Tag Archives: thai king

ในหลวง : พ่อผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

Bhumibol Adulyadej : Beloved Father of All Thai People
ในหลวง : พ่อผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

© Sw Eden (สว อิเฎล)
All Rights Reserved (สงวนลิขสิทธิ์)

พระบรมมหาราชวัง Grand Palace :I really love the idea of Mixed Architecture.
You will see the European building with Thai roof. Very creative and they are so harmony. I have never feel strange or anything. It is just perfect.
View More Photo of Grand Temple and Grand Palace on Sw Eden’s Flickr

พ่อของฉัน พ่อของใคร ในไทยนี้
พ่อภูมี แห่งแผ่นฟ้า ข้าสยาม
พ่อผู้เป็น แบบอย่าง ลูกต่างตาม
พ่อนี้นาม ภูมิพล ของชนไทย

พ่อ ของเรา ปรารถนาให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์ . . . คนที่สมบูรณ์ หมายถึงคนที่มีเนื้อตัวมากนั้นกล่าว ผิด สมบูรณ์ มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ว่า ” บริบูรณ์ด้วยคุณสมบัติหรือคุณลักษณ์ เพราะมีส่วนต่าง ๆ ประสานเข้ากันอันพึงปรารถนาและไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่อง ” แต่หากว่าจะโต้เถียงว่าคนที่มีเนื้อตัวมากนั้นบริบูรณ์ด้วยคุณลักษณะอัน อ้วน เพราะมีเนื้อชั้นไขมันโยงไยเข้ากันอย่างพึงปรารถนาและไม่มีสิ่งใดขาด ตกบกพร่องมันเนยนั้นก็กล่าวผิดอีกเช่นกัน เนื่องด้วยคนอ้วนได้ขาดความพอดี ไปนั่นเอง แท้ที่จริงนั้นคนที่สมบูรณ์ก็คือคนที่มีสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตดี การที่สองสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยหลาย ประการ การศึกษา เพื่อที่จะมีแนวทางในการดำเนินชิวิต หากชีวิตยังคงดำเนินอยู่ก็คงมีการศึกษาอยู่เช่นกัน การกีฬา ทำให้ร่าง กายแข็งแรง ปริมาณน้ำเลือดมากขึ้น สูบฉีดได้รวดเร็ว ถ่ายเทก๊าซและความร้อนได้ดีทำให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วย สังคม ไม่มี ผู้ใดที่จะทำกิจสำเร็จโดยลำพังตนเอง แม้อาจจะทำงานคนเดียว แต่อุปกรณ์ที่ ท่านใช้ก็มีผู้อื่นอุทิศกำลังกายและกำลังความคิดสร้างมันขึ้นมา ความรับ ผิดชอบ นี่คืออีกคุณสมบัติที่มนุษย์มีร่วมกับสัตว์บางชนิด หากเราทำไม่ได้ ก็ขอให้อับอายสัตว์นั้นเสีย การทำงาน เพื่อสิ่งที่ตนเองได้รับ ก็คือสิ่งที่ชาติได้รับ

Thailand has Giant to protect the door way.
People said the ghost and bad spirit fear the Giant.
View More Photo of Grand Temple and Grand Palace on Sw Eden’s Flickr

การศึกษา ไม่นานมา ประชาชนคนทำงาน ก็คงเคยเป็นเด็กตัวน้อย ๆ มาก่อน ไม่เร่งร้อนกับชิวิตมากเสียเท่าไรนัก ยามเช้าตื่นมารับประทาน อาหาร บ้างก็ทำงานช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ ผ่านไปก็ได้แต่งตัวแล้วเดิน ทางไปโรงเรียน การเดินทางไปโรงเรียนนี้อาจจะดูสั้นไปบ้าง แม้ในเพลงเพลง หนึ่งนั้นมีเนื้อร้องว่า ” . . . โรงเรียนของหนูอยู่ไกล . . . ” โดยหารู้ไม่ว่า เราจะไม่รู้สึกว่ามันไกล หากเราไม่ได้ไขว่คว้าด้วย มือของเราเอง เส้นทางที่จะไปโรงเรียนของเด็กยากไร้ นั้นยากล้น มิใช่เพียงระยะทาง แต่เป็นการค้นหาแนวทางที่จะได้ศึกษาหา วิชาความรู้ แต่ทั้งนี้ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นใครคนใด ยากดีมีจนก็คือ ปุถุชนที่มีจุดมุ่งหมายในชิวิต เส้นทางที่เคยเดินทาง เคยไขว่คว้าที่จะไปโรงเรียนก็คงจะดูสั้นลงอย่างถนัดตา เทียบไม่ได้กับ เส้นทางชีวิต หรือเส้นทางสู่ความสำเร็จ เป็นแน่ แต่การที่เด็กตัว น้อย ๆ จะย่างก้าวมาเดินบนเส้นทางนี้ได้ ก็ต้องเดินผ่านเส้นทางสู่โรงเรียนเสีย ก่อน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเล่าเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ตามที่พ่อ อยู่หัวได้ทรงอนุสาสนีย์สอนแก่ลูก ๆ ของท่าน

การกีฬา การออกกำลัง การก็เหมือนกับการเติมน้ำมันให้กับรถยนต์ เราจึงได้มีแรงที่จะขับเคลื่อน ร่างกาย ขับเคลื่อนความคิด เพื่อจะนำประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรื่อง ได้ หากประชาชนมิได้มีการออกกำลังการแล้ว บ้านเมืองก็จะขาด กำลัง ขาดทักษะ ก่อเกิดปัญหาสังคม คนติดยาเสพติด ขาดชนชั้นล่าง หรือชนชั้นแรงงาน ให้ลองคิดดูว่า คนเหล่านี้ใช่ผู้คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้กับผืนแผ่นดินหรือไม่อย่างไร เกษตรกร คือผู้เลี้ยงท้องเราให้ อิ่ม เกษตรกรคือผู้มีความมานะอดทนและแข็งแรง ประเทศเราเป็นประเทศเกษตก รรม เราขาดคนเหล่านี้ไม่ได้ เกิดมีสักวันหนึ่งคนเหล่านี้ไม่แข็ง แรง เราก็คงต้องลงมือก่อผลผลิตให้ตนเองบริโภค แม้เราจะแข็งแรงเพียง ใด ก็ยังขาดทักษะ หากจะเทียบกับการออกกำลังกาย การออกกำลังกายทำให้ เกิดกล้ามเนื้อที่แข็งแรง เกิดทักษะอาทิ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การค้น หาแนวทางสู่จุดหมาย เป็นต้น ดังนั้นหากมีโอกาสก็รีบไปออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพที่ดีเถิด

สังคม มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการสูงกว่า สัตว์อื่น เริ่มแรกมนุษย์ได้เข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกัน มีการสร้างวัฒนธรรม ร่วมกัน ทำให้โลกใบนี้พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง สว อิเฎลเคยเรียนมาในระดับประถม มีกานท์บทหนึ่งซึ่งสว อิเฎลยังพอจำได้

” . . . น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
นกพึ่งฟ้าปลาพึ่งหนอง คล้องกันเกลียว
ไม่มีใครจะอยู่เพียงผู้เดียว
ต้องข้องเกี่ยวพึ่งพา อาศัยกัน . . . ”

ทำไม กระทรวงศึกษาธิการได้บรรจุกานท์นี้ลงไปในหลักสูตร ก็เพราะต้องการปลูกฝัง เยาวชนให้รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม มนุษย์เราเป็นเผ่าพันธุ์ที่ มีสังคม การกระทำทุกสิ่งมีผลต่อสังคม และการเปลี่ยนแปลงของสังคมก็มี ผลต่อตัวเรา มนุษย์จะไม่ใช่มนุษย์หากแยกตัวออกไปจากสังคม

ความรับ ผิดชอบ คนเรามีความคิด คนเรามีความจำ หากไม่อาจรับผลของการกระทำของ ตนและสังคมได้จะถือว่าเราไม่มีความคิด และความจำ หรือถือว่าคนคนนั้นเป็นคนไม่มีความคิดนั้นก็ไม่ได้ ยังเรียก กันเต็มปากเต็มคำว่าเป็นคน จึงสามารถสรุปได้ว่าคนดังกล่าวเป็นคนไร้ซึ่ง ความรับผิดชอบหรือมีคุณสมบัติใกล้เคียงสัตว์บางประเภท

การทำงาน มี หลายสภาวะ อาทิ เครื่องจักรกล สัตว์ คน เป็นต้น ณ ที่นี้จะกล่าวถึงการทำงานของคน เพราะคนมีความคิด อย่างที่เคยกล่าวมาใน ข้างต้นแล้ว ดังนั้นงานที่ออกมาต้องมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ คือ คุณภาพหารด้วยเวลา คนที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องเป็นคน ที่ประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน คนที่มีประสิทธิภาพคือ มีความ ตั้งใจ มานะ พยายามในการเรียนรู้งานที่ทำ และทำได้ตามที่เรียน รู้ นอกจากนี้ยังต้องมีการใส่ความรู้รอบตัว ประสพการณ์ ความคิดลงไปใน งานได้ภายในเวลาอันจำกัด คนที่ทำงานมีหลายประเภท เช่น ทำการค้า ของ ทำการค้าความคิด ทำการค้าแรง การค้าทั้งสามสิ่งนี้สามารถ นำมาประสมประสานเป็นอาชีพต่าง ๆ ได้มากมาย บางอาชีพอาจจะเน้นหนักไปทางการค้าของ บางอาชีพเน้นไปที่การ ค้าความคิด ตามแต่จุดประสงค์ของผู้ประกอบอาชีพนั้น ๆ เมื่อคนมีอาชีพ ก็มีรายได้ มีเงินมาจับจ่าย นั้นหมาย ว่า เศรษฐกิจของเราดี การทำงานคือการทำให้เศรษฐกิจดี จึงแสดงว่าเรา ทำงานเพื่อชาติของเรา เรารักชาติของเราเราจึงได้ทำงาน

ถ้าจะกล่าว ไปแล้ว สว อิเฎลก็คือสามัญชนคนหนึ่ง สว อิเฎลมีพ่อ มีแม่ ของสว อิเฎล เพื่อน ๆ ก็มีพ่อ มีแม่ เป็นของเพื่อน ทุก ๆ คนก็เช่นกัน ทุกคนต่างมีพ่อ มีแม่เป็นของตัวเอง แต่เคยคิดบ้างไหม เราเกิดมาเป็นพี่น้องร่วมท้อง ถิ่นแดนไทยได้ไฉน เรานั้นแสนโชคดี โชคดีกว่าเพื่อน ๆ ร่วมโลกของเราอีกหลายถิ่น เรามีพ่ออยู่หัว มีแม่อยู่หัว ที่รักเราดุจลูกแท้ ๆ ของท่าน เราเกิดมาเป็นไทย เราจึงได้มีพี่น้องมากกว่าคนในชาติ อื่น เราเกิดมาเป็นไทย เราจึงได้มีพ่ออยู่หัวที่พร้อมที่จะ ให้ ให้สิ่งดี ๆ แก่ลูก ๆ ให้ทั้งแรงกายาแลแรงเจตตา และสิ่งที่สำคัญที่สุด ความรู้ ทรัพย์อัน หาค่ามิได้ ทรัพย์ที่จะอยู่ติดตัวเราตลอดไป คำสอนที่ท่าน ให้ จะมิมีทางเลือนลางไปไหน เพราะนั่นคือทรัพย์อันประเสริฐที่จะ อยู่ติดตัวลูก ๆ ของท่านไปตราบนานเท่านาน

ภูพิศอิศเรศ
ดับอาเภศผองแผ่นดิน
พงษ์เผ่าพสุถิ่น
พระภูมินรักประชา

ทาตรีศรีภูธร
พระนคร ธ รักษา
ดุจเจ้าวิชรินทรา
จ้าอินทราธิราชี

เจตมนน้อม
ปวงราชพร้อมกราบโกษี
บุญอเนกเฉกบุรี
เพชรปราณีเป็นศรีไทย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า สว อิเฎล

© Sw Eden (สว อิเฎล)
All Rights Reserved (สงวนลิขสิทธิ์)

At first we come in to the grand temple or grand palace, we have to see this blank area. Although all around us, there are too many people.
View More Photo of Grand Temple and Grand Palace on Sw Eden’s FlickrSuggest to read

Charity Book: Tuskty and Pink Cobra

Thai Monarchy support Democracy

Thailand Traditional Love & Sex Culture

School should be serious about Copyright work students use

Gallery of Thai black Dog: NJ Jordison


1 Comment

Filed under Uncategorized

Thai Monarchy support Democracy

The online attack from other democratic countries have abused Thai people since the end of Thaksin government. The dark online users got paid to make websites said that Thailand was Absolute Monarchy. The foreigners may love to have fun to blame other people, because to hate something will has much more stuff to say than to love something. They will keep searching about bad words, and create more pages to gain the interesting.

As the meaning of “Thai” as I mentioned before, it means “Freedom”. King Prajadhipok or King Rama 7 signed for The Constitution of the Siam Kingdom on December, 10th 1932. It was for Democracy. In that date, democracy tended to have much more freedom than communism. Nowaday, if there was no the Red Shirt Protester, Thai people would have a lot of freedom as in New York City. Everyone can invest money for the business, and every can be famous. The kids can become rock stars. Many teenagers do the hip-hop dance on the street. We all have freedom.

A peaceful artist corner of Silpakorn University Bangkok Campus.

Constitutional Monarchy is what we have. If it is not the most important case, Thai King will not come down to give a speech for the politicians. Thai King has never refused to sign for all Prime Ministers who got elected. If there was no corruption in some political parties, Thailand will have a perfect democracy at this point.

The day that Thai people will never forget is October, 14th 1973. Thai King Bhumibol Adulyadej gave a speech which can stop the dictators to kill Thai students. The situation is perfectly different from the today Red Shirt protesters, but they tried to make it look the same. Thai government in 1973 did a lot of corruption, but Abhisit does not. The protestors in 1973 are college/university students, but the Red Shirt protesters do not have a high educated. Those 1973 students needed the new election without cheating, but the Red Shirt need a dictator.

If the King did not help us at that date, we will never have democracy today. Nowadays, he tries to help us again, but some of us still do not know that they do not protest to get democracy. Current students have never cared about the politics. The Yellow Shirt people who the Red Shirt hate are the survivors on October, 14th 1973. They still love their country and democracy. They still hate the corruption.

Thai student with diploma after complete the bachelor degree. With the statue of Mahidol Adulyadej (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก), or the father of King Ananda Mahidol (Rama 8 ) and King Bhumibol Adulyadej (Rama 9)

Where is the current Thai student? Why don’t we see them protect our country?
** Most of them protect Thailand from the Red Shirt online. They are on Facebook. The problem is whatever they talk or write on Facebook are not public sources. 99% of them post their political idea in Thai language, so this does not help the foreigners to understand what happens in Thailand.
** Many students still do not care about the politics, and this is a big shame. They are interested in Korean pop stars. Many Thai people can dance better than them, but some Thai companies still paid million bahts to get Korean stars in their 10 seconds advertisement. This describe a part of fangirls who do not really care about the world.


Suggest to read
Thailand and Freedom of Speech
The fear of Anti-Communism in Thailand 2010s
Nicolas Cage : City of Angels and Bangkok Dangerous
Red-Shirt Protest in Thailand
Thai government does not pay for the Electric Bill anymore

8 Comments

Filed under Uncategorized

Thailand and Freedom of Speech

The American people would love to see the Freedom of Speech around the world as they have. They blame other countries who do not have it. And right now they blame Thailand of Freedom of Speech about monarchy. Some American friends I have do not really care or love their own country, but they are proud in their American behaviors, until some people are proud to consume too much. Thai culture is really different. They grow up with their parents, and they really look after their parents when they get older. Thai King and Thai Queen are father and mother of all Thai people. Thai people really feel it that way. No one are forced to love them. This is the reason why we cannot let other people blame them.

Thai children and their mother at the Talingchan Floating Market (ตลาดน้ำตลิ่งชัน).

If you really grow up with a warm family, you will love your parents although they have never asked you to love them. You will do the same thing as we do for our King and our Queen. You will protect them. If some other people disgrace them, you will hire a judge to stop those people. The United States have the law to prevent public insulting, too, and that stops freedom of bad speech. This means we are almost the same. You cannot insult other people with strange Photoshop pictures and unreal words.

Do you know why Thai people love the King?
Thai King, and most of Royal Family have the charity activities nearly everyday. They always go to the far-away towns or villages which are poor. They teach the poor people to work, especially agriculture and handmade products. When any places are destroyed by flood damage and if the government is so slow to help, the Royal Family will help all the people in time.

As the definition of ‘Efficient Economy’ which Thai King always talks about, although the farmer earn a low income, but they can live with happiness. Most of Thai farmers are not that poor until have nothing to eat, but they spend their money without thinking. For example, they want to have cars to show that they are cool; they need to have an i-phone because their friends have it. The farmers who need the extravagant things will not love what the King teach. This is the reason why there are many Red Shirt farmers come to protest in Bangkok.

Although the American believe in freedom, but all the children also love their parents.


Suggest to read
Thai Monarchy support Democracy
The fear of Anti-Communism in Thailand 2010s
Nicolas Cage : City of Angels and Bangkok Dangerous
Red-Shirt Protest in Thailand
Thai government does not pay for the Electric Bill anymore

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Mahidol Wittayanusorn Student#12 Room 6/7 Memorial Video

“Mahidol” is the name of Father of Thai King. Full name is Mahidol Adulyadej, Prince of Songkla. My teacher told me that all sons of King Rama V have the names as provinces of Thailand. Songkla is a province in the Southern of Thailand. I have many friend from Songkla, too, and they are in Mahidol Wittayanusorn.

“Wittaya” means “Knowledge”, but I think in this term of our school, it mean Science. “Wittayasart” mean “Science” actually. “Sart” means knowledge, too. For “Anusorn”, it means “Memorial”, and in this term, I think it means “Monument”.

Our Video of Room 6/7 student year#12

We did this video together when we have to say goodbye. It i truly our memorial video. The song is “Year Book” or Pang, a Thai singer. I did half of them and other friends did other half. But many parts that I did, the idea was from a girl called, Nonglak. She is one of my favorite people in the school, because she is so smart. I mean she can make a decision very fast and also right.

1 Comment

Filed under Uncategorized

For Thai King Bhumibol Adulyadej Video

For Thai King Video

This tricky face of Tripp Tribbett drawing by me appears as the icon of this video on Youtube. I guess people click to watch it until the views reach near 10,000 already. Most of people do not like to watch on the good side of their favorite thing. For example, Avenged Sevenfold fans will search for “Avenged Sevenfold Suck”. Some Thai Youtube users had asked me to view the bad videos about our King, and then flag them as spam, but I didn’t do any. If I just click on bad video, that means I got in the trap of those evil people. The best way to express that we do love the King is to make a good video for Him.

There are many Thai Youtube users got into the trap of Evils. When they hate some users that rail Thai royal family, they will rail those back with rude words. And it is very ugly on Youtube page that Thai people rail each other with those words. The world always guesses that Thai people who know English should be high-class people; but right now these educated people use the words of low-class. It lets all the foreigners who read those comments look down Thai people. Like, “oh! this is already high-class, and they are bastard; so what about the lower class?, and what about whole country?

The best way to solve the problem of the Evil on Youtube is we just shut up and make more good videos for our King. Please remind yourselves before you write any bad words. Those bad words cannot stop the Evil, but they make the Evil happier, because the Evil knows that it makes you nervous. What I did say is what you can learn from Buddhism, so it is not the new thing. We all know, and we can do.

Download high quality rendering of this video at my Flickr account. (click on the text)


4 Comments

Filed under Uncategorized

Thai Food by King Rama II กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน by รัชกาลที่ 2

The favorite drawing of an France artist who visited my school. I was about grade 7 at that period. This drawing included the foods in the poem of King Rama II (King Rama 2 , King Buddha Loetla Nabhalai) that is “Verse of Food and Dessert”, composed for singing during rowing the boat.


Thai Foods from King Rama 2, painting by Sw Eden สว อิเฎล

King Rama 2 is considered as a really great teacher of Thai poets. This Verse of Food and Dessert is about how delicious of Thai Food, and a little bit about how to cook. King Rama 2 always compare This great foods with his lover; such as how the food looks like and how the woman dresses, and how happy to eat the food and how happy to be with the lover.

All are so beautiful and creative. He is really really artist! He can put many many kinds of food in every individual verse. I guess this poem should include more than 20 kinds of Thai food.
I will translate some parts which are so artistic. It will be crazy to translate whole things, so you may get rough translation on Google translate or Babel Fish Yahoo.

If you have any problem or confusing about how to write Thai poem correctly, you can ask me. I know a lot about the methods. You may not ask me to write to poem for your class, but you can ask me to fix what you have. (I really concern about copyrights.)

• เห่ชมเครื่องคาว (The Verse of Foods)

๏ แกงไก่มัสมั่นเนื้อ __________ นพคุณ พี่เอย
หอมยี่หร่ารสฉุน __________ เฉียบร้อน
ชายใดบริโภคภุญช์ __________ พิศวาส หวังนา
แรงอยากยอหัตถ์ข้อน __________ อกให้หวนแสวง ๚

๏ มัสมั่นแกงแก้วตา __________ หอมยี่หร่ารสร้อนแรง
ชายใดได้กลืนแกง __________ แรงอยากให้ใฝ่ฝันหา
(Any man who just tastes this spicy curry soup will dream to see the woman who cooks.)
๏ ยำใหญ่ใส่สารพัด __________ วางจานจัดหลายเหลือตรา
รสดีด้วยน้ำปลา __________ ญี่ปุ่นล้ำย้ำยวนใจ
(The taste does not only hit the tongue, but also hit the heart.)
๏ ตับเหล็กลวกหล่อนต้ม __________ เจือน้ำส้มโรยพริกไทย
โอชาจะหาไหน __________ ไม่มีเทียบเปรียบมือนาง
๏ หมูแนมแหลมเลิศรส __________ พร้อมพริกสดใบทองหลาง
พิศห่อเห็นรางชาง __________ ห่างห่อหวนป่วนใจโหย
๏ ก้อยกุ้งปรุงประทิ่น __________ วางถึงลิ้นดิ้นแดโดย
รสทิพย์หยิบมาโปรย __________ ฤๅจะเปรียบเทียบทันขวัญ
(The curry shrimp is such the magic, my mind tastes it faster than my act.)
๏ เทโพพื้นเนื้อท้อง __________ เป็นมันย่องล่องลอยมัน
น่าซดรสครามครัน __________ ของสวรรค์เสวยรมย์
๏ ความรักยักเปลี่ยนท่า __________ ทำน้ำยาอย่างแกงขม
กลอ่อมกล่อมเกลี้ยงกลม __________ ชมไม่วายคล้ายคล้ายเห็น
(The love is always ambiguous such the bitter soup, but all tastes are such a melting pot. I will always admire it.)
๏ ข้าวหุงปรุงอย่างเทศ __________ รสพิเศษใส่ลูกเอ็น
ใครหุงปรุงไม่เป็น __________ เช่นเชิงมิตรประดิษฐ์ทำ
๏ เหลือรู้หมูป่าต้ม __________ แกงคั่วส้มใส่ระกำ
รอยแจ้งแห่งความขำ __________ ช้ำทรวงเศร้าเจ้าตรากตรอม
๏ ช้าช้าพล่าเนื้อสด __________ ฟุ้งปรากฏรสหื่นหอม
คิดความยามถนอม __________ สนิทเนื้อเจือเสาวคนธ์
(Thai sauce meat makes me want to keep it carefully, as well as I want to keep you side of me.)
๏ ล่าเตียงคิดเตียงน้อง __________ นอนเตียงทองทำเมืองบน
ลดหลั่นชั้นชอบกล __________ ยลอยากนิทรคิดแนบนอน
(**The name of this Thai food is La-Teing (= Hunt-Bed), I am thinking about your bed. It is golden and if we are together, it will be such the heaven. It is interesting and complicating. I just want to sleep in that bed.)
๏ เห็นหรุ่มรุมทรวงเศร้า __________ รุ่มรุ่มเร้าคือไฟฟอน
เจ็บไกลในอาวรณ์ __________ ร้อนรุมรุ่มกลุ้มกลางทรวง
(The fire to cook this food (I do not know English name) makes the fire inside my mind.)
๏ รังนกนึ่งน่าซด __________ โอชารสกว่าทั้งปวง
นกพรากจากรังรวง __________ เหมือนเรียมร้างห่างห้องหวน
(Although bird nest soup is so delicious, but the bird has to lose its home. This is such when I lost you from my room.)
๏ ไตปลาเสแสร้งว่า __________ ดุจวาจากระบิดกระบวน
ใบโศกบอกโศกครวญ __________ ให้พี่เคร่าเจ้าดวงใจ
๏ ผักโฉมชื่อเพราะพร้อง __________ เป็นโฉมน้องฤๅโฉมไหน
ผักหวานซ่านทรวงใน __________ ใคร่ครวญรักผักหวานนาง ๚
(compare about sweet vegetable and sweet lover)

• เห่ชมผลไม้ (The Verse of Fruits)

๏ ผลชิดแช่อิ่มโอ้ __________ เอมใจ
หอมชื่นกลืนหวานใน __________ อกชู้
รื่นรื่นรสรมย์ใด __________ ฤๅดุจ นี้แม
หวานเลิศเหลือรู้รู้ __________ แต่เนื้อนงพาล ๚

๏ ผลชิดแช่อิ่มอบ __________ หอมตรลบล้ำเหลือหวาน
รสไหนไม่เปรียบปาน __________ หวานเหลือแล้วแก้วกลอยใจ
๏ ตาลเฉาะเหมาะใจจริง __________ รสเย็นยิ่งยิ่งเย็นใจ
คิดความยามพิสมัย __________ หมายเหมือนจริงยิ่งอยากเห็น
(Toddy Palm Fruit is do cold and sweet, it just like really really you, that I always want to see when I have this fruit.)
๏ ผลจากเจ้าลอยแก้ว __________ บอกความแล้วจากจำเป็น
จากช้ำน้ำตากระเด็น __________ เป็นทุกข์ท่าหน้านวลแตง
๏ หมากปรางนางปอกแล้ว __________ ใส่โถแก้วแพร้วพรายแสง
ยามชื่นรื่นโรยแรง __________ ปรางอิ่มอาบซาบนาสา
(Betel and nut (the color is red), you take it in a glass jar. They are such your chins and your nose. – **I think it is about how clear of glass, how taste it is and how bright of colors.)
๏ หวนห่วงม่วงหมอนทอง __________ อีกอกร่องรสโอชา
คิดความยามนิทรา __________ อุราแนบแอบอกอร
(“Curb between breasts” is the name of a kind of mango. I want to sleep with you by my chest close to your breasts.)
๏ ลิ้นจี่มีครุ่นครุ่น __________ เรียกส้มฉุนใช้นามกร
หวนถวิลลิ้นลมงอน __________ ชะอ้อนถ้อยร้อยกระบวน
๏ พลับจีนจักด้วยมีด __________ ทำประณีตน้ำตาลกวน
คิดโอษฐ์อ่อนยิ้มยวน __________ ยลยิ่งพลับยับยับพรรณ
๏ น้อยหน่านำเมล็ดออก __________ ปล้อนเปลือกปอกเป็นอัศจรรย
มือใครไหนจักทัน __________ เทียบเทียมที่ฝีมือนาง
(The seeds of custard apple are so slipping. They are so hard to catch by everybody. If a guy can catch them, the guy will be assumed so talented as you.)
๏ ผลเกดพิเศษสด __________ โอชารสล้ำเลิศปาง
คำนึงถึงเอวบาง __________ สางเกศเส้นขนเม่นสอย
๏ ทับทิมพริ้มตาตรู __________ ใส่จานดูดุจเม็ดพลอย
สุกแสงแดงจักย้อย __________ อย่างแหวนก้อยแก้วตาชาย
(Inside of Pomegranate is such many red diamonds. They are so sparkling with the light as bright as your ring.)
๏ ทุเรียนเจียนตองปู __________ เนื้อดีดูเหลือเรืองพราย
เหมือนศรีฉวีกาย __________ สายสวาทพี่ที่คู่คิด
๏ ลางสาดแสวงเนื้อหอม __________ ผลงอมงอมรสหวานสนิท
กลืนพลางทางเพ่งพิศ __________ คิดยามสารทยาตรามา
๏ ผลเงาะไม่งามแงะ __________ มล่อนเมล็ดและเหลือปัญญา
หวนเห็นเช่นรจนา __________ จ๋าเจ้าเงาะเพราะเห็นงาม
๏ สละสำแลงผล __________ คิดลำต้นแน่นหนาหนาม
ท่าทิ่มปิ้มปืนกาม __________ นามสละมละเมตตา ๚
(**This last line seems a little bit sexual obscene. This might be the reason that the Verse of Fruit is not included in the school book.)

• เห่ชมเครื่องหวาน (The Verse of Fruits)

๏ สังขยาหน้าไข่คุ้น __________ เคยมี
แกมกับข้าวเหนียวสี __________ โศกย้อม
เป็นนัยนำวาที __________ สมรแม่ มาแม
แถลงว่าโศกเสมอพ้อม __________ เพียบแอ้อกอร ๚

๏ สังขยาหน้าตั้งไข่ __________ ข้าวเหนียวใส่สีโศกแสดง
เป็นนัยไม่เคลือบแคลง __________ แจ้งว่าเจ้าเศร้าโศกเหลือ
(Color of sticky rice sounds so sad as you were sad while cooking.)
๏ ซ่าหริ่มลิ้มหวานล้ำ __________ แทรกใส่น้ำกะทิเจือ
วิตกอกแห้งเครือ __________ ได้เสพหริ่มพิมเสนโรย
๏ ลำเจียกชื่อขนม __________ นึกโฉมฉมหอมชวยโชย
ไกลกลิ่นดิ้นแดโดย __________ โหยไห้หาบุหงางาม
๏ มัศกอดกอดอย่างไร __________ น่าสงสัยใคร่ขอถาม
กอดเคล้นจะเห็นความ __________ ขนมนามนี้ยังแคลง
๏ ลุดตี่นี้น่าชม __________ แผ่แผ่นกลมเพียงแผ่นแผง
โอชาหน้าไก่แกง __________ แคลงของแขกแปลกกลิ่นอาย
๏ ขนมจีบเจ้าจีบห่อ __________ งามสมส่อประพิมพ์ประพาย
นึกน้องนุ่งจีบกราย __________ ชายพกจีบกลีบแนบเนียน
๏ รสรักยักลำนำ __________ ประดิษฐ์ทำขนมเทียน
คำนึงนิ้วนางเจียน __________ เทียนหล่อเหลาเกลากลึงกลม
๏ ทองหยิบทิพย์เทียมทัด __________ สามหยิบชัดน่าเชยชม
หลงหยิบว่ายาดม __________ ก้มหน้าเมินเขินขวยใจ
๏ ขนมผิงผิงผ่าวร้อน __________ เพียงไฟฟอนฟอกทรวงใน
ร้อนนักรักแรมไกล __________ เมื่อไรเห็นจะเย็นทรวง
(Toasting flour has been so hot during cooking, as same as my feeling when you are faraway; but when it is cooler and ready to eat, is just like when you come back.)
๏ รังไรโรงด้วยแป้ง __________ เหมือนนกแกล้วทำรังรวง
โอ้อกนกทั้งปวง __________ ยังยินดีด้วยมีรัง
๏ ทองหยอดทอดสนิท __________ ทองม้วนมิดคิดความหลัง
สองปีสองปิดบัง __________ แต่ลำพังสองต่อสอง
(Gold ornament egg hides the nut inside perfectly, as same as we do not know each other’s mind for 2 years before now. – sound like they fell in love with each other and both did not know.)
๏ งามจริงจ่ามงกุฏ __________ ใส่ชื่อดุจมงกุฏทอง
เรียมร่ำคำนึงปอง __________ สะอิ้งน้องนั้นเคยยล
๏ บัวลอยเล่ห์บัวงาม __________ คิดบัวกามแก้วกับตน
ปลั่งเปล่งเคร่งยุคล __________ สถนนุชดุจประทุม
๏ ช่อม่วงเหมาะมีรส __________ หอมปรากฏกลโกสุม
คิดสีสไลคลุม __________ หุ้มห่อม่วงดวงพุดตาน
๏ ฝอยทองเป็นยองใย __________ เหมือนเส้นไหมไข่ของหวาน
คิดความยามเยาวมาลย์ __________ เย็บชุนใช้ไหมทองจีน ๚
(Golden web of sweet egg makes me think about when you sawing the golden fabric.)

1 Comment

Filed under Uncategorized

Green Architecture Design

5 years ago, I walk into the field of architecture with my best skill of artist and my proud knowledge from Mahidol Wittayanusorn school of science. I did not expect anything from this field, but I thought that architecture should have been the easiest way to graduate. Not so long time ago, my meaning of “Architecture” was changed. I saw many under-constructional areas around my village. Those places had been farm before, but then, they were just the surface of concrete and concrete housing.


Kanjanaburi, photo by Sw Eden on Flickr

Thailand is considered as a perfect country which its land can grow almost kinds of agricultural plants, and has a vast area of forest. King Bhumibol Adulyadej has kept teaching people to head to develop agriculture instead of industrial. Thailand is already good at agriculture, but Thai people just need to make it better and greater. Only less number of capitalists can hear what the King says. They have changed green lands to be nongreen buildings to make a lot of money. My family has been one of foolish people who stepped into their traps. 1997, when I was 10 years old, my family moved to their housing, which built on top of a lotus farm. Many city people love to move out from the crowd areas into suburban housing. They escape from traffic-jam streets and high-pollution air. Most of them have to have their own cars to use in rush hour to go to work in the city. They waste the gas/benzine and also waste the material to make the cars.


Moving Car, photo by Sw Eden on Flickr

The happy life with fresh air could not stay with the city people in suburban so long. When the capitalists invested in malls or supermarkets around those housings, the peaceful areas became the expanded city. The air and noise pollution came into the place. The time to move has come again then. The green areas have been destroyed very fast around many cities in Thailand, such as Bangkok, Chiang Mai and Songkla. Most capitalists do not do a green design, because they just want to pay less. They put a beautiful picture of house with a big grass field on the advertising board. We call those boards, “Air Junk”, because they hide all scenery and wind. People pay for those advertising housing projects before seeing the real houses. Most of real-estate projects in Thailand, people need to pay for every step to build a house, not pay for a finished house. The results that they get are small green areas, because most of green areas are cut to be the main circulation of the project, and that is made by concrete.

The expansion of the city may be a good economic sign in the business term or for the government, but in fact, it is a sign of disaster for environment and for an agriculture country as Thailand. The houses, buildings and factory keep releasing heat and toxic into the natural resources. They do not only hurt the nature by themselves, but they are also harmful for the agriculture areas around. Thai Government announced that rain of all province was not drinkable, because it contained very toxic substance. Although the toxic makers are in the city, the toxic can spread around many places, covering the tropical jungle area in Nakornsritummarach, the north east of Thailand.


Sprash Water, Thai Kid, photo by Sw Eden on Flickr

Cathleen McGuigan wrote on NewWeek.com under a topic of “The Bad News About Green Architecture” about the unpleasantness in the design of green building. She described that the green buildings work so good by themselves, but people still have to drive to work. In my opinion, moral is more important than an object. One Bryant Park has a system of recapturing rainwater which is good, but many people who do not pay for the water bill will never think about saving the water. For example, many women always turn on the tap when they are doing their hair in public restrooms, and many men liked to do that when they are shaving. I have visited a company that my parent worked with, and I saw the janitor turn on all taps in the restroom at the same time to clean an individual sink. Moreover, he spilled some detergent on the restroom floor, and he used whole roll of paper towel to absorb it, then he threw that roll away. Paper is made by the trees. If only people waste and kind of material, that is the way they waste the energy, because all manufacture processes have to use the energy. This mean many people cannot change their attitude, if the results do not impact them directly. If we can change their habits, the world will be able to save the energy by this method more than the green design many times.


Want to pee again, photo by Sw Eden on Flickr

Not only the gray water system that One Bryant Park has, it also has air-condition ventilator on the floor. Most of buildings in the world have air-condition on the ceiling, which is far from human living space. What One Bryant Park does should be so good during the winter, because people love to feel hotter at their feet and feel colder at their heads.

Green design is enjoyable as people love to hang out in the park. People like the sun rather than a electric bulb. I always cheer the green design, but we have to accept that there is no building in the world can be 100% green. Although the big window can save the electricity used in bulb, the building also lose its heat in the winder through the window about 30 times bigger than the wall. If the office loves to use air-condition so much, the big window can also heat the interior up as the system of greenhouse effect. The better way to save the energy during the summer is using fans and open windows instead of air-condition, but it is still the problem for the offices in the high pollution areas.


Narita Airport Facade, photo by Sw Eden on Flickr

One of the towers of K Bank (Kasikorn) in Thailand uses a special kind of glass for their facade. Its glass does not create greenhouse effect as other towers do. The color of its glasses seems white and can reflect the light very well. It is not dark color that will absorb the heat into the glass itself. Considering about the north pole, Greenland and the south pole, they are not only the cold place to keep the world cold, but they are also big white areas to reflect the heat out from the world. I tried to say that the colors of facade and rooftop are very important, too.

I went to Japan accidentally when the flight to USA was delayed. Narita Airport sent Thai people into its hotel for one night. It was winter at that time. We could not make a far trip, because we did not have Japanese visas. I walked to see its swimming pool. It was surprising me that it was covered by half-sphere glasses, and the water was one of the glass’ layers. The temperature was quite fine. The water can act better than the gas or air space actually. If you are a Bible reader and you can remember the Great Flood (Noah’s Ark), the water was from the sky and that means the planet earth had been surrounded by the water. The water can prevent many kinds of rays from the universe and the sun, and it acts very well in this Japanese swimming pool. The Bible also shows that after the Great Flood, humans’ ages were reduces from 800 to be less than 100 years old. Humans’ genes began to have mistake, because the water-atmosphere was destroyed. Brother and sister could not marry anymore after that time.


Koh Chang Tropicana Thai Spa, photo by Sw Eden on Flickr

For the case of using gray water in flush toilets, I cannot say that the toxic rain may destroy the toilet, and the owners may need to pay more to repair whole things. I had talked with a ship owner when I went to at the south ocean of Thailand. I asked him for the reason that he still used tab water for flush toilets in the ship, because he could get salt water from the sea very easily. He told me that salt water had destroyed his flush toilets before. I cannot fully believe in his words, when I think about how much pH in human’s urine comparing with pH in salt water. The rainwater should not have less pH than human’s urine, too. That’s mean using gray water may be good enough to be considered as a part of green design.

The Gherkin Building in London should be praised, especially its system of natural air ventilation which is created by the tower’s aerodynamic form and ‘double skin’ facade (Hannah Bullock, http://www.forumforthefuture.org.uk, 2003). Moreover it support the biking people by its bicycle service.


Queen Sirikit Botanic Garden, photo by Sw Eden on Flickr

For car industry, many new electricity cars were produced, because people believe that using the electric city is better for environment rather that using benzene. If they consider about electricity producing process, both types of cars are not much different. Most electricity is from coal factory outside the city. To use electricity cars is only move the pollution in the city to outside the city. All still heat up the world.

To get a clear energy may cost higher at the first installing, but it works very well in long term and it is also good to the world, too. The words that pop-up in your head should be solar, wind and water from dam. We can also think about other cheaper things to install, such as roof pond and water coil on the roof to make hot water for hot country.


Concrete Dam Water Container, photo by Sw Eden on Flickr

Dams are something truly green, although they do not look green. A dam does not only produce a lot of electricity, but it can be the biggest green project in the world. Although the government have to destroy a lot of forest area to make a dam and the concrete surface can heat up the temperature around, the dam can keep the water to serve people all year long. When people have water to use, especially for agriculture, they will create the evergreen lands around the rivers, because the rivers have never dried. The places that had been desert during the summer time, the dams can make it to be evergreen territory for whole year. I visited many dams in Thailand during my vacations. The weather was quite hot, especially on the highest part of the dams. People cannot stand without umbrellas in the sunny day. I looked into the town side, and I was very impressed. All territory was green with banana and rice farms. That dam is, “Kun-Dan” Dam (เขื่อนขุนด่าน) in Nakorn Nayok.


เขื่อนขุนด่าน Kun-Dan Dam, photo by Sw Eden on Flickr

I was in a seminar of Dr. Smith Dharmasaroja with other Silpakorn University professors and students in 2008. Dr. Smith explained about the disaster from the dam in the north part of the world. He said that that the current planet earth was just like a feeble spinning top with 23 degree leaning, and if people kept making dams above the equator, the earth would be end faster. Most of the lands on the earth are above the equator, so most of the dams will be above equator, too. This may be real, but I cannot fully believe it, because I cannot know if the south part of the world is exact the below part of the spinning top. The words, “North Pole” and “South Pole” are only what humans used to call for representation. (The first map was made by European, so they would love to show themselves on the North.) If we do not consider about what Dr. Smith said, the dam is still not so useful in many ways as I mentioned before.


Snow At prospect park, photo by Sw Eden on Flickr

I also have another reason to support that the south pole can be the top part of the world, if the world acts like a spinning top. Generally, we know that a biggest ozone hole is at the south pole, and the air of south pole is the lowest moisture air in the world (like the desert air). That mean the south pole does not have much of substance in atmosphere. If we notice the hurricane which acts in the same way, we will see the cloudless space at the eye of hurricane, which is the top part of it. That is the reason that I guess that the south pole is the real top side of the world. You can simply test this method at home. You just have a bowl of water with some sand or dust in it, and then you stir the water around; you will see the dust crowd at the bottom, and the water is hollow at the top when you are stirring.

NASA already found the water on the moon. It also loves to research the Mar. That means humans are looking for new places to live. Why don’t they want to make the world better rather than being hopeless to keep the world green. We cannot stop people who cut the trees down. We cannot stop people who burn the forest. We cannot stop people who keep punching the holes at the north pole for their ice testings (the ice melts faster if the bigger surface touch the water). We cannot stop people who consume everything wastefully. The results are bigger and stronger hurricanes and toxic. Finally, their acts just kill other innocent people who may have never hurt the world.


Suggest to read

Green Roof สวนบนหลังคา ประหยัดพลังงาน

กฎหมายการทำที่จอดรถในสหรัฐอเมริกา

การวางผังเมือง และ New Urbanism

New Urbanism : Thimphu, Bhutan

The Law of Business กฎหมายธุรกิจที่อเมริกา

Cardboard Bridge Structure of William Martin

5 Comments

Filed under Sw Eden Related

Bangkok Teenager

Bangkok Teenager

A friend said that she was unhappy about environment around her in Bangkok. She was from Na-Korn-Na-Yok, a province in the east of Thailand. She was rich, I guessed. She had computer and anything she wanted to have. I was rich, she guessed. I studied in New York. We were richer than many people in our university in Thailand. I did not buy new things for every week. We did not show off. She was as where she was from. I was someone who went into it. I was born in Bangkok. Teenager from other provinces who studied in Bangkok, tried to be Bangkok Teenager. They would walk on fabulous way. Not her. I did not listen too much Thailand’s pop music. It was just the same. I was Thai. I was more Thai than Bangkok Teenagers.

I visited temples every weekend. I bought Thai merchandises, except music stuff. My mother’s friend said that people went to temples, because they were sad. Not me. Temples and folks’ communities made me happy. I thought, if I could be the great one, many things would be better. I went to the beach at the west of Thailand with my family. Drive on the high way with salt farms on both side of street. This was the only place that people kept the original occupation, although the high way passed it. The Thai King always passed this high ways to His palace in Hua-Hin. People cared about Him. People knew that He loved to see the folks’ life, rather than the great big buildings. Sufficient Economy. I love Him and all His words. If people cared me as they cared Him, and everywhere I went to, people would keep their original folks’ life. It was beautiful. The happiness did not have to be from the big mall or shopping area. The pure happiness was from the pure smile with pure heart.

I did not want a new car or cellphone or watch or anything. I did not want to have an expensive meal. My happy meal was the meal with my family. Meal on the side of street or at home. Bangkok Teenager forgot their lifes. Many Thai folks forgot their lifes, too. A pressident of Mahidol Wittayanusorn school (Thongchai Chewprecha talked with parents of students. They were educated people. They agreed that they would do the sufficient economy, and they would support Thai farmers, who were poor. A parent asked Mr. Thongchai Chewprecha that if the farmers spent the money for new cars or new cellphones or new televisions. No answer.


Mahidol Wittayanusorn Student 2006

A big group of farmers went to Bangkok to meet Apisit Vejjajiva, the prime minister of Thailand. They needed him to remove their debt. They had debt and they sold their farm to buy new cars and new cellphones and new televisions. It was a shame for me and for those parents and for Mr. Chilprecha and for our King. We were a few number of our country, who truely love Thailand. The big number was farmers and our new-age teenagers. They forgot their lifes. Thailand was agriculture country. Thailand was the kitchen of the world. And the farm was the kitchen of Bangkok. Business and the western civilazation are destroying us. They destroy their own kitchen. In nearly future, they will not have any food anymore.

The competition which those and the Bangkok Teenagers made for themselves, all about their dressing and their extravagance. The nonsense competition will kill themselves. It is today. How much we can do for Thailand, and how much we can do for our King. Can I be the great one, who all Thai teenagers will read my words. Those who disagree, cannot hate adults or the King, but they can hate me.

Apisit Vejjajiva liked Oasis and other rock bands. He was a student in England. Foreigners thought that he could not tuned with Thai common folk so well. Sw Eden liked Zi:Kill and other American bands. I am a student in New York. And I am much more Thai than Bangkok Teenager who listen to Thai music. Apisit Vejjajiva is excellent, and his methods is excellent, too.

To a farm, we marry and we have a son
Thank you for all re-born of new lifes
All rice and all people
Me and my bull
You and our spring
Green becomes gold
No TV and no radio
Listen and watch throw the window
THe feild and its sound
No you, then no us
Now, we have to go
Not because of you
Not because of us
Someone else
Who will never understand
We are the men and nature
We serve you by this kitchen
Break kids’ kitchen
Break us apart
Kids are growing up
Kids are just idiot men
No food for them at all

Tag:
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,ประเทศไทย, นายก, สว อิเฏล,sw eden,thailand,thai, thai king, prime minister, president, mahidol wittayanusorn, farmer, farm, rice, sufficient economy, sufficient, economy, words, kitchen, zikill, zi:kill, zi kill, bangkok, teenager, Sirinya Tanyapaso, Apisit, Thai prime minister, apisit vejjajiva, Thongchai Chewprecha

2 Comments

Filed under Sw Eden's Sadness

Thai Faulty Favor

Couple decades ago, the place I have live is plentiful farms. Green rice field became concrete floor. The soft and cold have changed to be the hot and dry. People care about their business rather than the world or the nation. They heat the world. They dry the world. They kill themselves.

Let’s talk about Thailand’s economy. Thailand export rice to many countries. Half of them cannot live without this rice. Countries in the north Asia really need Thai fruits, too. All these goods are really important. Thai people do not think like this. Thai teenagers pay for cinema everyday. High-society people buy brand-name cars and wares from European, although Thailand can produce them. Thailand can grow almost fruits from all places in the world, because Thailand has various types of topography, but old people still believe that the imported fruits are better.

Some politicians needed to change Thailand to be the great big city as New York or London. They like industrial factory rather than farm. They want to change the earth to be the concrete because of their fool. Our Thai king is only one who can make people’ belief. The way to go to His palace in Hua Hin, is surrounded with farm and nature. This is Thailand. We were born with this environment. We need the improvement of the land, but not the changing of the land. Our earth is truly rich. Do not cover it with hot and dry concrete. The world needs what we already have.

The president of my school really loves Thailand. He persuades the students and their parents to buy products of Thailand. We are educated and we do, we buy help poor people in our country. Those poor people do not do love Thailand. We pay them for agricultural result, but they spend out money for new cell-phones and new cars. Poor people in my place sell their land to the real-estate company to build the concrete houses.

Laugh and so disgusted to these unpleasant behaviors. At least, today, you have already thought. Thank you.

last 8 years,…

3 Comments

Filed under Sw Eden's Sadness

New Year Lyrics King Rama 9 – Sw Eden translated

This song was composed by our beloved Thai King.
Today is New Year Day.
I want to share this great song and great lyrics to my friends from other countries.
Then I translated this song to be English.
Although my English is not that great, but I use the words that are really exact the original meaning.

สวัสดีวันปีใหม่-พา ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์
Happy New Year then, we hope you merry
ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม ต่างสุขสม นิยมยินดี
The auspicious occasion, joy and refreshing; all people are jointly happy
ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี
I implore for the blessing from the sky; I need all you rejoicing
โปรดประทานพรโดยปราณี ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย
Please bless us kindly; bless all Thai people to have the triumph
ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวัน ทุกคืน ชื่นชมให้สมฤทัย
Bless you guys to enjoy every day and every night; and glad that you get what you need
ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ ผองชาวไทยจงสวัสดี
Bless for your dawn in New Year day; all Thai people must prosper
ตลอดปีจงมีสุขใจ ตลอดไปนับแต่บัดนี้
For whole year, bless you to be delightful; from now on till forever
ให้สิ้นทุกข์สุขเกษม เปรมปรีดิ์
Bless you to have no sickness; but have blissfulness, healthy and wealthy
สวัสดีวันปีใหม่เทอญ
Prosper the New Year Day

——————-

Lastly, I want to tell you something.
You know, “Sa-wad-dee” is the greeting word in Thailand.
The real meaning of “Sa-wad-dee” is “prosper”.

3 Comments

Filed under Uncategorized