Art for Communication (FCA1106)


ศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร์
หลักการ แนวคิดเบื้องต้นทางศิลปะ แรงบันดาลใจ กระบวนการคิดเชิงศิลปะ ประวัติความเป็นมาของศิลปินที่มีชื่อเสียงองค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบศิลป์ การออกแบบเครื่องหมายการค้า
ตราสัญลักษณ์ ทฤษฎีสี หลักการใช้ภาพถ่ายเพื่อการสื่อสาร การจัดองค์ประกอบภาพในการถ่ายภาพ การฝึกปฏิบัติออกแบบสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ตามหลักการทางศิลปะ และแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อผลทางการสื่อสาร และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์
Principle and concept of arts, inspiration and art process, famous artist bibliography, composition art preparation, trade mark and brand design, principle of photo using for communication, photo composition preparation, practice on creative design of printing media on every type by following art principle and creative economy conceptual for communication outcome, and added value to the product.

ศิลปะและการออกแบบ
o ศิลปะ และ วิทยาศาสตร์ ความซับซ้อนของโลกมนุษย์
o ประเภทและลักษณะเครื่องหมายการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา
o ตัวอย่างการวิเคราะห์งานภาพถ่าย แบบสัญญะวิทยา
o ชุดภาพถ่ายน้ำแข็ง ด้วยกล้องดิจิทัล
o ตัวอย่างการเขียนประกอบภาพถ่าย บทสัมภาษณ์ ตากล้อง
o การออกแบบสถาปัตยกรรมสีเขียว
o Green Roof สวนบนหลังคา ประหยัดพลังงาน
o How IAC Interactive Corp of Frank Gehry can be in NYC
o วิจารย์งานผังเมือง New Urbanism : Thimphu, Bhutan
o งานออกแบบสะพานกระดาษ โดย William Martin
o วิจารย์ภาพยนตร์เรื่อง Do the Right Thing
o วิจารย์ภาพยนตร์เรื่อง Patch Adams
o วิจารย์ภาพยนตร์ Mr. Jones
o บทความวิเคราะห์งานเขียนคำกลอนของ Jane Hirshfeild
o ภาพวาพเพื่อวิเคาระห์งานกลอน The Waste Land ของ T.S. Eliot
o บทความวิเคราะห์งานเขียนคำกลอน Halley’s Comet ของ Stanley Kunitz
o การแก้ไขโครงสร้างงานออกแบบสถาปัตยกรรม กรณีศึกษา Citicorp
o งานออกแบบสวน และทัศนียภาพ Conservatory Garden, NYC
o ตัวอย่างการเลือกใช้สื่อของหน่วยงานและบริษัทประเภทต่าง ๆ

องค์ประกอบศิลป์ ของงานประติมากรรม
(1) สี (Color) และ เงา (Shade and Shadow)
(2) พื้นผิว (Texture)
(3) ความสมดุลย์ (Balance)
(4) สัดส่วน และ สัดส่วนที่ปรับเปลี่ยนได้ (Scale, Proportion and Altered Proportion)
(5) มวล และ พื้นที่ (Mass and Space)

Powerpoint ของ อ.สมศักดิ์ คล้ายสังข์
o ความหมายและประเภทของศิลปะ
o การสื่อสารด้วยศิลปะและภาพถ่าย
o แนวคิดและแรงบันดาลใจทางศิลปะ
o องค์ประกอบศิลป์
o หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
o การออกแบบตราสัญลักษณ์
o การจัดองค์ประกอบภาพถ่าย
o การถ่ายภาพคนและทิวทัศน์
o ประเภทและส่วนประกอบของกล้อง

Advertisements