ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ (ENT3601)


ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ (ENT3601)
การสร้างทักษะในการฟัง และพูด เพื่อจับประเด็นที่สำคัญ เพื่อใช้ในการสื่อสารเชิงธุรกิจ โดยเพิ่มทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
English for Entrepreneur
To build speaking and listening skills for skimming important issues for using in business communication helping to improve business English writing properly.

การเขียนจดหมายเพื่อติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ
o ตัวอย่าง การเขียนจดหมายสมัครงาน (Sample Cover Letter)
o ตัวอย่าง การเขียนจดหมายเสนอ (Sample Proposal)
o ตัวอย่าง การเขียนแจ้งเตือน (Sample Memorandum Report)
o ตัวอย่าง การเขียนจดหมายชักชวนทางธุรกิจ (Sample Persuasive Business Letter)
o ตัวอย่าง การเขียนแจ้งเตือน ทางธุรกิจ(Sample Business Memorandum)
o ตัวอย่าง การเขียนปฏิเสธ การสมัครงาน (Sample Job Rejection Letter )
o ตัวอย่าง การเขียนทำความเข้าใจ แง่ดี (Adjustment Letter: Good News Letter Style)
o ตัวอย่าง การเขียนขอ (Sample of Request Letter)
o ตัวอย่าง การเขียนขอโทษ (Adjustment Letter)
o ตัวอย่าง การเขียนเรียกร้อง(Sample Claim Letter)
o ตัวอย่าง การเขียนเรียกร้องทางอีเมล(Sample Claim e-mail form)
o ตัวอย่าง จดหมายเพื่อขายและโฆษณา(Sample Sale Letter)
o ตัวอย่าง การเขียนอ้างอิงแบบ APA

ตัวอย่างงานเขียนเรียงความเพื่อการสื่อสาร และการสอบ TOEFL
o Games are as important for adults as they are for children : Sample Essay
o Why do you think people visit museums when they travel to new places? Sample Essay
o What do you think this person would like and dislike about living in your town or city? Why? Sample Essay
o Parents are the best teachers? TOEFL Essay
o If you could change one important thing about your home town, what would you change? TOEFL Essay
o A friend of yours has received some money and plans to use all of it either # to go on a vacation # to buy a car.
o Television has destroyed communication among friends and family: TOEFL essay
o Some people prefer to eat at food stands or restaurants. Other people prefer to prepare and eat food at home. Which do you prefer?
o All students should be required to study art and music in secondary school : Sample Essay