Tag Archives: ศิลป์ พีระศรี

งานศิลปะอายุยาว Corrado Feroci

งานศิลปะอายุยาว
ทุกคนคงรู้จักคำพูดของ อาจารย์ ศิลป์ พีระศรี (Corrado Feroci) ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรณ์ ที่ว่า “ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น” (Ars Longa Vita Bravis) คนส่วนมากตีความหมายถึง เมื่อศิลปินสิ้นชีวิตไปแล้ว งานศิลปะก็ยังคงอยู่ต่อ และยังมีชีวิต เป็นแรงกระตุ้นให้ศิลปินรุ่นหลัง ๆ ได้สร้างสรรค์งานต่อไป

เจตนารมณ์นี้ถือเป็นสิ่งที่ศิลปินทั้งหลายทั่วโลกต้องการ และมีศิลปินจำนวนมากที่เสียชีวิตไปแล้ว แต่งานยังเป็นอมตะ เช่น Picazzo, Vincent van Gogh, Salvador Dali,etc. (who I will talk about later)

และงานของท่าน

Leave a comment

Filed under Uncategorized