English for Communication (MCA2401,MCA2402)


คำอธิบายรายวิชา English for Communication 1 (MCA2401)
พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษซึ่งใช้สำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลในการสื่อสาร และเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตร์
Listening, speaking, and reading skills in English for daily life communication and professional communication practitioners’ usage in order to improve effective communication and career proficiency.

คำอธิบายรายวิชา English for Communication 2 (MCA2402)
พัฒนา และมุ่งเน้นการบูรณาการ การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์แต่ละสาขาวิชาที่ศึกษา โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง
Integration of listening, speaking, reading and writing skills to enrich English proficiency for professional communication practitioner’s in each major though simulation method.

English for Communication Arts 2 by Proud Arunrangsiwed
o ใบงาน ภาคเรียน 1-2561 อ.พราว อรุณรังสีเวช
o ใบงาน Short Course Summer 3-2560 ตลอดภาคเรียน
o คาบที่ 1 ประวัติผู้ทำงานด้าน Wardrobe Supervisor
o คาบที่ 1 นักศึกษาเป็น Costume Designer และ Makeup Artist
o คาบที่ 2 การอธิบายรูปลักษณ์ของคน
o คาบที่ 3 Wh Question words ใน Present Perfect
o คาบที่ 3 แบบฝึกหัด Wh Question words ใน Present Perfect
o คาบที่ 3 ใบงานสำหรับเตรียมสอบพูด Midterm
o คาบที่ 4 การบอกทางจากแผนที่ และ กิจกรรม Listening เรื่องห้องเขียว (Green Screen)
o คาบที่ 4 มอบหมายงานท่องศัพท์อาชีพทางนิเทศศาสตร์
o คาบที่ 5 Verb ช่วย
o คาบที่ 6 ตัวอย่างการเขียน Setting and Character Development
o คาบที่ 7 ตัวอย่างการเขียนเล่าเรื่องฐานะผู้บริโภคสื่อ
o คาบที่ 8 การใช้คำสันธานเชื่อมประโยค
o คาบที่ 08 แบบฝึกหัดคำสันธาน และกิจกรรม Listening เรื่อง ผลกระทบจากสื่อ Online
o คาบที่ 10 การใช้ Comparative และ superative
o คาบที่ 10 กิจกรรมค้นคว้าข้อมูล Comparative และ Superlative
o คาบที่ 11 การใช้ How ตามด้วย adj. และกิจกรรม Listening เรื่อง Stereotype
o คาบที่ 11 ใบงานสำหรับเตรียมสอบพูด Final Speaking Exam
o คาบที่ 12 การแต่งประโยค Future Tense
o คาบที่ 12 แบบฝึกหัด Future Tense และเขียนแบบ Screenplay หรือ Script

Advertisements