Tag Archives: the end of the day

ถึงยุควิบัติแล้ว The End of the Day

เมื่อโลกของเรามีแต่คนชั่ว บางสิ่งบางอย่างก็จะเกิดขึ้นเพื่อมาทำลายคนเหล่านั้น ในอดีต มนุษย์รู้สึกผิดและกลัยตัวเป็นคนดีได้ นั่นเป็นสิ่งที่ดี และเราควรให้โอกาส แต่ในปัจจุบัน คนเรา ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองผิด และเห็นว่าความผิดเป็นความชอบ โดยอ้างว่า ใคร ๆ ก็ทำกัน ทุกศาสนาทำนายอย่างเดียวกันหมดคือ ยุควิบัติ และทุกศาสนาก็ยังพูดถึงว่ายังคงมียุคที่ดีต่อไป ศาสนาคริสต์กล่าวว่า ผู้คนที่ยังคงเหลืออยู่คือพวกที่ไม่เคยรู้จักพระเจ้า และพระเจ้าก็จะให้เวลาพวกเขาตัดสินใจมานับถือพระเจ้า ภายในเวลาพันปี ส่วนศาสนาพุทธกล่าวว่าผู้ที่เหลืออยู่คือคนดี

ตามที่นอสตราดามุส (Nostradamus) ได้ทำนายวันที่ 12 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2012 ไว้ ซึ่งตรงกับวันที่แรงดึงดูดของทางช้างเผือกสามารถดึงให้ขั้วโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์ หรือจะเป็นภาวะโลกร้อนที่ไทยเรากำลังรณรงค์อย่างไร้ประสิทธิ์ภาะอยู่นั้น ไม่ว่าจะเกิดพายุ นำท่วม โรคระบาด หรือเพลิงไหม้ ผู้ที่มีสิทธิ์เอาตัวรอดได้ก่อนคือ คนที่มีฐานะดี หรือนั้นหมายความว่า คนที่มีฐานะดีเท่านั้น จึงจะเป็นคนดีได้

เรื่องยุควิบัติซึ่งถูกยกมาพูดในวันนี้คือ มนุษย์ขาดความเป็นมนุษย์ไปมาก ด้วยความเห็นแก่ได้ และเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน ที่มีค่าเล็กน้อยมาก เมื่อเทียบกับความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้อื่น และไม่ว่าจะศาสนาไหน หรือความเชื่อไหน ก็จะมีผู้ที่จากไป และผู้ที่อยู่รอด หากว่าท่านเป็นผู้ที่จากไป ท่านก็ต้องพึงทราบว่าท่านไม่สามารถนำสิ่งใดติดตัวท่านไปได้ เว้นแต่ความดีและความชั่ว ความตระหนี่ขี้เหนียวจะไม่ได้มีผลดีเลยในเวลานั้น ทุกศาสนาได้พูดถึงบทลงโทษ ไม่ว่าจะมาจากเทพ หรือพระเจ้า หรือธรรมชาติ ทุกศาสนาต่างพูดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นการกำจัดคนชั่วให้หมดไป

ท่านจะมีความสุขได้ด้วยการคิดและการกระทำของท่านเอง โดยเริ่มจากการให้ผู้อื่นก่อน และท่านจะได้กลับมา

Leave a comment

Filed under Uncategorized