Tag Archives: information technology

เทคโนโลยีสารสนเทศ IT ความหมายและตัวอย่าง

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT : Information Technology) คือ การเรียน การออกแบบ การพัฒนา วิธีการ การสนับสนุน และการจัดการ ระบบฐานข้อมูล พูดง่าย ๆ มันคือ เทคโนโลยีที่ช่วยในการผลิต, จัดการ, จัดเก็บ, สื่อสาร และ/หรือ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร

สรุป และแปล โดย สว อิเฎล ; ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ในเว็ปไซด์อื่น กรุณาใช้ใน Sw-Eden.NET และใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกวิธี

อุปกรณ์และข้าวของเครื่องใช้ทางเทคโนโลยี คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากกระบวนการการคิด เพื่อแก้ปัญหาการทำงานและการดำรงค์ชีวิต หรือเพื่อสนองความต้องการ เช่น ทำให้สะดวกสะบายมากขึ้น การที่จะเลือกใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีอย่างหนึ่ง ๆ ต้องมีการพิจารณาถึงผลดี และผลเสียที่ผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อมจะได้รับ

เทคโนโลยีมีตั้งแต่ระดับเล็ก ไปจนถึงระดับสูง โดยหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น เทคโนโลยีระดับสูงก็จะส่งผลกระทบรุนแรงกว่าระดับเล็ก ซึ่งอาจถึงแก่ชีวิตเฉพาะบุคคล จนถึงชีวิตของคนทั้งโลก

ตัวอย่างของเทคโนโลยีระดับเล็ก เช่น เครื่องสาน หนังสือใบลาน เขียงไม้ เป็นต้น
ตัวอย่างของเทคโนโลยีระดับกลาง เช่น เครื่องดนตรีไทย บั่งไฟ เป็นต้น
ตัวอย่างของเทคโนโลยีระดับสูง เช่น การไฟฟ้า และการทำเขื่อน เป็นต้น

สรุป และแปล โดย สว อิเฎล ; ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ในเว็ปไซด์อื่น กรุณาใช้ใน Sw-Eden.NET และใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกวิธี

2 Comments

Filed under Uncategorized