Communication Theory


o ทฤษฎีอวจนภาษา (Theories of Nonverbal Coding)
o ทฤษฎีการปรับตัวตามสภาพสังคม (Communication Accommodation Theory)
o ทฤษฎีการร่วมสัญลักษณ์ (Symbolic Convergence Theory)
o ทฤษฎีการให้เหตุผล Attribution Theory
o ทฤษฎีการบูรณาการการจัดการ ของความหมาย (The Coordinated Management of Meaning)
o ทฤษฎีการพิจารณาก่อนเชื่อ Elaboration Likelihood Theory และทฤษฎีแรงจูงใจ
o ทฤษฎีสื่อแบบดั้งเดิม (Classical Medium Theory)
o ทฤษฎีปัญหาและทฤษฎีการบูรณาการ Problematic-Integration Theory
o โมเดลลำดับขั้นความสัมพันธ์ (Relational Stages)
o โมเดลแสดงแบบแผนระบบการคิด Heuristic-Systematic Model
o สัญญะของภาษา (Semiotics of Language)
o ภาษาชักชวน (Invitational Rhetoric) กลยุทธ์การทำให้คนคล้อยตาม
o ให้เขาทำในสิ่งที่เราต้องการ (Compliance Gaining) โมเดลการเลือกกลยุทธ (Strategy-Choice Models)
o ปัญหา ลูกจ้าง-นายจ้าง และ หัวหน้า กับ ลูกน้อง
o การกระทำผิดต่อ Quantity Maxim หรือมุสาวาทในขณะสนทนา
o ความไม่แน่ใจ หลังจากเกิดวิกฤต Crisis
o การเข้าใจแนวคิดผิด ในการสื่อสารในภาวะวิกฤต (Misconceptions of Crisis Communication)
o กระบวนการการผลิตสื่อโฆษณา-ประชาสัมพันธ์
o กระบวนการการผลิตสื่อโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ (ต่อ)
o ตัวอย่าง โครงร่างงานบทความวิจัย
o วิธีทำให้เกิดนัยสำคัญทางสถิติ (Significant)
o นิยายธรรมนิเทศศาสตร์ เรื่อง “ไอ้ปื๊ด” โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล