โครงการภาพยนตร์ Film Project (CFC4808)โครงการภาพยนตร์ (CFC4808)
การเลือกผลิตผลงานตามความสนใจเฉพาะตัวของนักศึกษา ด้วยการนำหลักเกณฑ์และความรู้ทางทฤษฎีรายวิชาทางภาพยนตร์มาประยุกต์ใช้ในงานที่เลือกผลิตได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผลให้สอดคล้องกับวิชาชีพในสาขาของตนเอง สามารถประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณชนผ่านช่องทางที่เหมาะสม
Produce a film project with an individual interest by the introduction of rules and theoretical knowledge in the film course which applied to the selected production appropriately and effectively in accordance with their own professions, able to publish their works to the public through the proper channels.

การเขียนงานวิจัย และเล่มวิจัย
1. ตัวอย่าง โครงร่างงานบทความวิจัย (แบบเด็กๆ)
2. ทฤษฏีที่นักศึกษาสามารถใช้ประกอบการเขียนบทความ
3. ตัวอย่างการเขียนอภิปรายผลการวิจัย เบื้องต้น
3. ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอแนะการวิจัย เบื้องต้น

ตัวอย่างและแนวทาง มุมมองแบบสตรีนิยม
1. กุณฑลเกสีเถรี ผลักโจรตกเหว
2. คนขับรถเมล์หญิง สาย 515 ผู้มีวินัยต่อหน้าที่
3. น้องหญิง และคุณพ่อ คนจนต้องไม่ถูกเอาเปรียบ
4. ลีน่า จัง กรณีถ้ำหลวง
5. ฮีโร่ทุกคนที่รัก Black Widow แสดงโดย Scarlett Johansson
6. Viktoria Modesta นางแบบ/ศิลปิน ที่ทำลายความเชื่อเกี่ยวกับคนพิการ

บทความวิจัยของนักศึกษา รุ่นพี่ และอาจารย์
1. อิทธิพลของการแต่งกายและกล้ามเนื้อของดาราต่อการออกกำลังกายของแฟนๆ
2. ตัวตนที่ถูกปลุกในการเกิดใหม่ของอีโม: การศึกษาเครื่องแต่งกาย เพลง และความเป็นตัวตนของกลุ่มวัฒนธรรมอีโม ปี 2560
3. สื่อสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา

ประโยชน์ของการประชุมวิชาการ
1. ประโยชน์ของการนำเสนอบทความวิจัยในประเทศไทย
2. ประโยชน์ของการนำเสนอบทความวิจัยในต่างประเทศ
3. ประโยชน์ของการประชุมวิชาการ ในหัวข้อที่นักศึกษาอาจสนใจ