Tag Archives: มหิดลวิทยานุสรณ์

Mahidol Wittayanusorn Science School Library Burning

© Sw Eden (สว อิเฎล)
All Rights Reserved (สงวนลิขสิทธิ์)

Come again with a Red-Shirt-like issue in Thailand, an 11th grader burned the library of Mahidol Wittayanusorn (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) Library school, the first and the only science school in our country. As my heart and my soul were from there, I do care what others look at us, its kids. Many Americans has wrong attitude through the Red Shirt and the Thai Monarchy, because of some reports. They blames Thai people who know the truth as the stupid. This situation is the same as MWIT library. The radio said that the grade 11 kid could not bare the school system with crazy-hard-science lessons and the dormitory life. Some outsiders also says the same things. They listen to only one kid’s voice, but they have never heard of all other kids.

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และอาคารห้องสมุดขณะสร้าง ซึ่งปัจจุบันถูกนักเรียนขึ้นมัธยม 5 เผาไปแล้ว School and our kids’ memory
View More Photo of MWIT School on Sw Eden’s Flickr

Both Sw Eden and a good friend who also writes on this site have the high school degree from Mahidol Wittayanusorn, and we did have a lot of fun in the school. I was one of the most well-known students of the year, and my good friend was one of the high-grade students of the year. All students who make the decision to be in this school must know their future responsibilities. Our original director or headmaster, Thongchai Chewprecha (ธงชัย ชิวปรีชา) fought to have this school to increase the scientist to develop the country of Thailand. One of the older-year did cry when she heard his great ideology. She wanted to get out, because she could not trust herself that she would do this big thing. She did care about the hope and the money which all Thai people gave to her. Finally, she could succeed her degree, and this is the ideal student’s thought of our school. All the students who come for this school will not only want to take the scholarship, but they need to be ready to study and to serve the country. If they cannot have this lives, they must not just register for the school entrance examinations.

The radio said that this grade 11 student needed to have one more weeks for his vacation with the family. In fact, he could have a week without any destruction. Some friends in my year could come the school one week late, and no one blamed them. This grade 11 student also mentioned that he studied too hard and was stressful. That might be true, but other students would have many better solutions.

The original library with many worth books. This photos also win the special price award in Reading Emotion Contest with TK Park Multimedia Library.
View More Photo of MWIT School on Sw Eden’s Flickr

MWIT school system is the college-like school with the freedom of students, and the friendly professors. No professors hit or abuse the students. All students can have unlimited projects for all kinds of creativity, art and science, which school pays for all tools, time, places and instructors. The school also have the organization visits every month, till sometimes every week. The students were required to go to just some of them, but these are really good opportunities, so I went to all of them. Not only the outside visits we travel to, the school also invites many excellent scientists and all kinds of inventors for its students. The same thing, I did have the lecture from most of them. I was not a high-grade student, although I had had very high grade from my previous school. I am sure that the grade of the student who burnt the library is lower than mine, and I am sure that how homesick I was is greater than how homesick he is. MWIT has made the students stronger, and we are strong enough to be in everywhere of the world.

The government which means the country pays one million bahts to look for each right student for this school. They pays for all tuitions, all tutorials, all foods, all dormitory supplies and all diary service. Thai Princess, Sirinthorn said that this is the school of Her Grandfather. Mahidol is the name of the father of Medical Profession and Science of Thailand. I do not have to explain how important this school is. Although some outsiders do not understand the fact of the school and the student lives, they would know that many people are crying for this terrible accident. Sorry for all the alumni, for our beloved director, for our time, for our hope, for our fame and for our country. Sw just let you know, that a famous person of one place does not have to represent that place.

Library is not only the building that the many governments put the money into it, it is also unlimited actual books and online books. I did donated many books for it, and I know that I was not the only one. I am thinking of many friends who always spend their time in here. They were not that crazy bookworms. They read around the traveling books and novels. Right now, it is the memorial or our pride, and we are waiting for the upcoming things, our new library. Sw would like to repeat the favorite quote from a Greenday song, “Every new beginning comes from some other beginning’s end.”

Oh Yeah! one of our MWIT friend. She is now graduated at Mahidol University.
View More Photo of MWIT School on Sw Eden’s Flickr

Suggest to read
Bangkok Teenager
Mahidol Wittayanusorn Student#12 Room 6/7 Memorial Video
Spooky Kids Live in MWIT
Green Architecture Design
TsAO & McKOWN Architecture visiting

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Mahidol Wittayanusorn Student#12 Room 6/7 Memorial Video

“Mahidol” is the name of Father of Thai King. Full name is Mahidol Adulyadej, Prince of Songkla. My teacher told me that all sons of King Rama V have the names as provinces of Thailand. Songkla is a province in the Southern of Thailand. I have many friend from Songkla, too, and they are in Mahidol Wittayanusorn.

“Wittaya” means “Knowledge”, but I think in this term of our school, it mean Science. “Wittayasart” mean “Science” actually. “Sart” means knowledge, too. For “Anusorn”, it means “Memorial”, and in this term, I think it means “Monument”.

Our Video of Room 6/7 student year#12

We did this video together when we have to say goodbye. It i truly our memorial video. The song is “Year Book” or Pang, a Thai singer. I did half of them and other friends did other half. But many parts that I did, the idea was from a girl called, Nonglak. She is one of my favorite people in the school, because she is so smart. I mean she can make a decision very fast and also right.

1 Comment

Filed under Uncategorized

They said Thai artists mimicked Japanese

Many Thai J-Rock fans blamed Thai artists that they copied Japanese songs. In fact, they should believe in ability of Thai people, or say just, coincident or Japanese artists copy Thai things. Although one case is true, that does not mean other million cases have to be just like the first one.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Listen To the Music, please scroll down to the end of the post.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

One of my friend that I met when I just had been a J-Rock fan, always told me that a Thai band called, Giwa copies his beloved Luna Sea. I was so young, and I did believe him. I believe many things flood around world wide web. Thai J-Rock fans keep post this kind of thing up. They matched short parts of some Japanese songs and Thai songs, and they said that Thai artist copies Japanese artists. Most of the parts they matched are less than 10 seconds, and it is very easy that musicians can think about the same thing. It is coincident rather that coping.


Mahidol Wittayanusorn Students with scholarship in their high school and right now they graduated in New York, England and Japan, Photo by Sw Eden

Thai people are not stupid, because they can own many copyrights they make by themselves. Thai people can work so well if a reward/award is waiting for them, such as world robot competition, or sport tournament. Naturally, Thai people do not like to step up without motivation. Thai musicians have a lot of motivation, especially pop-rock artists after 2000. Pop-Rock in Thailand have been popular again after 20-30 years. Between 2 eras, Thai people consumed much of sweet-pop songs. Many bands was founded in late 10 years, and many old bands did re-union. The boys want to be cool, especially for the sight of girls. They created a unique style of Thai Pop-Rock. Many songs may sound similar, because those kids grew up with pop songs. Some people are different, because they listen to other things, such as Thai country songs and other foreigners’ things.

I am the one who really like Thai country songs. If we do not count the style of voice and Thai instrument, many fast songs can be popular in Alternative-Rock/Pop world. Both sound very similar. Many Thai people also listen to Rock n’ Roll artist from the United States and Europe. They get the influence directly from the original rock bands, and they do not need to past J-Rock artist. Some Thai people also listen to J-Rock and do cover, but there is less percent.

Clash is another band that Thai J-Rock fans blames that they mimic “Forever Love” of X Japan in their song called, “Nangfa Naijai” (Angle in Mind). I do know both songs so well, and I cannot find that Clash really copies that songs. They are same type of music, but not the same song. Although Clash did cover of L’Arc~en~Ciel, it does not mean that they do not have brain to compose their own music. I am a Punk fan, and many Punk songs are similar. Let’s listen to sample of DecayDance things. They are similar and they are good!


Heath of X Japan, Rough Drawing by Sw Eden

Another important conflict is the song call, “Ter Mai Kir Tai” (You Have Never Died) of a Thai band called, Two (they have 2 members.). My parent keeps that albums, too. The famous guy named, Tong. He helped around many projects. Thai people know that he is really nice. Right now he is older, but he just looks the same. I do not know if this nice guy hears what some people are railing him. I pass around the websites, many Thai X Japan fans railed “Two”. Unbelievable, I saw a guy wrote, “Two-Kuy”. “Kuy” (ควย) is the rudest word in Thai Language. He blamed Thai artists who did not know what X Japan was about. The company always manages things for pop artists, and the only thing that the pop artists need to have is the great performance.

I did look through the track list of that album of “Two”, and style of X Japan songs. (It is 2 years, I was their fan, my early high school.) The melody is weird for Japanese songs, but the song composer is weird in “Two” albums. I could not say, but the news already said that. They said, Thai company has to pay for Yoshiki. I do not want to believe. It is just the late visits of Yoshiki in Thailand. So,… My early high school time, a senior guy who was a friend of “Yai” (Yai was known as a big fan of X Japan in our school.) told me about this conflict. “Two did release “Ter Mai Kir Tai” before X Japan release Say Anything”. If I can go back to that moment, I will never show the goat hand to him. I did,.., I did that hand. He ran behind me and tried to kill me. Where was my soul of Thai person? I had had it when I was a boy scout. I did respect King Rama VI. I love his firmly goal to make Thai people to love each other as one big family.

The news was unbelievable for many people. That song sound quite like Thai songs, and the lyrics can fit in so well. No matter what the reality is, but if there is no that song, many Thai people will never be fans of X Japan.


Tetsu69 of L’Arc~en~Ciel kills cat, Drawing by Sw Eden

There is another conflict of Neo Universe of L’Arc en Ciel, but that is a little thing. I think it is coincident, because it is just a small part of the song. Most of Thai L’Arc en Ciel fans are still young and rich, and they do not really care to talk about the past, because they look up the new stuff, and they talked a lot. I have many friends who like this band, that is why I can say. Like, once I met Kaun with her L’Arc book in a school bus, and we just began to talk although we had never known each other. We talked a lot. It is familiar in American people, but unusual for Thai people. (I am smiling.)

The main thing I would like to say is, Thai people always look down themselves. Many foreign songs were composed after Thai songs. Whenever they sounds the same, Thai people will say that Thai copied those foreigners.

There are other cases, such as Peace Maker’s songs and Josh Groban’s, and also the hair style and dress style of Thai teenager. Although the idea cannot be Copyrights, people keeps railing that style of dressing is wrong things. This may be only one attitude in a corner of Thailand, because most people do not care (me, too). They dress up and they want to be cool.

Let’s see the side of Thailand. What the songs that Thai artists composed before the foreigner and they sound the same! I am an audience and also an artist, and I will never say that they mimic each other. Many people can think about the same thing. The one part of melody or similar style cannot prove that that artist is the copier.

“There is no unique thing in the world. Everything you think that it is new, someone has done it before.”, Jiyoun Kim said.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Listen to these coincident couple now!!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

* Paradox (Thai Band) – “Ta-Lai” (Slip)
http://www.imeem.com/people/NhZaiB/music/8yIHHWo0/paradox-10-mp3/
The beginning of this song is similar with Cobra Starship – Pop Punk is so hi’ 05
http://www.imeem.com/artists/cobra_starship/music/xwnpOen5/cobra-starship-pop-punk-is-sooooo-05/
This Paradox song is in album “Free Style” and was released before Pop Punk is so hi’05 about 2 years.

Both Paradox and Cobra Starship are Punk, so no confused that they can think about the same thing.


Paradox, a famous Thai Alternative Rock band


Cobra Starship and Victoria Asher

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

* Zi:Kill (Japanese Punk Band) – Kiss Me Good Bye
http://www.imeem.com/people/MjSTkez/music/CLVxNBvB/zikill-kiss-me-good-bye/
The All American Rejects – The Wind Blows
http://www.imeem.com/theallamericanrejects/music/CLLCdDK5/the-all-american-rejects-the-wind-blows/
The beginning of both songs just sound the same, and I do not think that The All American Rejects will care about Zi:Kill. Alright, both are punk, .. again.


The All American Rejects, an American Alternative Rock band

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

* Paradox (Thai band) – Greedy (similar at 2:30)
http://www.imeem.com/sw-eden/music/p9szG3Af/paradox-greedy/
Slipknot – The Nameless (similar at 3:00)
http://www.imeem.com/people/uvHKWM2/music/IPjRJ6Kv/slipknot-the-nameless/
For the international world, Slipknot is more popular than Paradox, but in Thailand, Paradox is more popular. I do not think that both will prefer to listen to each other. Paradox also released this song before Slipknot, too.


Slipknot is Cute, Drawing by Sw Eden

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

* Dope – Pig Society (intro)
http://www.imeem.com/artists/dope/music/9kNkLZrn/dope-pig-society/
and Ebola (Thai Band) – “Kawm Pen Pai” (The way it goes) (intro)
http://www.imeem.com/people/nXyWCx8/music/zB-SDoqr/ebola/
Eggasit Gabungpai pointed that to me.


Edsel Dope Dread Hair, Drawing by Sw Eden


Ebola, a Thai Metal band

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

* Zi:Kill – Lonely (intro)
http://www.imeem.com/people/MjSTkez/music/uOzAVj6Q/zikill-lonely/
Avenged Sevenfold – Dancing Dead (outro at 4:27)
http://www.imeem.com/people/E_VpXgQ/music/gEorD6X4/avenged-sevenfold-dancing-deadmp3/

First time A7X came into the music industrial, they were considered as a metal band, but now, they are considered as a punk band. Every Japanese fan of Zi:Kill know that Zi:Kill is punk. And very important for us to know that both Zi:Kill and Avenged Sevenfold have a super cool guitar solo. Zi:Kill may do not that great in Lonely, but all stuff in their Rocket album are so amazing! (Pick up the songs that Ken did the music)


Avenged Sevenfold A7X (Synyster Gates,The Rev,M. Shadows,Zacky Vengeance,Johnny Christ), Drawing by Sw Eden


Zi:Kill (Seiichi, Eby, Tusk, Ken), Drawing by Sw Eden

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

* Michael Jackson – We are the World (Chorus)
http://www.imeem.com/artists/michael_jackson/music/QEwdUfPT/michael-jackson-we-are-the-world/
จรัล มโนเพ็ชร – อุ๋ยคำ Jaran Manoped – Ui Kam (Old Northern Woman)
http://www.imeem.com/gamink/music/o8h0emR9/ (at the first verse of this song)

Ui Kam may be older than We Are The World. I feel I heard of it since I was born. It is truly classic one, every Thai people know. It is beautiful and lonely. Jaran Manoped is also a great teacher of many Thai people. We all love him. He passed away in 2001. All his songs are forever songs.


จรัล มโนเพ็ชร Jaran Manoped


Michael Jackson, Thriller cover

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

The All American Rejects – Night Drive (intro)
http://www.imeem.com/jmsabler/music/nDqCSEqx/all-american-rejects-night-drive/
Hideto Matsumoto (Hide) – Emotion In Motion (intro)
http://www.imeem.com/people/v4GYTlP/music/ZE93ITGf/inmotionmp3/

Most of my matching went to the bands that I can remember their things so well. It is not a lot of bands that I can remember every part of their songs.


Hideto Matsumoto (Hide , 秀人松本), Drawing by Sw Eden

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Paradox (Thai Band) – Balloon (at first verse)
http://www.imeem.com/people/i7OzZej/music/oP3rASE1/paradox-balloon/
Hideto Matsumoto (Hide) – Rocket Drive (at first verse)
http://www.imeem.com/zinger96/music/va3naIWH/hide-rocket-dive/

Paradox is so great at their show. Almost all songs of Paradox sound more modern than Hide’s. Paradox tend to be Alternative Rock, which is really popular in Western world such the United States and the United Kingdom. Hide is more into underground alternative rock, which can be found in both LA and NY. Although Hide did a lot of underground style, those songs are not popular. Hide’s songs which are popular are something modern; such as In Motion, Tell Me, Lemoned I Scream, Ever Free, Post and Honey Blade.


TarTar, the vocalist and music composer and lyricist of Paradox. He is very talented!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ – โรงเรียนของหนู “Poo” Pongsit Kampee – Rong Rean Kong Nu (Our School)
http://www.imeem.com/people/oSl_ogm/music/wV8eYYsg/
The Academy is… – After the Last Midtown Show
http://www.imeem.com/artists/the_academy_is/music/7WoBSh9s/adam-siska-after-the-last-midtown-show-album-version/

Rong Rean Kong Nu is so classic, too. This song is very old, but still catching people’s hearts. If you know Thai language, you will cry since the first time you listen to it. It is strange that The Academy is… has the same stuff. The world is so coincident. I played Rong Rean Kong Nu on Harmonica, too. This song is about children who have a hard time to get to school. They lived on the mountain and their school is really faraway. They have to walk step by step. They love to go to school. This song reflect the city society that many children do not like the go to school, although they are so rich and very easy to go to school.


ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ เจ้าของเพลง โรงเรียนของหนู Poo Pongsit Kampee


William Beckett from The Academy is…, Photo by Sw Eden

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

พลพล – ใจเขาใจเรา Palapon – Jai Kao Jai Rao (Your heart, My heart) (at Chorus)
http://www.imeem.com/people/ZI6Iass/music/iprc7M-m/
L’Arc~en~Ciel – Metropolis (at Chorus/Beginning)
http://www.imeem.com/people/VuZGAK/music/7xKOaUyO/larcenciel-metropolis/

I think Palapon heard of some other Thai older song. I had heard this vocal melody before when I was about 5 years old. (about 15 years ago)


พลพล Palapon


L’Arc~en~Ciel and Hide, Drawing by Sw Eden

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

* Zi:Kill – Touch Me
http://www.imeem.com/people/MjSTkez/music/B-HLssGR/zikill-touch-me/
Marilyn Manson – Heart-Shaped Glasses
http://www.imeem.com/ilikeboobs/music/jWFluCr0/marilyn-manson-heart-shaped-glasses/

In fact you may notice a part of Ken’s song called, “Do you Believe in Magic” (at solo, 3:18-3:21)
http://www.imeem.com/sw-eden/music/o2rg3SZ4/ken-zikill-believe-in-magic/
I love Ken’s things, all make me smile.


Marilyn Manson, Drawing by Sw Eden

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

* AC DC – For those about to Rock (we salute you)
http://www.imeem.com/acdc/music/4SNmf1WU/acdc-for-those-about-to-rock-we-salute-you/
Zi:Kill – Rocket (fast part)
http://www.imeem.com/people/cyBWrAg/music/H27jb3fb/zikill-rocket/

Oh hey! you know that Tusk Zi:Kill is a fan of AC DC (he might be a fan of Obama, too), but I am not sure about Ken. Zi:Kill did play Suffocate City of Sex Pistol. I do not know about their copyrights, because they do not blame any people who re-play their songs, too. Zi:Kill is so fun. Tusk draw “Z” during this show. (I am smiling) If you let me compare about “For those about to Rock” and “Rocket”, you can be sure that I do love Rocket. The guitarist of Zi:Kill always have a wonderful line. His solo is always optimistic and never ever boring.


AC DC band and its logo


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Your favorite artist does not have to be the first one who create the things. We should be very happy that someone thinks the same as our favorite artists. And now, we start to listen to the new things!! Our world is not just a box that other people cannot touch. We will never look down other people just because we want to praise our heroes.

5 Comments

Filed under Uncategorized

Proud Paradox เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ พราว

Proud Paradox เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ พราว


พราว หรือ Proud, vector art of Sw Eden on Flickr

พราว (Proud) ได้รับมอบหมายให้ทำงานปฎิบัติมากกว่างานอ่าน และนั่นคือนิสัยของพราว ชีวิตช่วงที่เด่น ๆ ของพราวคือช่วงมัธยมปลายและปริญญาตรีตอนต้น เพื่อนของพราวคือ Daw พวกเขาเรียกงานที่ทำร่วมกันทั้งหมดว่า “ProuDaw” ซึ่งมีหลายงานด้วยกัน

Proud ถูกเลือกให้ได้รับตำแหน่ง “หลอน” ฝ่ายหญิง (ฝ่ายชายคือ ขุนพล) และ “Error” ฝ่ายหญิง (ฝ่าชายคือ พิชญ์แคว) ทั้งหมดถูกจัดทำขึ้นในปีสุดท้ายของมัธยมปลาย พราว ไม่ได้ไปรับรางวัลแรกด้วยตัวเอง คนที่รับแทนในวันงานคือ ดาว เพื่อนของเธอ ส่วน Error หญิง ฟังแล้วไม่ค่อยน่าภาคภูมิใจนัก แต่เพื่อน ๆ บอกว่า มันหมายถึงพวกใช้เวลากับ Computer มากกว่าคนอื่น และ พราว กับ พิชญ์แคว เหมือนกันในจุดนี้

พราวถ่ายภาพยนต์สั้นเรื่อง The Spooky Kids Live in MWIT โดยแสดงคู่กับ ดาว ทั้งสองช่วยกันเป็นตากล้อง พราวเป็นคนตัดต่อ และทำ Animation ทั้งหมดของเรื่องนี้ งานเรื่องนี้ไปได้สวยมาก เพราะพวกเขาสามารถเปลี่ยนมุมมองที่ผู้ชายมองผู้สาวได้ คือพวกเขาบ้าพอที่จะสนุกมากกว่าความสวยงาม


พราวกับดาว ProuDaw at Mahidol University

พราว ได้ชื่อว่าออกไปดูงานนอกสถานที่มากที่สุดในโรงเรียน และเธอเป็นที่รู้จักของอาจารย์หลาย ๆ คน เมื่อบางคนพูดถึง ดาว เขาก็ต่อท้ายด้วย ดาวเป็นเพื่อนของพราว ดาวดูเหมือนมีปัญหาเกี่ยวกับสมองในช่วงนั้น และเธอเคยหยุดเรียนเพื่อรักษามัน เธอยังมีปัญหาเกี่ยวกับขา ซึ่งเธอผ่าตัดไปแล้ว เธอประสพน์อุบัติเหตุจากการวิ่งไล่จับแมว ซึ่งเป็นสัตว์โปรดของ บาส เพื่อนสนิทในห้องเรียนของเธอ

พราว ยังเป็นที่รู้จักอีกด้านคือเธอชอบเพลงลูกทุ่ง และเพลง Rock เธอเคยชอบวง L’Arc~en~Ciel จาก นาฏลี, เมอน่า และ เมย์ เมื่อเธอย้ายโรงเรียนไปอยู่มัธยมปลาย คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักวงนี้ พวกเขาหลายคนเรียน พราว ว่า “ฮิเดะ” จนกระทั้ง พราว ต้องศึกษาเกี่ยวกับคนคนนี้อย่างจริงจัง และเธอก็ชอบมัน วงของมันหลอกหลอนเธออยู่ในช่วงปีแรก และนั่นเป็นปีที่เลวร้ายที่สุด พราว ฟังเพลง Rock ที่มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อน ๆ ในช่วงนั้น และเพื่อนร่วมห้องของเธอ สุ หรือ ฮิตเบล้อ เปรียบเทียบ พราว กับ เพื่อนเก่าของเขาว่า พราวไม่มีทางเถื่อนได้เหมือนเพื่อนคนนั้นหรอก

ปีต่อมา โรงเรียนย้ายห้องทั้งหมด พราวมีชีวิตที่ดีขึ้นกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนกลุ่มใหม่ เพราะพวกเขาค่อนข้าง “เพี้ยน” มากกว่าเพื่อนกลุ่มเก่าที่ดูจะ tradition and formal ห้องเรียนใหม่ มีความทะเยอทะยานที่จะโด่งดัง และเจ๋งที่สุดในระดับชั้น พวกผู้ชายส่วนใหญ่มาจากกลุ่ม “มีพลัง” ซึ่งขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ หัวหน้าห้องห้องนี้คือ นายต้น เป็นแฟนกับ แอร์ ในปีสุดท้าย ต้น ยังถูกรู้จักจากคนนอกกลุ่มว่าเป็นหัวหน้า “กลุ่มมีพลัง” ทั้งห้องได้ไปเที่ยวเกาะสะเม็ด ก่อนที่ห้องเรียนอื่น ๆ จะไปกัน และห้แงเรียนนี้ จึงเป็นห้องเดียวที่ไม่ถูกทำโทษ

ครั้งแรกเมื่อพวกเขารู้จักกัน หลายคนไม่ชอบ พิชญ์แคว เพราะหลายคนบอกว่า เขาเห็นแก่ตัว แต่ในปีสุดท้าย ห้องเรียนนี้ได้ประกาศให้ทั้งโรงเรียนรู้ว่า เขาจะเชียร์เพื่อนร่วมห้อง และรักเพื่อนร่วมห้องของพวกเขาทุกคน


Proud on Sketch Book, Sw Eden on Flickr

พราว ซื้อเบสราคาแพงจากหลังกระทรวงกลาโหม และเธอไม่ชอบเมื่อคนอื่นพูดถึงมัน เธอเรียนมันอย่างรวดเร็ว และเธอสามารถสอบเข้าคณะดุริยางคศาสตร์ได้ แต่เธอสละสิทธิ์ในภายหลังเมื่อเธอตัดสินใจเปลี่ยนอนาคต

ทำไมถึงเป็น Proud Paradox?
Proud เป็นชื่อใน Visa และเป็นการเขียนภาษาอังกฤษของชื่อเธอมาตั้งแต่เธอเกิด แม่ของเธอเป็นคนตั้งให้
Paradox เป็นวงดนตรี ของประเทศไทย วงโปรดของทุกคนในห้องเรียนโปรดของเธอ และเพื่อน ๆ อิจฉาเธอมากเมื่อ เธอ ไปดูการแสดงของ Paradox จนเข้าเรียนวิชาชีววิทยาสายในเช้าวันต่อมา
เมื่อเธอมี e-mail เป็น ProudParadox และเธอติดต่อกับอาจารย์ของเธอ เขาบอกว่าเธอเป็นกวีที่เล่นคำได้สวยมาก

ในสมัยมัธยมปลาย พราว ยังสมัครร้องเพลงภาษาอังกฤษถึงสองครั้ง และเพื่อนของเธอหัวเราะเธอ เพราะมันแย่มาก พราวร้องเพลงของ X Japan แต่ข้าพเจ้าจำไม่ได้ว่ามันเป็นเพลงอะไร เธอถูกมอบหมายให้ทำประวัติวง X Japan เพื่อนแสดงในบอร์ดโรงเรียน และนั่นคือบอร์ดที่ไม่ใช่งานศิลปะ รุ่นพี่คนหนึ่ง ตัวใหญ่ และชื่อ ใหญ่ เป็นนักเปียโน เขาชอบ X Japan และเขาก็ไม่สนใจมันแล้วในเวลาต่อมา ปัจจุบัน ใหญ่ ได้สนใจการถ่ายภาพแนวศิลป์มาก และพราวอาจจะกลับไปเป็นเหมือนสมัยมัธยมต้น ที่เธอไม่ชอบอาจารย์สอนสังคมศึกษาในมัธยม 3 เอามาก ๆ เพราะอยู่คนละขั้วทางการเมือง


Proud Paradox Singing, Sw Eden on Flickr

พราว ยังเป็นมือเขียนภาพที่ทุกคนปฎิเสธไม่ได้ งาน Power Point ของเธอได้รับการยกย่องว่าสวยและน่าสนใจที่สุด ทำให้เธอไม่ชอบอ่านหนังสือ ตอง และ ดาว เพื่อนสนิทของเธอ เชื่อว่าเธอฉลาดมาก เพียงแต่ไม่ตั้งใจเรียน และชอบหลับในห้อง และยังไม่ชอบทำการบ้าน พราวเคยบอกตองว่า เธอชอบสัปดาห์สอบที่สุด เพราะมันไม่มีการบ้าน

เธอมีความสนใจเรื่อง Animation มาก สังเกตุได้จากความฝันในวัยเด็ก นาฏลีพูดกับพราวในขณะที่ดูการแสดงเพลงของโรงเรียน และเธอบอกว่า เธออยากทำ Tetsu L’Arc~en~Ciel เต้นจนจบเพลง Stay Away และสิ่งนั้นไม่มีแล้ว

เมื่อใคร ๆ อยากถามเรื่องเพลง Rock เขาวิ่งมาหาเธอ และเขาทำเช่นเดียวกันเมื่อต้องการเพลงลูกทุ่ง เธอเคยทำการ Presentation ที่เป็นสิ่งที่น่าอับอาย เพราะเธอนำวงที่เธอชอบมาเรียงบนสไลด์ แล้วถามคนในห้องว่ามันคืออะไร

และคุณจะหาพราวได้ที่ไหนในปัจจุบัน?
เธอจะไปดู Paradox ทุกครั้งที่เธอสามารถจะไปได้ และที่ที่นั่น คุณจะพบเธอ
เธอคือ Proud Paradox!!


Proud Paradox and Friend, Sw Eden on flickr

Leave a comment

Filed under Uncategorized