Research Studies of Proud Arunrangsiwed


Research Studies of Proud Arunrangsiwed งานวิจัยอาจารย์พราว อรุณรังสีเวช

จัดอยู่ในรูปแบบการอ้างอิงแบบ APA

ปี 2017

พราว อรุณรังสีเวช, พัชราภรณ์ เลขยันต์, นิติธร อุ้นพิพัฒน์, และ ปานแพร บุณยพุกกณะ. (2560). ผลของการรับรู้ความง่ายต่อความวิตกกังวลของผู้เรียน. การประชุมวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1 (หน้า 70-71). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน, นครปฐม.
Arunrangsiwed, P., Lekyan, P., Ounpipat, N., & Bunyapukkna, P. (2017). Take it easy: The Effect of Perceived Easiness on Students’ Anxiety. Proceedings of The 1st National Conference on Educational Quality Assurance (pp. 70-71). Nakhon Pathom, Thailand.

Arunrangsiwed, P., Chaisuriya, K., Khemachantri, S., Kulratanakul, V., Bunyapukkna, P., Cheachainart, K., & Ounpipat, N. (2017). Manga Saves Our Kids: The Effect of Manga Characters’ Ethics and Enthusiasm on their Attractiveness. Proceedings of TIMES-iCON 2017: The 2017 Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (pp. 88-91). Bangkok, Thailand.

พราว อรุณรังสีเวช, ปฏิภาณ จอมนก, วรฉัตร จอมสวรรค์, ณรงค์ฤทธิ์ หลวงเรื่อง, ภาสวร นุ่มเอี่ยม, ปานแพร บุณยพุกกณะ, กฤษณะ เชื้อชัยนาท, และ นิติธร อุ้นพิพัฒน์. (2560). อิทธิพลของการแต่งกายและกล้ามเนื้อของดาราต่อการออกกำลังกายของแฟนๆ. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หน้า 353-359). กรุงเทพ.
Arunrangsiwed, P., Jomnok, P., Jomsawan, W., Luangreang, N., Numiam, P., Bunyapukkna, P., Cheachainart, K., & Ounpipat, N. (2017). The Effect of Celebrities’ Dressing and Muscle on Fans’ Exercise Behavior. Proceedings of The 7th Suan Sunandha Academic National Conference on Research for Sustainable Development (pp. 353-359). Bangkok, Thailand

พราว อรุณรังสีเวช, ดุสิตา ธีรวัฒน์วรกุล, ปริชมน พูนถิ่น, มัณฑิรา สีด้วง, ภัชธีญา ปัญญารัมย์, ปานแพร บุณยพุกกณะ, และ กฤษณะ เชื้อชัยนาท. (2560). ความรุนแรงไม่ใช่เรื่องสนุก: อิทธิพลของความรุนแรงและความแปลกแยกที่มีผลต่อความสนุกของละครโทรทัศน์. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หน้า 360-366). กรุงเทพ.
Arunrangsiwed, P., Teerawatworakun, D., Poontin, P., Seedoung, M., Panyaram, P., Bunyapukkna, P., & Cheachainart, K. (2017). Violence is Not Fun: The Effect of Violence and Alienation on Enjoyment in Television Serial. Proceedings of The 7th Suan Sunandha Academic National Conference on Research for Sustainable Development (pp. 360-366). Bangkok, Thailand

พราว อรุณรังสีเวช และ รตจิตร อรุณรังสีเวช. (2560). แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์. วารสารวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2(3), 47-63.
Arunrangsiwed, P. & Arunrangsiwed, R. (2017). Creative Economy and Perceived Product Value. Management Science Rajabhat Maha-Sarakham University Journal, 2(3), 47-63.

Arunrangsiwed, P. & Srisuk, P. (2017). The Effectiveness of Learning Crisis Response Strategies through Movies. Proceedings of The ICBTS 2017: International Academic Multidisciplinary Research Conference (pp. 12-19). Zurich, Switzerland.

Arunrangsiwed, P. (2017). Solution when Parting with my Dear Flash: Identifying Causes and Uncertainty Reduction Strategies. Executive Journal (วารสารนักบริหาร), 37(1), 3-13.

Arunrangsiwed, P. (2017). Heroic Role and Attractiveness as the Cause of Creating Slash or Yaoi Fan Art. BU Academic Review, 16(1), 18-30.

พราว อรุณรังสีเวช และ ธนิต พฤกธรา. (2560). ตัวตนที่ถูกปลุกในการเกิดใหม่ของอีโม: การศึกษาเครื่องแต่งกาย เพลง และความเป็นตัวตนของกลุ่มวัฒนธรรมอีโม ปี 2560. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 4 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนุสนันทา (หน้า 414-422).
Arunrangsiwed, P. & Puxtaran, T. (2017). Awaken Identity in the Age of Emo Revival: The Study in Dress, Music, and Identity regarding Emo Subculture in 2017. Proceedings of ICMSIT 2017 : 4th International Conference on Management Science, Innovation, and Technology (pp. 414-422). Bangkok, Thailand: Suan Sunandha Rajabhat University.

Arunrangsiwed, P. & Sarinya, S. (2017). Stop Texting While Learning: A Meta-Analysis of Social Networks Use and Academic Performances. World Academy of Science, Engineering and Technology: International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 11(2), 259-263.

*****

ปี 2016

พราว อรุณรังสีเวช และ สิริพร มีนานันทน์. (2559). สื่อสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา. วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร, 1(2), 62-71.
Arunrangsiwed, P. & Meenanan, S. (2016). Prosocial Media for Education. Journal of Mass Communication Technology, RMUTP, 1(2), 62-71.

Arunrangsiwed, P. & Beck, C.S. (2016). Positive and Negative Lights of Fan Culture (ผลบวกและผลลบของวัฒนธรรมแฟนๆ). Suan Sunandha Rajabhat University Journal of Management Science (วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา), 3(2), 40-58.

พราว อรุณรังสีเวช และ มานนท์ ผสมสัตย์ (2559). วิวัฒนาการของภาพยนตร์เทพนิยายบริษัทวอลต์ดิสนีย์. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 3(1), 53-71.
Arunrangsiwed, P. & Pasomsat, M. (2016). The Evolution of Disney Fairy Tales: A Meta-Review of Past Studies. Suan Sunandha Rajabhat University Journal of Management Science, 3(1), 53-71.

Arunrangsiwed, P. (2016). The Confirmation Study of Mutant Being and Friendship of Slash Characters in Original Media. Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts, 16(1), 19-34.

Arunrangsiwed, P. (2016). Teaching Method in Situational Crisis Communication Theory: A Literature Review. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 10(8), 2652-2655.

Pairoa, I., & Arunrangsiwed, P. (2016). An Overview on the Effectiveness of Brand Mascot and Celebrity Endorsement. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 10(12), 3519-3525.

Monkolprasit, P., & Arunrangsiwed, P. (2016). The Effect of Prior Characteristic on Perceived Prosocial Content in Media. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 10(12), 3526-3530.

Pairoa, I., & Arunrangsiwed, P. (2016). The Effect of Brand Mascots on Consumers’ Purchasing Behaviors. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 10(5), 1612-1615.

Mongkolprasit, P., & Arunrangsiwed, P. (2016). Further the Future: The Exploratory Study in 3D Animation Marketing Trend and Industry in Thailand. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 10(3), 994-1001.

*****

ปี 2015

Arunrangsiwed, P. (2015). Be Like Me & Follow Me : A Relationship between Homophily and Belief of Superheroes’ Fans. Rangsit University Journal of Communication Art (นิเทศศาสตรปริทัศน์), 18(2), 35-50.

Arunrangsiwed, P. (2015). Echo Loves Art: The Achievement of Narcissistic Online Artists (ความสาเร็จของศิลปินผู้หลงตัวเองในสังคมออนไลน์ศิลปะ). วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 5(1), 59-75.

Arunrangsiwed, P. (2015). Equality, Friendship, and Violence in Slash or Yaoi Fan Art. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 9(12), 3946-3950.

*****

ปี 2014

Arunrangsiwed, P. (2014). Fears of Strangers: Causes of Anonymity Rejection on Virtual World. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 8(7), 2090-2093.

Arunrangsiwed, P. (2014). Science School Was Burned: A Case Study of Crisis Management in Thailand. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 8(7), 2240-2248.

Arunrangsiwed, P. (2014). The Documentary Analysis of Meta-Analysis Research in Violence of Media. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 8(1), 77-80.

Arunrangsiwed, P. & Komolsevin, R. (2014). The Documentary Analysis of Mixed Method Used in Digital Advertising Research. Suan Sunandha Rajabhat University Journal of Management Science (วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา), 1(1), 16-31.

Arunrangsiwed, P. (2014). The Experimental Research Design of Animation-Based Learning Research. Proceedings of The 10th National and International Social Science Symposium: Social Innovation for Sustainable Development in ASEAN Community (การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10: นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประชาคมอาเซียน). Chiang Rai, Thailand: Chiang Rai Rajabhat University.

*****

ปี 2013

Arunrangsiwed, P. & Komolsevin, R. (2013). The Study of Users’ Conflict and Issues in the History of Social Networking Site: Myspace. Proceedings of The 7th International Conference Academics-Research on Sustainable Local Development toward ASEAN Community (การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน). Uttaradit, Thailand: Uttaradit Rajabhat University.

Arunrangsiwed, P. (2013). The Effects of Website for Temples in Bangyai and Bangkruay District on Thai Tourist Attractions. Proceedings of The 5th International Science, Social Science, Engineer and Energy Conference 2013. Kanjanaburi, Thailand: Suan Sunandha Rajabhat University.

Arunrangsiwed, P. (2013). The Crop of Basil Measured by the Growing Age. Proceedings of การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน การพัฒนาภูมิปัญญาสู่อาเซียน. Phetchaburi, Thailand: Phetchaburi Rajabhat University.

Advertisements