English for Communication (FCA2401,FCA2402)


คำอธิบายรายวิชา English for Communication 1 (FCA2401)
พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษซึ่งใช้สำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลในการสื่อสาร และเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตร์
Listening, speaking, and reading skills in English for daily life communication and professional communication practitioners’ usage in order to improve effective communication and career proficiency.

คำอธิบายรายวิชา English for Communication 2 (FCA2402)
พัฒนา และมุ่งเน้นการบูรณาการ การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์แต่ละสาขาวิชาที่ศึกษา โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง
Integration of listening, speaking, reading and writing skills to enrich English proficiency for professional communication practitioner’s in each major though simulation method.

o ตัวอย่างการเขียน Setting and Character Development
o ตัวอย่างการเขียนเล่าเรื่องฐานะผู้บริโภคสื่อ

o บทที่ 0 ความสำคัญของภาษาอังกฤษ
o บทที่ 1 การใช้ Verb to be
o บทที่ 2 ชนิดของคำนาม
o บทที่ 3 การใช้เครื่องหมายวรรคตอน
o บทที่ 4 การเขียนประโยคปัจจุบัน
o บทที่ 5 การเขียนประโยคความจริงทั่วไป
o บทที่ 6 การเขียนประโยคร่วมระหว่างปัจจุบันและความจริงทั่วไป
o บทที่ 7 การใช้สันธานเชื่อมประโยค
o บทที่ 8 การเขียนเปรียบเทียบ
o บทที่ 9 การเขียนเล่าเหตุการณ์ในอดีต
o บทที่ 10 การถามคำถามด้วย Wh-Question Words
o บทที่ 11 การใช้ Verb ช่วย
o บทที่ 12 นามนับได้และนามนับไม่ได้
o บทที่ 13 การเขียนเหตุการณ์ในอนาคต
o บทที่ 14 การนำความรู้ทั้งหมดมาบูรณาการในงานเขียนเรียงความ

Advertisements