English for Communication (MCA2401,MCA2402)


คำอธิบายรายวิชา English for Communication 1 (MCA2401)
พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษซึ่งใช้สำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลในการสื่อสาร และเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตร์
Listening, speaking, and reading skills in English for daily life communication and professional communication practitioners’ usage in order to improve effective communication and career proficiency.

คำอธิบายรายวิชา English for Communication 2 (MCA2402)
พัฒนา และมุ่งเน้นการบูรณาการ การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์แต่ละสาขาวิชาที่ศึกษา โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง
Integration of listening, speaking, reading and writing skills to enrich English proficiency for professional communication practitioner’s in each major though simulation method.

กิจกรรม ฟังและตอบคำถาม


เฉลย! กิจกรรม ฟังและตอบคำถาม


Present Participle ขยายกรรม


Present Participle ขยายกรรม


ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับสื่อ

ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับสื่อและทั่วไป

เกมส์เลือกเฉพาะ adj.

เติมภาษาอังกฤษลงช่องว่าง

Advertisements