิเศษที่ 1), 1-11.
Arunrangsiwed, P., Panyaram, P., Poontin, P., Seedoung, M., Teerawatworakun, D., Bunyapukkna, P., & Cheachainart, K. (2018). Violence is Not Fun: The Effect of Violence and Alienation on Enjoyment in Television Serial. Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University, 10(1 Supplementary), 1-11.
พราว อรุณรังสีเวช, ดุสิตา ธีรวัฒน์วรกุล, ปริชมน พูนถิ่น, มัณฑิรา สีด้วง, ภัชธีญา ปัญญารัมย์, ปานแพร บุณยพุกกณะ, และ กฤษณะ เชื้อชัยนาท. (2560). ความรุนแรงไม่ใช่เรื่องสนุก: อิทธิพลของความรุนแรงและความแปลกแยกที่มีผลต่อความสนุกของละครโทรทัศน์. ใน การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หน้า 360-366). กรุงเทพ.
Arunrangsiwed, P., Teerawatworakun, D., Poontin, P., Seedoung, M., Panyaram, P., Bunyapukkna, P., & Cheachainart, K. (2017). Violence is Not Fun: The Effect of Violence and Alienation on Enjoyment in Television Serial. In The 7th Suan Sunandha Academic National Conference on Research for Sustainable Development (pp. 360-366). Bangkok, Thailand: SSRU
.

*****
ปี 2017

Arunrangsiwed, P.,Lekyan, P., Ounpipat, N., & Bunyapukkna, P. (2017). Take it Easy: the Effect of Perceived Easiness on Students’ Anxiety. Journal of Education and Human Development Sciences: JEHDS, 1(2), 15-24.
พราว อรุณรังสีเวช, พัชราภรณ์ นิตเลขยันต์, นิติธร อุ้นพิพัฒน์, และ ปานแพร บุณยพุกกณะ. (2560). ผลของการรับรู้ความง่ายต่อความวิตกกังวลของผู้เรียน. วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, 1(2), 15-24.
พราว อรุณรังสีเวช, พัชราภรณ์ เลขยันต์, นิติธร อุ้นพิพัฒน์, และ ปานแพร บุณยพุกกณะ. (2560). ผลของการรับรู้ความง่ายต่อความวิตกกังวลของผู้เรียน. ใน การประชุมวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1 (หน้า 70-71). นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน.
Arunrangsiwed, P., Lekyan, P., Ounpipat, N., & Bunyapukkna, P. (2017). Take it easy: The Effect of Perceived Easiness on Students’ Anxiety. In The 1st National Conference on Educational Quality Assurance (pp. 70-71). Nakhon Pathom, Thailand: Kasetsart University.

Arunrangsiwed, P., Chaisuriya, K., Khemachantri, S., Kulratanakul, V., Bunyapukkna, P., Cheachainart, K., & Ounpipat, N. (2017). Manga Saves Our Kids: The Effect of Manga Characters’ Ethics and Enthusiasm on their Attractiveness. In TIMES-iCON 2017: The 2017 Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (pp. 88-91). Bangkok, Thailand: Mahidol University.

พราว อรุณรังสีเวช, ปฏิภาณ จอมนก, วรฉัตร จอมสวรรค์, ณรงค์ฤทธิ์ หลวงเรื่อง, ภาสวร นุ่มเอี่ยม, ปานแพร บุณยพุกกณะ, กฤษณะ เชื้อชัยนาท, และ นิติธร อุ้นพิพัฒน์. (2560). อิทธิพลของการแต่งกายและกล้ามเนื้อของดาราต่อการออกกำลังกายของแฟนๆ. ใน การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (น. 353-359). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
Arunrangsiwed, P., Jomnok, P., Jomsawan, W., Luangreang, N., Numiam, P., Bunyapukkna, P., Cheachainart, K., & Ounpipat, N. (2017). The Effect of Celebrities’ Dressing and Muscle on Fans’ Exercise Behavior. In The 7th Suan Sunandha Academic National Conference on Research for Sustainable Development (pp. 353-359). Bangkok, Thailand: Suan Sunandha Rajabhat University

Arunrangsiwed, P., Komolsevin, R., & Beck, C. S. (2017). Fan Activity as Tool to Improve Learning Motivation. Suan Sunandha Rajabhat University Journal of Management Science, 4(2), 16-32.
พราว อรุณรังสีเวช, รสชงพร โกมลเสวิน, และ คริสติน่า เอส เบค. (2560). การใช้กิจกรรมของแฟน ๆ เป็นเครื่องมือในการเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 4(2), 16-32.

พราว อรุณรังสีเวช และ รตจิตร อรุณรังสีเวช. (2560). แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์. วารสารวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2(3), 47-63.
Arunrangsiwed, P. & Arunrangsiwed, R. (2017). Creative Economy and Perceived Product Value. Management Science Rajabhat Maha-Sarakham University Journal, 2(3), 47-63.

Arunrangsiwed, P. & Srisuk, P. (2017). The Effectiveness of Learning Crisis Response Strategies through Movies. In The ICBTS 2017: International Academic Multidisciplinary Research Conference (pp. 12-19). Zurich, Switzerland: CK Research.

Arunrangsiwed, P. (2017). Solution when Parting with my Dear Flash: Identifying Causes and Uncertainty Reduction Strategies. Executive Journal (วารสารนักบริหาร), 37(1), 3-13.

Arunrangsiwed, P. (2017). Heroic Role and Attractiveness as the Cause of Creating Slash or Yaoi Fan Art. BU Academic Review, 16(1), 18-30.

พราว อรุณรังสีเวช และ ธนิต พฤกธรา. (2560). ตัวตนที่ถูกปลุกในการเกิดใหม่ของอีโม: การศึกษาเครื่องแต่งกาย เพลง และความเป็นตัวตนของกลุ่มวัฒนธรรมอีโม ปี 2560. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 4 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนุสนันทา (หน้า 414-422). กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
Arunrangsiwed, P. & Puxtaran, T. (2017). Awaken Identity in the Age of Emo Revival: The Study in Dress, Music, and Identity regarding Emo Subculture in 2017. In ICMSIT 2017 : 4th International Conference on Management Science, Innovation, and Technology (pp. 414-422). Bangkok, Thailand: Suan Sunandha Rajabhat University.

Arunrangsiwed, P. & Sarinya, S. (2017). Stop Texting While Learning: A Meta-Analysis of Social Networks Use and Academic Performances. World Academy of Science, Engineering and Technology: International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 11(2), 259-263.

*****

ปี 2016

พราว อรุณรังสีเวช และ สิริพร มีนานันทน์. (2559). สื่อสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา. วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร, 1(2), 62-71.
Arunrangsiwed, P. & Meenanan, S. (2016). Prosocial Media for Education. Journal of Mass Communication Technology, RMUTP, 1(2), 62-71.

Arunrangsiwed, P. & Beck, C.S. (2016). Positive and Negative Lights of Fan Culture (ผลบวกและผลลบของวัฒนธรรมแฟนๆ). Suan Sunandha Rajabhat University Journal of Management Science (วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา), 3(2), 40-58.

พราว อรุณรังสีเวช และ มานนท์ ผสมสัตย์ (2559). วิวัฒนาการของภาพยนตร์เทพนิยายบริษัทวอลต์ดิสนีย์. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 3(1), 53-71.
Arunrangsiwed, P. & Pasomsat, M. (2016). The Evolution of Disney Fairy Tales: A Meta-Review of Past Studies. Suan Sunandha Rajabhat University Journal of Management Science, 3(1), 53-71.

Arunrangsiwed, P. (2016). The Confirmation Study of Mutant Being and Friendship of Slash Characters in Original Media. Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts, 16(1), 19-34.

Arunrangsiwed, P. (2016). Teaching Method in Situational Crisis Communication Theory: A Literature Review. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 10(8), 2652-2655.

Pairoa, I., & Arunrangsiwed, P. (2016). An Overview on the Effectiveness of Brand Mascot and Celebrity Endorsement. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 10(12), 3519-3525.

Monkolprasit, P., & Arunrangsiwed, P. (2016). The Effect of Prior Characteristic on Perceived Prosocial Content in Media. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 10(12), 3526-3530.

Pairoa, I., & Arunrangsiwed, P. (2016). The Effect of Brand Mascots on Consumers’ Purchasing Behaviors. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 10(5), 1612-1615.

Mongkolprasit, P., & Arunrangsiwed, P. (2016). Further the Future: The Exploratory Study in 3D Animation Marketing Trend and Industry in Thailand. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 10(3), 994-1001.

*****

ปี 2015

Arunrangsiwed, P. (2015). Be Like Me & Follow Me : A Relationship between Homophily and Belief of Superheroes’ Fans. Rangsit University Journal of Communication Art (นิเทศศาสตรปริทัศน์), 18(2), 35-50.

Arunrangsiwed, P. (2015). Echo Loves Art: The Achievement of Narcissistic Online Artists (ความสาเร็จของศิลปินผู้หลงตัวเองในสังคมออนไลน์ศิลปะ). วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 5(1), 59-75.

Arunrangsiwed, P. (2015). Equality, Friendship, and Violence in Slash or Yaoi Fan Art. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 9(12), 3946-3950.

*****

ปี 2014

Arunrangsiwed, P. (2014). Fears of Strangers: Causes of Anonymity Rejection on Virtual World. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 8(7), 2090-2093.

Arunrangsiwed, P. (2014). Science School Was Burned: A Case Study of Crisis Management in Thailand. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 8(7), 2240-2248.

Arunrangsiwed, P. (2014). The Documentary Analysis of Meta-Analysis Research in Violence of Media. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 8(1), 77-80.

Arunrangsiwed, P. & Komolsevin, R. (2014). The Documentary Analysis of Mixed Method Used in Digital Advertising Research. Suan Sunandha Rajabhat University Journal of Management Science (วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา), 1(1), 16-31.

Arunrangsiwed, P. (2014). The Experimental Research Design of Animation-Based Learning Research. Paper presented at The 10th National and International Social Science Symposium: Social Innovation for Sustainable Development in ASEAN Community (การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10: นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประชาคมอาเซียน) (pp. 25-32). Chiang Rai, Thailand: Chiang Rai Rajabhat University.

*****

ปี 2013

Arunrangsiwed, P. & Komolsevin, R. (2013). The Study of Users’ Conflict and Issues in the History of Social Networking Site: Myspace. In The 7th International Conference Academics-Research on Sustainable Local Development toward ASEAN Community (การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน) (pp. 30-44). Uttaradit, Thailand: Uttaradit Rajabhat University.

Arunrangsiwed, P. (2013). The Effects of Website for Temples in Bangyai and Bangkruay District on Thai Tourist Attractions. Paper presented at The 5th International Science, Social Science, Engineer and Energy Conference 2013 (pp. 207-211). Kanjanaburi, Thailand: Suan Sunandha Rajabhat University.

Arunrangsiwed, P. (2013). The Crop of Basil Measured by the Growing Age. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน การพัฒนาภูมิปัญญาสู่อาเซียน. Phetchaburi, Thailand: Phetchaburi Rajabhat University.

Advertisements

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.